Ur Fjärde internationalen 3/1989

VPK: Nej till EG, ja till Europa och världen

VPK:s program för en alternativ Europa-politik

[ Resolution antagen av VPK:s partistyrelse 25-26 februari 1989. ]

1. Vänsterpartiet Kommunisterna kämpar för nedtryckta klassers och folks frigörelse och för ett klasslöst, frihetligt, socialistiskt samhälle. Vi kämpar för ett ekonomiskt system, som upphäver rovdriften på människor och natur, hejdar krisen i ekosystemen och försonar natur och industrialism. Vi kämpar för fred, nedrustning och upplösning av militärblocken.

2. VPK försvarar Sveriges alliansfrihet och neutralitet. EG är en sammanslutning styrd av länder, som ingår i NATO, en av världens stora militärallianser. Alliansfriheten omöjliggör därför medlemskap i EG.

Men alliansfriheten kan heller inte förenas med en nära anpassning till EG ekonomiskt eller rättsligt. En sådan anpassning skapar beroenden och bindningar, som inkräktar på den utrikespolitiska självständigheten. Sådana beroenden är skadliga för Sveriges säkerhetspolitik och skulle öka spänningen i Europa. Den pågående anpassningen till EG ger en sådan typ av beroende. Ett självständigt Sverige kan däremot spela en aktiv och skapande roll för avspänning och samverkan mellan Europas alla länder.

3. VPK slår vakt om Sveriges nationella självbestämmanderätt och kämpar för en utvidgning av folkets demokratiska rättigheter på alla samhällsområden. Ökat beroende av EG är ett hot mot demokratin. Ett sådant beroende ökar de stora kapitalens makt och ger EG-byråkratin ett bestämmande över vår nationella utveckling. Det försvårar en omgestaltning av det svenska samhället i demokratisk, socialistisk och ekologisk riktning.

4. VPK förkastar den politiska ide, som EG bygger på. EG förstärker regionaliseringen — dvs blockindelningen — av Europa. Därmed bryter EG mot den äkta europatanken med ursprung i liberalismen och arbetarrörelsen före 1914. Därmed bryter EG mot den ursprungliga, äkta europatanken. EG befäster också privilegierna och klyftorna i världsekonomin. Med sin protektionistiska hållning utåt och sina anspråk på att styra andras handelsvillkor motverkar EG en handel på verkligt fria och rättvisa villkor.

EG är redan en föråldrad typ av formation och hämmar därmed ett globalt tänkande. För ett avancerat industriland som Sverige ligger framtiden i ett öppet förhållande till världen i dess helhet.

5. I den politiska kampen står EG på de stora kapitalens sida. De s k fyra friheter EG proklamerat handlar helt om friheten att förfoga över produktionsresurser, inklusive människor. Arbetarnas och folkmajoritetens politiska och sociala fri- och rättigheter ingår inte.

EGs övernationella myndigheter står inte under någon demokratisk kontroll från medborgarna. Dess organ banar väg för privatintressen och begränsar offentligt inflytande och insyn. De står för en kommersiell ideologi, oförmögen att ge lösningar på vår tids miljökris, krigshot och sociala problem.

Därför är en svensk EG-anpassning ett allvarligt hot mot progressiva strävanden. Detta gäller trafik och miljö, regional utveckling och livsmedelsproduktion, liksom också arbetsliv och jämställdhet mellan könen. De ledande krafterna inom EG intar en konservativ hållning i grundläggande samhällsfrågor. Detta visar sig tydligt i kvinnosyn och kvinnors levnadsförhållanden. Det tar sig även uttryckt i passivitet inför massarbetslösheten, inför framväxten av ett stort underproletariat i Västeuropa och inför invandramas rättssituation.

En kritisk och självständig hållning till EG får dock inte utesluta en livlig och öppen relation till Västeuropas länder och folk. De utgör viktiga och naturliga partners för Sverige ekonomiskt och kulturellt. Däremot bör Sveriges beroende inte drivas längre än nu eller få hämma samverkan med andra länder. Denna samverkan bör tvärtom utvecklas. Detta gäller inte minst det nordiska samarbetet.

6. VPK är ett internationalistiskt parti. Vi tar fasta på den ursprungliga, klassiska tanken på ett fredens och folkförsoningens Europa. Därför arbetar vi för ett nytt alternativ i Europa-politiken.

Ytterligare regionalisering av Europa måste undvikas. Ett alleuropeiskt samarbete måste organiseras. Det kan ske genom ett nytt, vidgat europaråd, omfattande världsdelens alla stater. En sådan organiserad alleuropeisk samverkan måste formas utifrån ömsesidig respekt för de enskilda ländernas självbestämmanderätt, och med erkännande av att det i Europa existerar olika sociala och ekonomiska system.

7. Ett alleuropeiskt råd bör samla staterna till gemensamt arbete för att lösa de svåra problem, som idag tynger Europa. Program bör utarbetas mot massarbetslösheten, mot miljökrisen, för nedrustning och kärnvapenfria zoner. Ett särskilt program för humanisering av lagar och reducering av rese- och gränshinder för enskilda personer bör utarbetas. Vetenskapligt och kulturell samarbete bör byggas ut på basis av fria kulturskapares och forskares kontakter. Inriktningen ska vara ett folkens ömsesidiga berikande genom utnyttjande av Europas kulturella mångfald. Detta är alternativet till kommersiella standardkulturer och uppbindning av forskningen i teknokratiska projekt, styrda av storfinans och NATO-militär.

8. Handeln med varor och tjänster, liksom andra ekonomiska relationer mellan Europas länder, bör formas på grundval av nationell självständighet, likaberättigande och ömsesidiga fördelar. Nationer i Europa får inte påtvinga varandra restriktioner gentemot tredje land, ej heller acceptera sådana krav från stormakter utanför Europa.

Den urskillningslösa friheten för de stora kapitalen får inte styra villkoren för det ekonomiska utbytet. Frihandel enbart på kapitalens villkor leder till extrem, osund specialisering. Varje land bör kunna förbehålla sig en rimlig grad av mångsidighet i sin struktur. Detta leder till bättre ekonomisk balans, motståndskraft mot kriser samt till snabbare ekonomiska och tekniska framsteg. Integreringen inom länder är viktigare än integreringen mellan dem.

I högt utvecklade industriländer ökar ständigt sambanden mellan samhällets olika delar och funktioner. Därmed växer också betydelsen av de offentliga verksamheterna och av insatser på sociala och kulturella fält. Tillväxten i sociala och kunskapsmässiga termer får därför långt större betydelse än tillväxt i flödet av kommersiella produkter.

9. EG som maktstruktur representerar idag överklassens och det multinationellt orienterade kapitalets intresse. Mot detta etablissemang måste de breda folklagren mobilisera. En kamp måste föras i alleuropeisk skala för alla rätt till arbete samt för likaberättigande mellan kvinnor och män liksom mellan alla etniska grupper. Kampen måste ta sikte på att stärka de breda folklagrens ställning i Europa, och på att vidga de ännu svaga medborgerliga och demokratiska rättigheterna. Kampen måste dessutom inriktas mot den ansvarslöshet inför miljöförstöringen, som nu kännetecknar hela det industrialiserade Europa.

VPK vill bidra till att forma en front för denna kamp mellan alla krafter i Sverige, vilka är kritiska mot EGs strävanden och värderingar. VPK vill också arbeta för en motsvarande samverkan mellan kritiska krafter i Europa. Härvid är det av särskild vikt att dessa krafter kan kämpa gemensamt, oavsett om de verkar innanför EG eller i andra delar av Europa.

10. Som Internationalister kämpar VPK för internationell solidaritet och för grundläggande förändring i den ekonomiska och politiska världsordningen. Det framtida, samverkande Europa måste förändra sin roll i världen. EG är ägnat att befästa Europas imperialistiska roll. De ledande EG-länderna deltar aktivt i konspirationer och väpnad aggression mot folk i Tredje världen. De saboterar FNs strävanden i bl a Sydafrika-frågan. De försvarar Tredje Världens ekonomiska underordning.

Kampen för det nya Europa, folkens Europa, måste bryta denna maktställning och självcentrering. Detta fordrar att också EGs nuvarande maktstruktur bryts sönder. Vägen måste öppnas för en europeisk självprövning och ett nytt europeiskt medvetande om vår världsdels ansvar för en socialt rättvis och ekologiskt ansvarig värld.

Kampen mot de multinationella kapitalen måste föras upp på internationella organisationers nivå.

Så kan Europa äntligen göra upp med sin destruktiva roll i världen. Så kan den europeiska kommersialismen ersättas med det som är vår världsdels bestående insats för mänskligheten: den europeiska humanismen.