Marxists Internet Archive

Världssocialism
nr 10

1974


Digitaliserat av Adam Buick för Marxists Internet Archive.


Innehåll:


Kina sedan 1949: en översikt

När der kinesiska folkrepubliken installerades 1949 var Mao Tse-tung noga ett påpeka att det nya samhället inte skulle vara socialistiskt. I sitt invigningstal sa han:

"För att avvärja imperialistiskt förtryck och höja sin efterblivna ekonomi till en högre nivå måste Kina använda alla de faktorer hos kapitalismen i städerna och på landsbygden som är till nytta och inte skadliga för nationalhushållet och folkförsörjningen... Vår nuvarande politik går ut på att reglera kapitalismen, men inte att förinta den."

1949 hette det att arbetarna och bönderna i Kina fortfarande måste uthärda - "flera årtionden av vedermödor" (Mao, 21 september 1949) - i utvecklingen av kapitalismen innan övergången till "socialism" kunde uppnås. Enligt tidens ordklyverier var Kina "halvfeodalt"; där fanns "halvproletärer" och bönderna indelades snyggt och prydligt i rika, mellan och fattiga. Det fanns också en "nationell bourgeoisi" som betraktades som revolutionära bundsförvanter och en småbourgeoisi som lämpligen kunde användas antingen som vapenbröder eller slagpåsar. Busarna var de stora godsägarna och Koumintangbourgeoisin.

Under "folkets demokratiska diktatur" skulle de kinesiska kapitalisterna utveckla produktionsmedlen tillsammans med en växande statlig sektor och så småningom skulle alltsammans falla i arbetarnas händer. Under tiden skulle den "demokratiska" strukturen säkerställa att kapitalisterna aldrig skulle utöva politisk makt även om en stor del av ekonomin skulle förbli kapitalistisk. Eftersom de politiska institutionerna var demokratiskt valda var det en naturlig följd att det kinesiska kommunistpartiet, som definitionsmässigt representerade den stora majoriteten av befolkningen, alltid skulle vara vid makten.

 

Kapitalisterna

Naturligtvis fungerade det inte. Idén om att reglera kapitalismen måste överges, till stor del på grund av de kinesiska kapitalisternas svaghet. De utländska kapitalister som spelade någon roll - Mattheson & Lang, Butterfield, Russel & Co. - gav sig iväg till Hongkong efter mycket kort tid och lämnade ett gap efter sig som kineserna hade svårigheter att fylla. Det var från denna tid, i mitten av femtiotalet, som Mao och KKP började hävda att Kina var socialistiskt (förstavelsen "halv" före "feodalt" och "proletär" övergavs samtidigt). Kinesiska kapitalister köptes ut på villkor som beskrivs så här av Yuan-li Wu i The Economy of Communist China (1965).

"En nominell 'fast ränta' eller 'utdelning' på 1-6 procent årligen, betalad kvartalsvis, oberoende av vinsten eller förlusten i företaget i fråga, utlovades till privata aktieägare under en sexårsperiod. Senare ändrades beloppet till en enhetlig femprocentig ränta per år."

I verkligheten utsträcktes dessa kompensationsöverenskommelser för ytterligare perioder och så långt det går att fastställa betalas fortfarande utdelningar. Många kapitalister erbjöds också statliga tjänster på relativt generösa villkor. Man bör emellertid komma ihåg litenheten av det område inom vilket dessa ägare var verksamma. Det var genom konfiskeringen av bank- och industriföretag vars ägare identifierades med Koumintang, som kommunisterna under början av sitt styre fick en kärna av viktiga finans- och tillverkningsföretag utöver de redan statsägda företagen.

1956 påstods det att de "kapitalistiska företagens" andel av industriproduktionens bruttovärde sjunkit till en procent. Kalla fakta är dock, som så mycket annat i Kina, inte lättåtkomliga. Liksom i Ryssland har illegal produktion och handel varit utbredd och ihållande. Wu säger:

"Bland de 'brott' de kommunistiska myndigheterna försökt att utrota gäller obemyndigade fakturor och inköpsbeställningar, köp och försäljning av råvaror på den svarta marknaden och produktion i 'underjordiska' fabriker. Dessa 'avvikelser' blev särskilt påtagliga under våren 1963 och krävde upprättandet av officiella kampanjer för att eliminera dem tillsammans med 'korrigeringen' av olika 'individualistiska tendenser' som stred mot planeringens anda. Kampanjerna 1963 erinrade om liknande kampanjer 1952. De sovjetiska tolkachis (strebrarna) har utan tvekan sina kinesiska motsvarigheter."

Det antas ofta att den sovjetiska hjälpen före brytningen mellan de båda länderna var mycket viktig för Kina. Förvisso var de en huvudkälla till utländskt kapital men deras mängd var försumbar. I Journal of Asian Studies XII, 1961, beräknade F. H. Man att endast 727 miljoner yuan av 3 miljarder som Ryssland lånade ut till Kina under den första femårsplanen bestod av ekonomiska lån - omkring 1,5 procent av de totala statliga kapitalinvesteringarna. Resten var militära lån och överföringar av tillgångar som redan fanns i Kina. Wu beräknar totalmängden sovjetiska lån mellan 1950 och 1957 till 5,2 miljarder yuan. Följaktligen var huvudkällan till kapitalinvesteringar inhemsk kapitalbildning.

 

Parti och byråkrati

I artikeln "Chinas 'New Economic Policy' " i China under Mao (1973) skriver Franz Schurmann att "bitterheten mot Sovjetunionen går mycket djupt i Kina". Mao Tse-tung och Hoxha i Albanien är de enda politiska ledarna i världen idag som fortfarande lovsjunger Stalin . Ändå kan Mao inte ha Stalin att tacka för någonting. När den europeiska revolutionen efter 1917 inte förverkligades för dem vände bolsjevikerna sitt intresse mot Kina. Från 1921 när det kinesiska kommunistpartiet bildades till 1940 stod det under SUKP:s dominans.

Under tjugo- och trettiotalen var råden från Ryssland till de kinesiska kommunisterna i deras kamp mot Chiang Kai-shek ständigt förödande, När kampen återupptogs efter kriget gav Stalin den liten uppmuntran och vid kommunisternas seger 1949 ivrade han för en kompromissöverenskommelse; ett splittrat Kina var en bättre utsikt för Ryssland än ett förenat. John Gittings säger i The History of the Twentieth Century (Vol 6, s 2483) att "kineserna visste att Stalins utrikespolitik styrdes av nationella intressen snarare än 'proletär internationalism' ". Efter några års förbund mellan de båda länderna, som markerades av ett välgrundat misstroende, kom sprickan över kärnvapen. Kina intog emellertid ståndpunkten att det var Stalins efterträdare som avvikit från leninismens principer. En ledare till minnet av KKP:s femtioårsjubileum i juni 1971 sa:

"Chrusjtjov, Bresjnev och kompani är renegater från den proletära revolutionen, vår tids socialimperialister och världsstormtrupp, som bekämpar Kina, bekämpar kommunismen och bekämpar alla folk. Det är vårt partis ovillkorliga internationella plikt att fortsätta avslöjandet och kritiken av den moderna revisionismen med sovjetrevisionismen i centrum och fortsätta kampen till slutet." (Översatt i Peking Review, 2 juli 1971)

Det kinesiska folkets historiska förtryckare är den kejserlige despoten och byråkratin som administrerade despotens vilja; och indirekt också den konfucianska filosofin som sanktionerade dem. Byråkratins avskaffande är Maos deklarerade mål. Den ideologiska striden med Sovjetunionen är, enligt Mao, att det är byråkratins intressen som styr Rysslands politik; Partiet måste vara en helt fristående institution om det ska ansluta sig till folkets intressen. Ändå har Maos alla försök att tygla byråkratin misslyckats. Från det Stora Språnget, genom alla korrigerings- och utbildningskampanjer, till Kulturrevolutionen och anti-Konfucius-kampanjen, har byråkratin återupprättat sig själv så snart trycket på den minskat. Förutsatt den industriella och kommersiella struktur som Kina bygger är orsakerna bara alltför uppenbara. Schurmann beskriver det:

"Fabriksadministrationen har åter centraliserats, så att större beslut på nytt fattas på direktörsnivå i stället för på produktionsgolvet. Pengar betonas framför produktionen ... mycket om talet att hushålla kunde komma från goda republikaner i Förenta Staterna. Intresset för pengar innebär också en orientering mot någon typ av professionell eller teknisk elit (bankdirektörer, fabriksdirektörer etc.) och därför är det inte förvånande att den nuvarande inriktningen på ackumulation går hand i hand med en återgång av auktoritet för landets professionella intellektuella."

Idealet för varje regim är att se ideologi och organisation följas åt. När de misslyckas med detta söks i regel syndabockar; och efter "socialismens" ankomst till Kina har Maos tal och skrifter inte handlat om mycket annat än faran för omstörtning av "kapitalistiska vägfarare".

 

Kinas flagga:
"Införd efter Republikens proklamerande 1949. Den stora stjärnan i flaggan representerar det gemensamma programmet för landets fyra klasser: arbetare, bönder, småbrukare och patriotiska kapitalister. Varje klass representeras av en av de mindre stjärnorna."
The Flag Book, M. Barrows & Co., Inc. of N.Y.

 

Arbetare och bönder

De kinesiska arbetarnas och böndernas levnadsförhållanden är hårda i jämförelse med varje västerländskt mått. Utifrån deras egen måttstock kan man säga att det aldrig varit annorlunda och inte skulle vara annorlunda under någon annan regering i Kina. Dessutom kan man säga att miljoner inte behöver dö av svält varje år. Men eftersom Kina lagt sig till med de anordningar och organisationssätt som är nödvändiga för att vara en stormakt i den kapitalistiska världen, är det denna världs måttstock som måste användas.

Huvuduppgiften för den kommunistiska regimen var kapitalackumulationen. I Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (l964) skriver Ragnar Nurske:

"Även om de kommer i de lämpligaste formerna är yttre resurser inte tillräckliga. De kan inte automatiskt tillhandahålla en lösning på problemet med kapitalackumulation i efterblivna områden ... Större effektivitet i livsmedelproduktionen är det grundläggande sättet att frigöra mänsklig energi för kapitalkonstruktion. Den inhemska sparpotentialen består här av en ökning av realinkomsten, och för att mobilisera den måste största möjliga del av detta tillskott undanhållas för investeringssyften." (Vår kursiv.)

Således användes till en början, tillsammans med "lag för ömsesidig hjälp" - föregångare till dagens jordbrukskommuner -, politiska medel för att begränsa konsumtionen. Förutom kraftig beskattning, tvångssparande och ransonering gjordes "skrytkonsumtion" till ett brott. Enligt Chou-Ming Lis' artikel "Economic Development" i China Under Mao sjönk per capitakonsumtionen av livsmedel, kläder och bostadstjänster från 1952 till 1957. Under de följande åren gjorde den en "djupdykning. Den allvarliga bristen på stapelvara (ris och vete) och annan mat var landsomfattande". På landsbygden, där man krävde att 50-70 procent av den totala produktionen skulle avsättas för ackumulation, förekom avsevärt missnöje. Yuan-li Wu säger i sin bok:

"Under programmet för att upprätta kontroll över tillgångar för ackumulation utvecklades ett system med låga löner och jordbruksinkomster. Enligt kommunistiska författare innebär detta låglönesystem att alla ska få tillräckligt att äta samtidigt som förbättringar av levnadsstandarden ska vara gradvisa och beviljas endast på grundval av en ytterligare produktionsutveckling."

1966 infördes en åttagradig löneskala i industrin. 1964 beräknas det att den högsta lönenivån i Mansjuriets industrier var 2,5 till 3,2 gånger högre än den lägsta (Charles Hoffman: Work Incentives in Communist China.) Under sextiotalet utvecklades andra materiella incitament - belöningar och bonus. Ett socialt välfärdssystem har hela tiden utvecklats, med olika typer av försäkrings förmåner och subventionerade bostäder. Fackföreningarnas roll är densamma som i andra "kommunistiska" länder; att genomdriva arbetsdisciplin, att sköta vissa social politiska funktioner och fungera som ett statligt departement snarare än som väktare av arbetarnas intressen.

"Vår socialistiska ekonomi är en planerad ekonomi. Syftet med en socialistisk ekonomi är inte bara att göra profiter utan också att öka produktionen."Folkets Dagblad, 19 oktober 1970

 

Alla följer partilinjerna

Maos tal 1957 Om det rätta sättet att lösa motsättningar inom folket brukar betraktas som ett av hans viktigaste teoretiska uttalanden. Krav på fullständig konformitet är en del av livet i Kina. Samtidigt som han talar om den "socialistiska" människans värdighet uppmuntrar Mao varje knep för att förnedra motståndare och nonkonformister. Även om KKP inte reproducerat de blodiga politiska utrensningar som ägde rum i Ryssland under nittonhundratrettiotalet pågår i en annan bemärkelse en ständig rensning i form av de ständiga "korrigerings"kampanjerna.

Partiet i Kina har förmodligen spelat en mer avgörande roll än dess motsvarighet gjorde i det tidiga Sovjetunionen. Det eftersträvar befäl inom varje del av samhällslivet. Dess legitimitet är dess tolkning av marxismen-leninismen, förmedlad genom "masslinjen". Definitionsmässigt måste KKP:s riktiga politik vara en som kommer att bifallas av dess egna mönsterarbetare (vilket antas vara den överväldigande majoriteten). Masslinjen är Maos försök att visa detta i praktiken.

KKP har byggt ett utarbetat kommunikationssystem. Ett beslut som fattas i centrum klassas noggrant som information, direktiv eller instruktion. Det förs vidare i tidningarna och lämpliga korrespondenter anskaffas för att identifiera KKP med masslinjen. Ett möte - den absolut nödvändiga delen av systemet - följer. Under föregivande att KKP inte skulle vara ofelbart blir dessa möten en slags marknadsundersökningar där viss hänsyn kan tas till synpunkter från auditoriet. Även om de lokala partiavdelningarna tillåts vissa friheter vid val av medlen de använder regisseras varje möte så att inga möjligheter ges att välja någon annan linje än "massans". Förberedande öppna och slutna övningar hålls, talarna väljs noga ut och frågor utplanteras. Slutresultatet blir att KKP bevisas ha rätt och oppositionen avslöjas som onda avsikter hos motsträviga arbetare som påverkats av dåliga element ("giftigt ogräs").

Å andra sidan har de kinesiska härskarna upptäckt vad deras motsvarigheter i väst en gång lärde sig: att de kan gå för långt. Under det Stora Språnget slet arbetarna till fullständig utmattning, producerade varor av dålig kvalitet i fabrikerna, samtidigt som rekordskörden drabbades av stora förluster på grund av böndernas trötthet, hunger och förbittring. Missnöjet var inte begränsat till ekonomiska faktorer; det gällde korruption, misshandel av milisen, hotet om arbetsläger och den påtvingade upplösningen av familjelivet i kommunerna. Masslinjen måste åtföljas av reformer.

 

Socialism eller Sams avbild?

Vilken typ av samhällssystem existerar och utvecklas i Kina? De påstår att det är socialism:

"Artikel 1. Folkrepubliken Kina är en socialistisk stat under proletariatets diktatur, ledd av arbetarklassen (genom Kinas Kommunistiska Parti) och grundad på förbundet mellan arbetare och bönder." (Draft Constitution, 1970-71)

De ekonomiska, politiska och sociala likheterna med Ryssland för säg fyrtio år sedan är slående - även de humorfria tungfotade talen och artiklarna och det ändlösa slagordsrabblandet och upprepningen av dem från anhängare med papegojhjärnor utomlands.

Inte ett enda av socialismens ekonomiska kännetecken finns för handen i Kina. Lönesystemet är inte avskaffat utan blomstrar. Hela produktionen äger rum för profit och ackumulation, inte bruk. Långt från att dö bort eller bli en "förvaltning av ting" har staten befäst sig själv och känt stolthet över att vara en diktatur - "proletariatets", men proletariatet skulle inte existera om där var socialism.

Det är emellertid inte ens en fråga om teoretiska brister. Socialismens idé grundar sig på en önskan om jämlikhet, valfrihet och befolkningens möjlighet att göra anspråk på frukterna av sitt arbete. Eftersom den är kapitalismens motsats innebär den främst att kapitalismens konsekvenser och parallellföreteelser - krig, ekonomiska kriser, hemlighetsmakerier mellan nationer - skall lysa med sin frånvaro. Och om genom något slags jonglerande med begrepp de teoretiska förutsättningarna för socialismen skulle visas ha åstadkommits utan att dessa villkor var uppfyllda skulle alla socialister säga att socialismen inte var värd att ha. Vad de har i Kina är inte socialistiskt liv.

Ett argument är att även om det kinesiska systemet förvisso inte är socialistiskt är det inte heller kapitalism, eftersom investeringarna ligger i händerna på staten och det inte går att se någon kapitalistklass i traditionell mening. Det uppenbara påpekande som måste göras är att detta inte på något sätt förändrar de samhälleliga produktionsförhållandena. Med staten fungerande som kapitalist är arbetarklassen ändå exploaterad för att producera ränta och profit. Under fördelaktiga historiska omständigheter kan en del nationer alltid göra vad andra bara kan göra ibland. Ragnar Nurske klargör att detta inte har något att göra med "socialistiska" i motsats till kapitalistiska ekonomier.

"Landet som tillhandahåller det mest anmärkningsvärda exemplet på kollektivt tvångssparande är Sovjetryssland under femårsplanerna sedan 1928. I detta fall undertrycktes privat investeringsaktivitet fullständigt... Jag nämner det tillsammans med de andra bara för att framhäva punkten att systemet med kollektivt sparande i länder med vitt skilda politiska ideologier förefaller att ha uppkommit ur grundläggande ekonomiska behov som dessa länder hade gemensamt. Som ett verk av människan fungerade det naturligtvis inte perfekt, men det fungerade icke desto mindre. Det blev mycket bemärkt under återuppbyggnaden efter kriget i Europa under fyrtiotalet, men det är ett exempel som inte kommer från ett underutvecklat område."

Dessutom kan staten låta sig påverkas av ekonomiska behov genom att tillåta yttre investeringar och privata företag ibland. Efter 1961 (se China Under Mao, sidorna 222-228) betonades företagsledningens rätt att själv styra användningen av kapitalet som staten försett den med, så länge som produktionsmål och -kvoter uppfylldes. Syftet med detta var att övervinna brister i planeringssystemet; det åtföljdes av tillåtandet av öppna marknader att utvecklas. En omedelbar följd av detta var en tillväxt för annonseringen. Uppenbarligen kommer staten vid en annan tidpunkt att försöka undertrycka vad den godkänt och uppmuntrat - vilket innebär att enskilda profitörer ibland kan urskiljas och ibland inte.

Den centraliserade ekonomin av sovjetisk typ anses ibland ha större stabilitet än "friföretagsamhets"- och "bland"ekonomier. Det är fel (skillnaden gäller svårigheten att erhålla information). Det erkänns nu allmänt att det Stora Språnget var "en depression, sådan som i den kapitalistiska världen: överproduktion, underkonsumtion, uttorkning av sparmedel, arbetslöshet, minskad affärsmoral, sönderslitning av marknaden etc." (Schurmann, ibid.). Inte heller har den kinesiska regimen undgått problemet med stigande priser eller avhållit sig från inflationistisk "underskottsfinansiering" (ökning av sedelcirkulationen).

Därför är det kapitalismen som ställts på fötter i Kina: där de privilegierade kan mysa och filosofera medan arbetarna får bära bördan. Tillkännagivandet av den amerikanske presidentens besök där 1971 sa:

"Mötet mellan Kinas och Förenta Staternas ledare går ut på att försöka normalisera förhållandena mellan de båda länderna och också att utbyta åsikter i frågor som berör de båda sidorna."

Det kunde ha uttryckts enklare: Onkel Sam känner igen sin egen spegelbild.

RAHB
(Översatt från Socialist Standard, oktober 1974.)

 


En socialist in Kina (ögonvittne)

Tio månader i Kina, oktober till augusti, Pekings Språkinstitut, studera kinesiska, spela bordtennis, ferier i Shanghai, besök i fabriker, första maj-firanden, Pekings Universitet, möta Heath, resa till Sian, tillbaka till Storbritannien.

Så lyder historien som min vistelse i Kina. Bland de första studenter att besöka Kina efter Kulturrevolutionen kunde vi komma det kinesiska folket närmare än andra besökare, men trots detta fanns en liten mur krav. Vi kunde nå längre än till de förenklade fraserna och slagorden, men inte i den utsträckning vi önskade.

Utan tvivel beror mycket av denna brist på förtroligt umgänge på att besökare till Kina (kineserna föredrar att kalla en "utlänning" eller, om de är artiga, "utländsk gäst") behandlas på ett annorlunda sätt än kineserna själva. Det hade både för och nackdelar. Att betjänas först i butiker går väl an (och är att "privilegium" som det är omöjligt att säga nej till), men det uppväger inte den totala uteslutningen från kinesiska politiska processer och att inte kunna köpa lokala dagstidningar och nyhetsblad.

I Hangshow läste en vän och jag några väggaffischer om lokala problem när en man kom fram och frågade oss från vilket land vi kom och sedan krävde mycket bestämt att vi gick därifrån, sägande, "väggtidningar är en inre angelägenhet för kineserna". Den ibland hysteriska kampanjen mot Antonionis film om Kina gjorde stämningen speciellt olustig för alla som gick omkring på gatorna med en kamera. Att gå omkring i Peking betydde att man drog till sig de förbipasserandes uppmärksamhet, under det att en folkhop samlades i några av de mindre städerna som sällan besöktes av turister för att stirra på oss med öppna munnar som om vi kom från en annan planet. Kinesiska anspråk på att vara "internationalistiska" låter litet ihåligt sedan man utsatts för resebegränsningar och med tanke på den starkt nationalistiska vinklingen av så mycket av kinesisk propaganda.

Förenad med behandlingen av "utlänningar" var en av mina djupaste besvikelser skötseln av Språkinstitutet, där "ledarskapet" handlade på ett mycket despotiskt, odemokratiskt och intolerant sätt. Allt som de ogillade möttes av svaret att vi måste "lyda reglerna" och "respektera de kinesiska sederna" (vilket tydligen kunde tolkas till att betyda nästan vad som helst). Trots att vi lovats ett samlingsrum när vi först anlände vägrade de att tillhandahålla ett, eller ens en plats för studenter att mötas och diskutera problem. De vägrade också att öppna mer än en liten del av Institutionens bibliotek - och trodde inte på att studenter från utlandet i Storbritannien hade samma tillgång till bibliotek som brittiska studenter. De uppfyllde gärna studenters "rimliga krav" men reserverade rätten att avgöra vad som var "rimligt" för sig själva.

Jag var därför oerhört glad att flytta till Pekings Universitet i närheten i början av maj för att följa mer specialiserade kurser i kinesisk historia och litteratur. Här, i en miljö som friskades upp av koreanska och vietnamesiska engelskstudenter, behandlades vi som vuxna i stället för barn och täckte in en massa intressanta områden. Språkundervisningen vid Institutet hade fördärvats av en ovilja att gå långt utöver de studerade texterna och tonvikten hade främst legat vid en utökning av det passiva ordförrådet. Resultatet var att många studenter blev uttråkade, förslöade och mycket desillusionerade.

Lyckligtvis fanns det mer i tillvaron än studier. Allra först Peking själv, en stad med århundraden av historia och många fascinerande platser. Vi åkte på bussutflykter till Kinesiska Muren (som var helt otrolig). Minggravarna och andra turistmål. Vi kunde vandra omkring i stadens parker och gator och leta efter restauranter och bokhandlar. Restauranterna erbjöd förresten en av de få möjligheterna till att tala med kineser utanför den akademiska världen. Två semestrar, i Shanghai, Hangshow och Nanking under vintern, och till Sian, Yenan och Tachai under sommaren, inbegrep besök till vackra platser och också till fabriker och kommuner - dessa besökte vi i Peking också, och det gjorde det möjligt för oss att bilda oss en åtminstone delvis detaljerad bild av hur kineserna lever och arbetar.

Ett typiskt fabriksbesök organiserades på följande sätt. Först en introduktion till fabriken, vanligtvis med statistik över produktionens storlek, av en medlem av dess Revolutionskommitté. Sedan följde ett mer eller mindre dirigerat besök i verkstäderna och till sist ett möte med frågor och svar. Alltför ofta var det omöjligt att få fram några tillfredsställande svar, men information om löner var lättillgänglig. Genomsnittliga löner skulle jag vilja säga är mindre än 150 kronor i månaden, medan lärlingar tjänar hälften av detta och tekniker och högutbildade arbetare kan tjäna den tredubbla summan. Man bör alltid hålla lönenivåer i minnet när man läser riktiga men vilseledande uttalanden om levnadskostnaderna i Kina - som t.ex. att det går att få en hygglig måltid, öl inbegripet, för en och femtio eller att en varm fodrad jacka kostar trettio kronor. Det är också värt att notera att det finns många olika kvaliteter på de tillgängliga varorna, och naturligtvis har de olika priser. Så i Kina liksom överallt under kapitalismen, får man vad man betalar för, vare sig det gäller mat, kläder eller bordtennisracketar.

Fackföreningar, som försvann i slutet av sextiotalet eftersom de befanns följa den vanhedrade statschefen Liu Shao-chis politik, har återuppbyggts under de senaste två åren. Men det finns inte mycket likhet mellan dem och fackföreningarna i väst. Deras huvudsakliga funktion är att hjälpa till att lösa produktionsproblem och organisera studiet av "marxismen-leninismen-Mao Tse-tungs tänkande". Således är de, i likhet med andra organisationer som t.ex. de så kallade demokratiska partierna (som fortfarande existerar men spelar en mycket liten roll), huvudsakligen "transmissionsband" med vars hjälp partiets direktiv och politik når ut till den kinesiska arbetarklassen.

I många fabriker ser man skolbarn, som kanske inte är äldre än tretton eller fjorton år, arbeta. Många om inte alla av dem måste tillbringa en månad varje år på en verkstad. På en trikåvarufabrik i Peking frågade jag om de fick löner. Svaret var nej innan jag avbröts av en annan kader som sa: "Men de arbetar inte på nattskiftet"!

Efter besök vid många fabriker och samtal med kinesiska studenter och andra är min slutsats att arbetaren i Kina är ett produktionsinstrument, en ren producent av rikedom. En man kommer att besluta huruvida en kvinna är en lämplig äktenskapspartner till stor del på grund av hur bra hon arbetar på sitt arbete. En kinesisk student berättade för oss att det är all right att "ha roligt" en lördagsnatt, men inte andra kvällar eftersom detta kan inkräkta på produktionen.

Men bara en minoritet av kineserna bor i städer eller arbetar i fabriker. Ungefär 80 procent av befolkningen bor på landsbygden i små byar som organiserats i folkkommunerna, som i sin tur är indelade i brigader (vanligtvis av bystorlek) och produktionslag (med flera tiotal familjer i varje). Kommunmedlemmarnas ekonomiska ställning kräver en förklaring. Kineserna kallar dem bönder, men de är inte bönder i betydelsen jordbrukare som producerar i första hand för sin egen konsumtion på ett familjejordbruk (som de äger eller arrenderar). För det första är den grundläggande produktionsenheten produktionslaget, inte den enskilda familjen. För det andra "ägs" den mesta jorden av kollektivet, inte av den enskilda familjen. För det tredje är deras inkomst en blandning av kontantbetalning och betalning in natura. Det är sant att många kommunmedlemmar, utöver att arbeta på kollektiv jord, också har sina egna privata jordlotter där de producerar för sin egen konsumtion eller för privat försäljning. Men betydelsen av sådana jordlotter varierar avsevärt. I Hangshow t.ex. besökte vi en brigad, som huvudsakligen odlade en speciell sorts berömt te av vilket mycket exporterades. Där hade privata jordlotter och betalning in natura en minimal betydelse eftersom det trots allt är svårt att leva av te. Inkomsterna i kommunerna fördelas främst på grundval av arbetspoäng - en sorts ackordsarbete, som betyder att det är riktigare att beteckna kommunmedlemmarna som lantproletärer.

På kommunerna betalas inte kvinnorna på jämställd fot med männen. Tachais mönsterbrigad medgav faktiskt detta öppet och var t.o.m. stolt över det system de använder: för en full arbetsdag kan man tjäna maximalt elva arbetspoäng, medan en kvinna kan tjäna högst åtta och ett halvt poäng. Vi angavs två skäl till detta. För det första att kvinnor är fysiskt svagare än män och för det andra att de har kortare arbetstid eftersom de t.ex. måste gå hem tidigt för att laga mat!

Efter att ha besökt flera kommuner är en av de mest slående upptäckterna att levnadsstandarden varierar så starkt. Den teproduderande brigaden, som redan nämnts, med en pålitlig och mycket efterfrågad gröda, är jämförelsevis välbärgad. Medlemmarna bor i solida tvåvåningshus, som de själva byggt till en kostnad av omkring sjutusen kronor, medan invånarna i det kala och bergiga Tachai bara har ett litet rum per familj. Detta starka beroende av lokala odlingsvillkor kan främst tillskrivas den mycket hyllade politiken att "hålla initiativet i våra egna händer", vilket på ett effektivt sätt bevarar skillnaden mellan fattigare och rikare områden. Kinesernas skryterier om sin avsaknad av hjälp utifrån ska inte tas bokstavligt. Vid Röda Fanan-kanalen i Liu Hsien besökte vi en vattenkraftstation. Den beskrevs som ett fint exempel på "oberoende och självtillit", men inuti fanns utrustning från Österrike, Schweiz och Tjeckoslovakien...

Men ojämlikhet är inte bara påtaglig mellan olika områden utan också mellan olika människor på samma plats, t.ex. Peking. Helt frånsett de tidigare nämnda löneskillnaderna går det också att se iögonfallande olika livsstilar. Det är vanligt att se folk åka omkring på cyklar som bokstavligen faller ihop av rost eller bära kläder som lappats gång på gång, samtidigt som universitetsprofessorer bär eleganta kostymer och arméofficerare åker omkring i stora bilar. Vad beträffar livet som levs av härskarna i toppen får man inte veta någonting.

När vi anlände till Kina pågick en kampanj för att "kritisera Lin Piao och korrigera sin arbetsstil". Det verkade inte som om den bedrevs speciellt energiskt och därför var det en stor överraskning när rörelsen mot både Lin Piao och Konfusius exploderade till att dominera tidningarnas första sidor och ta en hel del av studenternas tid i anspråk. Uppenbarligen är det ganska otroligt - om än inte helt omöjligt - att Lin, som tidigare utsetts till Maos efterträdare och som sägs ha avlidit 1971 efter ett misslyckat försök att döda ordföranden, i verkligheten var en hemlig lärjunge till filosofen som levde i Kina för tvåtusenfemhundra år sedan. Om det är sant säger det allt om bristen på socialistisk medvetenhet inom Kinas Kommunistiska Parti. Men de kinesiska arbetarna, fördömde Lin Piao bara på grundval av vad regeringen sagt om hans handlingar och åsikter Det vore förstås naivt att förvänta sig att den kinesiska regeringen verkligen skulle publicera Lins kupplaner eller utdrag från hans dagbok. Men utan sådana påtagliga bevis ar det omöjligt att acceptera den officiella redogörelsen över Lins kätteri, vilket är vad kineserna föreföll att göra.

Vad jag skrivit är avsett att vara on enkel beskrivning av några sidor av Kina idag, sedda genom en socialists ögon. Utan tvivel kommer anhängare av Kina idag att säga att on massa lämnats osagt och för mycket tonvikt lagts vid negativa sidor. Hur är det med det nya Kinas påstådda framgångar, kommer de att säga - inga hemlösa, inga arbetslösa, utrotningen av svälten, utbildning för alla, hälsovård där det tidigare inte fanns någon, ingenjörsbragder som Nanking-bron?

Man kan inte förneka att livet i Kina idag är långt tryggare an det var 1949, efter årtionden av inbördeskrig och japansk invasion. Sedan dess har tjugofem år förflutit med fred, tio år med hjälp från Ryssland, möjligheten att köpa avancerad teknologi från andra länder - och en hel del slit och lidanden från den kinesiska arbetarklassens sida. Men även om Kina kan bygga broar och väldiga idrottsplatser, förhandla for att köpa Concorde och spränga atombomber, kan det inte tillhandahålla hygglige bostäder och hygieniska förhållanden för mer än en mycket liten del av sin befolkning eller tillåta sina arbetare mer än sextio arbetsfria dagar under hela året. Och den grundläggande frågan är säkert hur Kinas rikedom produceras. Svaret på den frågan är att den produceras av exploaterade arbetare för ackumulation och profit, precis som i varje annat kapitalistiskt land.

BAN
(Översatt från Socialist Standard, november 1974.)

 


Maos sängkamrater

Den kinesiska kapitalistklassen måste älska de svenska maoisterna, organisationer som SKP, Clarté, MLK och KFML(r). Varenda förändring i den kinesiska politiken - inrikes och utrikes - applåderas lojalt av dessa organisationer. Om härskarna i Peking uppmanade dem att utrota sig själva skulle de hylla det som "ännu en seger för socialismen" och göra det!

Men de svenska maoisterna har skaffat sig mer än en sängkamrat. Det har ingenting att göra med otrohet från deras sida utan är ett uttalat önskemål av deras kinesiske älskare. Och för att öka tillfredsställelsen för den kinesiska kapitalistklassen har de nu också inviterat dess svenska motsvarighet att dela säng med dem.

Ett exempel från Clarté, nr. 10-12 1973 är belysande. "Sveriges handel med Kina är idag inte särskilt utvecklad", klagar Clarté. "Den bör utvidgas", hävdar de i överensstämmelse med Kinas alltmer tilltagande intresse för yttre marknader.

För Clarté är handel någonting bra och fullständigt klasslöst. De har fallit för den gamla ekonomiska myten att "mellan jämlika stater är handel en fördel, eftersom den utvecklar industrin och ekonomin". Men handel är varken klasslös eller en nödvändighet för att utveckla produktionen. Handel är bara en nödvändighet för kapitalismen, för det är genom handel som kapitalisterna realiserar det mervärde de utvunnit vid exploateringen av arbetarna i produktionen.

Det här är bara ett exempel på maoisternas stöd av kapitalismen, inte bara den kinesiska varianten utan också den svenska. Det finns många andra exempel. Till exempel deras stöd av "Sveriges nationella oberoende" (sic!) och "fosterlandsförsvaret". Det kan bara vara ett stöd åt den svenska kapitalistklassen, ty arbetarklassen har aldrig ägt något land att försvara.

 


Historien om Sam Packer

Sam Packer var i tonåren när han fick ett jobb på fabriken. Han var en pigg pojke, energisk och munter, och hans arbetskamrater tyckte omedelbart om honom. Sam blev snart en av de mest omtyckta bland de anställda på firman; förmannen log mot honom; direktören mottog honom med en nick.

Efter att ha gjort handräckningsarbeten under några år kvalificerade sig Sam för en plats vid en bänk och firade omedelbart sin befordran med att gifta sig. Giftermålet ändrade inriktningen på hans liv. Fickpengar, tillräckliga när han var ensam, krympte när han hade en fru att försörja. De nära nog försvann när barnen kom.

De få löneförhöjningarna som firman beviljade gick raka vägen i fru Packers portmonnä på grund av stigande levnadskostnader. Sam gjorde sitt bästa för att hushålla genom att rulla sina cigaretter, laga familjens skor, bära begagnade kläder och cykla till jobbet med smörgåsar till lunch. Efter ett gräl med frun gick Sam i desperation till fabrikskontoret och bad om en löneförhöjning. Mycket bryskt fick han veta att sådana frågor behandlades genom fackliga kanaler och att firman, som hade ekonomiska problem, inte hade råd att betala löneökningar.

Historien om "ekonomiska problem" var sann, firman införlivades snart med en stor sammanslutning. Sam fann den nya företagsledningen avlägsen och opersonlig. Ett anslag sattes upp, som informerade personalen om att en del avskedanden skulle företas efter omorganiseringen. Ett krav på löneförhöjning avvisades.

Sam var ursinnig. Han talade om att sluta jobbet men hans fru gnatade in rädslan för arbetslöshet i honom. En kväll gick Sam tillsammans med flera kamrater till sin fackföreningsavdelningsmöte där han reste sig upp och röt ut alla de simpla saker om sina arbetsgivare som hans kamrater tänkte. Han fick applåder och bifallsrop och gick lycklig hem med applåder ringande i sina öron.

Sam blev en regelbunden deltagare vid fackföreningsmötena. Han talade så ofta som ordföranden lät honom om varje ämne som kom upp till diskussion. Genom att alltid vara kritisk, alltid uttrycka det allmänna missnöjet, alltid kräva rent spel för arbetarna, upprättade han ett lokalt anseende. "Sam är grabben", sa hans kamrater. "Han kommer att säga till dom".

När en shop steward plötsligt dog var Sams utnämning till jobbet obestridd. Han måste närvara vid fackföreningskonferenser och, efter en attack av nervositet, höll sitt första konferenstal och följde upp det med regelbundna bidrag till debatterna. Konsekvent föreslog han misstroendevotum mot fackliga funktionärer, kritik av arbetsgivare och hot om strejkaktion.

Efter varje konferens gick Sam till en närbelägen pub och diskuterade över en pint med andra öldrickande delegater. Han blev lika omtyckt bland dem som bland sina lokala arbetskamrater.

En dag, vid fabrikens fackföreningsmöte, tog medlemmarna ett av Sams glödande tal på allvar och beslöt att strejka. Sam kastades plötsligt in i rollen som strejkledare. Det var första gången som han uppmanades att göra mer än att prata och han var förvirrad.

Arbetsgivarna, som hade spioner på mötet, fick kännedom om strejkbeslutet. Affärerna var livliga och de var inte beredda att möta ett produktionsstopp för ögonblicket, så de skickade en artig inbjudan till Sam att möta dem på deras huvudkontor. Han steg in i styrelserummet med darrande knän, men den församlade styrelsen välkomnade honom så varmt, titulerade honom Herr Packer, bjöd runt på sina cigaretter och gjorde smickrande uttalanden om hans duglighet som fackföreningsledare att han snart kom över sin nervositet.

Ordföranden medgav frispråkigt att företaget gjorde en moderat vinst och var berett att visa uppskattning för sin personal genom att införa ett bonussystem. Han visade hur bonusen kunde växa med ökad produktion och på så sätt göra ett avsevärt tillägg till personalens inkomster. Sam var lugnad. De sålde honom idén med lättnad. Han skakade hand med alla och lämnade lokalen med hurtiga steg.

När han var tillbaka i fabriken sammankallade Sam ett extra fackföreningsmöte och rekommenderade medlemmarna att godkänna firmans erbjudande. Mot ett matt motstånd beslöt mötet att acceptera att dra tillbaka strejkbeslutet och ge Sam ett tacksägelsevotum.

Med förhöjt rykte valdes Sam till den ena kommittén efter den andra. Han deltog i distriktskommittéer, områdeskommittéer, finanskommittéer och slutligen i nationella kommittéer. Han skickades till Trades Union Congress och till Labourpartikonferenser. Hans namn blev känt i fackföreningskretsar från Penzance till Penrith, från Lowestoft till Llandudno. Han fotograferades av pressen och intervjuades för televisionen. Han klädde sig elegant och slutade att rulla sina cigarretter.

Bara en eller två dagar varje vecka arbetade han i fabriken. Hans arbetsgivare gav honom ledigt för att närvara vid fackföreningsmötena och fackföreningen betalade honom ett traktamente för de dagar han ägnade åt fackliga göromål. Han inbjöds ständigt att närvara vid bjudningar, ibland tillsammans med arbetsgivare som han nyligen hade mött över förhandlingsbordet. Han förlorade smaken för öl och cigarretter och förvärvade en för sprit och cigarrer.

Som du och bror till höjdarna i sin fackförening friserades Sam för ett heltidsjobb som fackföreningsfunktionär och när han fick det flyttade han från sin gamla adress till en modern våning nära sitt fackföreningshögkvarter. Hans arbetskamrater på fabriken, som sett honom allt mindre, såg honom nu inte alls. Hans lön gjorde det möjligt för familjen att tredubbla sin levnadsstandard. Han hade en glänsande bil och hans cigarrer och midjevidd ökade gradvis i omfång.

Det fanns en smolk i Sams bägare. Han saknade applåden, som brukade åtfölja hans gamla eldiga retorik. Om han gav fritt lopp för sina känslor i ett tal inför arbetsgivare log de överseende och de andra fackföreningsfunktionärerna skämtade om gatuhörnsagitation. Han förväntades hitta på kompromisser och utarbeta alternativa förslag. Han var inte bra på det. Det gjorde honom förvirrad, hans tankar irrade dit och han försjönk i tystnad.

Som fackföreningsfunktionär drogs Sam in i Labourpartiets aktiviteter. När ett fyllnadsval ägde rum i hans valkrets kastade han sig entusiastiskt in i elden. Han var i toppform och talade inför publik på sitt gamla livfulla sätt, skällde ut sitt partis motståndare och drog skratt och applåder med sina kvickheter, sin nedgörande kritik och sin slangartade retorik. Bara frågestunden gjorde honom orolig. Han kunde inte svaren så han kringgick frågorna med kvickhet och sarkasm. Efter fyllnadsvalet beslöt han att utrusta sig med en studiekurs i politisk ekonomi genom sin fackförenings utbildningsprogram.

Befordran inom fackföreningen ökade ytterligare Sams lön, bilens storlek, och semestrarnas längd. Han deltog i internationella konferenser, flög till utländska städer och bodde på de bästa hotellen. För att förbättra sin image tog han med sig sin fru. Tiden då han bodde i en tvårumslägenhet, cyklade till jobbet, rökte handrullade cigarretter och lagade sina egna skor låg så långt tillbaka att han kunde kosta på sig att yvas över den i kontrast mot sin nya ställning.

Herr Sam Packer talade inte längre om arbetarnas rättigheter, rättvisa löner, den hänsynslösa bossklassen och arbetarsolidaritet. I stället talade han om nationalekonomi, handelsbalanser, exportproblem, produktivitet och internationella finanser. Även om han lät sig kallas socialist undvek han noggrant hänvisningar till klassintressen.

En dag ringde telefonen på herr Packers kontor. Det var hans förbundsordförande som ringde för att berätta att arbetarna på fabriken där han brukade jobba strejkade för högre betalning. Arbetsgivarna hade ringt fackföreningshögkvarteret för att klaga. Eftersom de själva underordnade sig nationella överenskommelser förväntade de sig att arbetarna skulle göra detsamma, och vad skulle fackföreningen göra åt strejken? Förbundsordföranden hade försäkrat den att fackföreningen inte översåg med inofficiella dispyter och att en fackföreningsfunktionär skulle skickas till det drabbade området för att få männen att återgå till arbetet. Det var ett jobb för Samuel Packer.

Pressreportrarna väntade utanför kontoret för att bombardera herr Packer med frågor. Han gav den ett uttalande. Han sa att strejken var omotiverad, att den förmodligen var ett verk av en handfull agitatorer, att arbetarna skulle ta sitt förnuft till fånga när frågorna förklarades för dem och att allmänheten kunde vara försäkrad om att arbetet snart skulle återupptas.

Ett möte med de strejkande sammankallades speciellt för att höra fackföreningsfunktionär Packer berätta för dem att deras aktion var olämplig och oförnuftig och att, om de tvingade upp lönerna vid denna tidpunkt, skulle priserna på deras produkter stiga och utländska konkurrenter skulle konkurrera ut dem. Om produkter inte kunde säljas skulle arbetarna som producerade dem snart bli arbetslösa, förklarade herr Packer. Det förnuftiga var att öka produktiviteten utan att öka kostnaderna, vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, erövra order och ha massor av arbete. När detta gjorts skulle det finnas goda utsikter till en stor löneökning.

Om jobb var beroende av att sälja produkter och att sälja produkter var beroende av låga löner, skulle då inte alltid jobb och låga löner höra ihop? undrade en frågeställare. En annan arbetare sa att han hade hört samma sak när han arbetade i en utländsk fabrik; arbetarna spelades ut mot varandra.

Herr Packer svarade att han kunde känna lukten av en röd agitator på en mils avstånd. Han, tillsammans med de andra förtroendemännen, var de som bäst kunde överblicka den nationella situationen och tala om för arbetarna när de skulle söka löneförhöjningar och när de skulle bida sin tid. Om de var lika resonliga som han trodde skulle de återgå till arbetet och lämna sina krav i fackföreningens händer där, det lovade han högtidligt, deras intressen skulle tillvaratas på bästa sätt.

Under tumult räknade ordföranden rösterna och tillkännagav en liten majoritet för återgång till arbetet.

Månader senare, på ett Labourpartimöte, accepterade herr Packer en utmaning från en medlem av publiken att debattera frågan "Är Labour-partiet ett socialistiskt parti?" Han tyckte att det skulle bli roligt. Han var häpen när Transport House informerade honom att, om han deltog i debatten, han måste göra det som en enskild, inte som representant för Labourpartiet.

För herr Packer var debatten ett fiasko. Han definierade socialism som "Största möjliga lycka åt största möjliga antal", "Kristendom i praktiken" och "Människans broderskap". Han utvidgade dessa definitioner med hänvisningar till Labourpartiets planer för att bygga fler hus, sjukhus och skolor, för att öka produktionen och pensionerna och minska rustningen.

Hans motståndare definierade socialism som ett samhällssystem i vilket produktions- och distributionsmedlen ägdes gemensamt och kontrollerades demokratiskt av och för hela samhället. Detta, sa herr Packer, var idealism, ett luftslott och fullständigt ogenomförbart. Den mänskliga naturen skulle inte tillåta det. Han trodde på en praktisk sorts socialism.

Herr Packers motståndare förklarade att denna så kallade praktiska socialism i verkligheten bara var en fortsättning av den rådande samhällsordningen med dess krig, fattigdom, arbetslöshet och otrygghet. Han citerade herr Packers egna fackföreningstal för att visa att avskaffandet av lönesystemet var den enda lösningen på arbetarnas problem.

I sitt avslutningsanförande blev herr Packer förvirrad, sedan förargad och slutligen smädlig. Han lämnade hallen med ett rött ansikte bland flin och skratt.

När posten som nationell förbundsordförande blev ledig var herr Packer en framgångslös kandidat, men kompensation kom när han i nyårsförteckningen över nya utmärkelser stod uppställd för O.B.E. (Brittiska Emperieorden).

Senare accepterade han nominering som parlamentskandidat i en säker Labourvalkrets. Som parlamentsmedlem var hans sällsynta tal lika tomma som bänkarna omkring honom. Den hedervärde ledamoten, herr Packer, O.B.E., kände de rätta människorna och utsågs till styrelsen för en nationaliserad industri med 12.000 pund i årslön. Han fraterniserade med de andra styrelsemedlemmarna, som samtliga var tidigare bankirer eller tidigare företagsdirektörer. Han motsatte sig varje hänvisning till sitt eget blygsamma ursprung.

Han försvann gradvis från det offentliga rampljuset tills han drabbades av en blodpropp i sitt Londonhem och dog, trots närvaron av två hastigt tillkallade läkare från Harley Street.

Några gråhåriga gamla arbetare på fabriken läste om hans bortgång i sina morgontidningar. Tillkännagivandet var insprängt mellan nyheter om ett lönestopp, fabriker som slog igen, korttidsarbete och arbetslöshet. Medan han bredde sina smörgåsar vid frukostbordet sa en gammal arbetare: "Packer, han arbetade på vårt ställe. Vilseledde oss fullständigt, det gjorde han. Ändå var det vårt eget fel. Vi borde tänka själva i stället för att överlåta det åt typer som honom".

W. Waters
(Översatt från Socialist Standard, december 1966)

 


Socialism betyder fri tillgång

Argumentet för ett klasslöst samhälle, i vilket produktionen är inriktad på att tillfredsställa mänskliga behov och i vilket produktion för försäljning och marknadsekonomin avskaffats, understryks av det faktum att modern industri och teknologi nu utvecklats till en nivå där de skulle kunna tillhandahålla ett överflöd av konsumtionsartiklar och tjänster för alla människor i världen. Produktionsproblemet - hur man ska producera tillräckligt för alla - har lösts. Människans långa kamp för att besegra knappheten har vunnits. Potentiellt överflöd är en verklighet. Uppgiften är att förverkliga själva överflödet.

Det kan aldrig ske inom ett samhälle grundat på klassägande av produktionsmedlen, där rikedom produceras för profitabel försäljning. Den enda ramen inom vilken detta överflöd kan förverkligas är ett samhälle där alla resurser, människotillverkade och naturliga, blivit hela mänsklighetens gemensamma arv och står under dess demokratiska kontroll. På denna grundval kan produktionen planeras demokratiskt för att tillhandahålla vad människor behöver. I ett sådant samhälle skulle det inte finnas någon plats för marknaden, löner, profiter, köp och försäljning och pengar. De skulle sluta att existera.

Ett överflödssamhälle är inte en förlängning av dagens så kallade "konsumtionssamhälle", med dess enorma slöseri med resurser. Det betyder inte att människor kommer att skaffa sig allt fler meningslösa och slösaktiga prylar. Det betyder helt enkelt att människors materiella behov, både som individer och som samhälle, kommer att fullt ut tillfredsställas på ett rationellt sätt.

I motsats till en vanlig uppfattning (som understöds av kapitalismens försvarare) är människan inte av naturen girig; mänskliga behov är inte gränslösa. Ur materiell synvinkel behöver människan en viss mängd och variation i fråga om mat, kläder och bostad. Hur stor denna är i enskilda fall kan den enskilde snart upptäcka själv - och skulle göra det om det fanns fri tillgång till konsumtionsartiklar och tjänster. Men, kan det invändas, om det fanns fri tillgång skulle väl människor ta mer än de behövde? Men varför skulle de det om det alltid skulle finnas tillräckligt (vilket det skulle, förutsatt den moderna industrins produktivkraft och det gemensamma ägandet av produktionsmedlen)? Idag när tillgång till vatten är fri (eller åtminstone den vattenmängd som konsumeras under en viss period) använder människor bara vad de behöver för att tvätta, laga mat etc. På samma sätt kan man förvänta sig att människor bara kommer att ta så mycket mat kläder och bostadstjänster etc., som de anser sig behöva när alla konsumtionsartiklar och tjänster är fritt tillgängliga. Att ta mer vore onormalt och meningslöst.

Men kan verkligen den moderna industrin tillhandahålla tillräckligt för var och en så att fri tillgång till konsumtionsartiklar och tjänster blir möjlig? Förvisso innebär kapitalismens slöseri ett slöseri med resurser. För det första de väpnade styrkorna och vapen. För det andra alla människor, byggnader och utrustning som har att göra med marknaden och pengar i allmänhet; bankväsen, försäkringsväsen , pensioner- och skatter, försäljare, konduktörer, bokförare, snabbköpskassörskor etc. I själva verket skulle man kunna säga att mer än hälften av befolkningen under kapitalismen är engagerad i sådana improduktiva sysselsättningar. För det tredje förekommer planerad föråldring, medveten tillverkning av skräpartiklar gjorda att slitas ut efter en jämförelsevis kort tidsperiod. I ett rationellt organiserat samhälle kunde konsumtionsartiklar tillverkas för att hålla. Det skulle innebära en ofantlig besparing i fråga om resurser. Med elimineringen av dessa tre källor till slöseri, som är inbyggda i kapitalismen, kunde man med lätthet producera tillräckligt med bra livsmedel, kläder och bostäder för var och en.

 


Socialdemokraterna - ett kapitalistiskt parti

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP, grundades redan 1889 men det dröjde åtta år innan partiet antog sitt första program. Det skrevs av Axel Danielson och byggde i stort på den tyska socialdemokratins Erfurtprogram. I programmets allmänna grundsatser förklarade SAP som sitt syfte att erövra politisk makt för "upphävandet av det privatkapitaliska monopolet på produktionsmedlen och dessas förvandling till gemensam, hela samhället tillhörande egendom". Programmet klargjorde också, att "gemensam, hela samhället tillhörande egendom" inte betydde rätt och slätt förstatligande av industrin eller statskapitalism. Målsättningen var avskaffandet av lönesystemet ("arbetarklassen upphör att vara en klass av lönarbetare") och ersättandet av produktion för profitabel försäljning på marknaden med produktion för direkt bruk ("den planlösa varuproduktionens ersättande med en socialistisk, samhällets verkliga behov motsvarande produktion").

Men socialdemokraterna trodde att detta bara kunde ske "efter hand", att övergången till socialism måste vara en långsam, gradvis process. En del socialdemokrater betraktade statskapitalism, de kallade det "statssocialism", som en nödvändig övergångsform innan socialismen kunde uppnås.

Idag är tonen annorlunda. Socialdemokraterna har varit den svenska kapitalismens regeringsparti i fyrtio år, visserligen vid ett par tillfällen i koalition med andra partier Även om lönerna är högre nu, är arbetarklassen fortfarande en klass av lönarbetare, som producerar varor åt kapitalistklassen för profitabel försäljning på marknaden.

Socialdemokraterna talar fortfarande om samhälleligt ägande och socialism, men det är påtagligt hur begreppens betydelse har förändrats för dem. "Den (socialdemokratin) företräder kravet på samhälleligt ägande eller samhällskontroll över naturtillgångar, kreditinstitut och företag i all den omfattning som är nödvändig för att ta till vara medborgarintressen", heter det i deras förslag till nytt partiprogram. Här är det uppenbarligen fråga om statligt ägande eller statskapitalism. Att tala om samhällsägda kreditinstitut är en självmotsägelse eftersom krediter bara kan existera i ett varuproducerande samhälle och inte skulle ha någon plats i socialismen.

Många av de tidigare socialdemokratiska teoretikerna hade sina byråkratiska drömmar om en statsdirigerad kapitalism. Erfarenheten har lärt dagens socialdemokratiska ledare och huvudparten av dess medlemmar att betrakta detta som en mardröm. De vet att en kanslihusdirigerad kapitalism i stället för att lösa dagens problem mycket väl skulle kunna förvärra dem.

" 'Vi vill ha ett öppet och variationsrikt system och därför kan vi också tänka oss olika ägandeformer för företagen', sade t.ex. statsminister Olof Palme på en presskonferens för en tid sedan. 'Och prismekanismen är en utmärkt uppfinning för att inrikta produktionen efter människornas önskningar ... Förstatliganden är en metod som vi inte frånsäger oss, men den har inget värde i sig. Den frågan får vi bedöma utifrån varje konkret fall och som hittills på rent förnuftsmässiga grunder. Vi har en avspänd inställning till förstatliganden ...' " (Dagens Nyheter, 23 augusti 1974).

För ett par år sedan uttryckte han åsikten att "blandekonomin ska vi ha kvar" och förklarade att "jag har inte svårt att tala för ökade företagsvinster" (Dagens Nyheter, 26 mars 1972).

Många av de tidigare stjärnorna i SAP skulle förmodligen blivit förvånade över att höra att det "socialistiska" målet är en "blandekonomi" med dess "socialistiska sektor" och dess "privata näringslivssektor". De hade åtminstone en viss kunskap om kapitalismens väsentliga kännetecken och betraktade alternativet till det nuvarande samhället som en social helhet.

 

Hur kunde det hända?

Frågan uppstår omedelbart: Hur kunde det hända? Hur kunde ett parti som en gång föreföll att förstå socialismens betydelse bli ett parti son administrerade kapitalismen?

Svaret är egentligen ganska enkelt. Från första början var socialdemokratins grundläggande svaghet, inte bara i Sverige utan också i andra länder, dess dualistiska hållning. I likhet med sin tyska förebild hade 1897 års program inte bara en teoretisk del, grundad på Marx analyser. Det innehöll också ett politiskt program där SAP förband sig att utöva påtryckningar inom kapitalismen för olika demokratiska och sociala reformer. De krävde allmän och lika rösträtt, progressiv inkomstskatt, avskaffande av alla indirekta skatter, åtta timmars arbetsdag, pensioner etc. Det är naturligtvis förståeligt att de tidiga socialdemokraterna inte betraktade socialismen som omedelbart genomförbar. I Sverige befann sig kapitalismen fortfarande i sin barndom. De flesta människorna levde fortfarande på landsbygden, lönarbetarna utgjorde bara en minoritet av befolkningen och saknade rösträtt.

Men när SAP sökte masstöd på sociala reformer var det oundvikligt att de skulle attrahera människor som inte var intresserade av en förändring från kapitalismen utan bara av förändringar inom kapitalismen. I praktiken var SAP redan från början ett kapitalistiskt reformparti. Deras påstådda socialistiska målsättning hade inget som helst inflytande på deras dagliga politik och propaganda.

Från starten rymde SAP en mängd skiftande och motstridiga uppfattningar. Där fanns de som predikade en våldsam och blodig revolution tillsammans med de fredligaste bland evolutionister. Där fanns internationalister tillsammans med anhängare av nationellt oberoende. Där fanns anhängare av Marx arbetsvärdeteori tillsammans med gränsnyttotänkare. Där fanns militanta ateister tillsammans med hängivna kristna.

Socialdemokratin byggde upp sitt stöd på opportunism och principlöshet både utåt och inåt. De öppnade partiet för religiösa människor genom att förklara religionen för en privatsak. För att genomdriva sina reformkrav var de beredda till kompromisser och allianser med öppna försvarare av kapitalismen. Det var tack vare liberalt stöd som Hjalmar Branting valdes till den förste socialdemokratiske riksdagsmannen 1897. Början av 1900-talet kännetecknas av ett nära samarbete mellan socialdemokrater och liberaler och många liberaler som såg vart vinden blåste upplevde inga problem att byta politisk kostym och bli socialdemokrater. Behovet av masstöd kom i strid med SAP:s påstådda målsättningar. På så sätt upprepade de reformismens gamla läxa där trossatser och ideal byts ut mot röster.

 

Socialism och kapitalism

Den avgörande skillnaden mellan dagens socialdemokrater och socialister är att socialisterna ser kapitalismen som ett system, underordnat bestämda ekonomiska lagar. Det grundas på klassmonopol på produktionsmedlen. Med en egendomslös arbetarklass som måste sälja sin arbetskraft mot lön för att leva. Det spelar ingen roll huruvida industrin är privatägd eller statligt ägd. Produktionens syfte förblir profit och kapitalackumulation. Om produkterna inte kan säljas till profit, i Sveriges fall till stor del på världsmarknaden, avstannar kapitalackumulationen och ett kristillstånd inträder. Varje parti som tar makten inom kapitalismen måste acceptera detta och inrikta sin politik på att få kapitalismen att fungera så friktionsfritt som möjligt för att utvinnandet av profit ska fortgå.

Socialdemokraterna accepterar profit-ekonomin och är beredda att fortsätta att arbeta för den. Under högkonjunkturer när profiter är relativt höga kan det visserligen förekomma verbala utfall mot "övervinster" från socialdemokrater, men inte mot vinster och exploatering som sådan. Och när profiter är låga i lågkonjunkturer talar de för ökade vinster.

Kapitalismen är ett system och kan inte fungera på ett sätt som är främmande för dess egen natur. Svikna förhoppningar och ouppfyllda löften är oundvikliga under sådana förhållanden.

I det socialdemokratiska partiprogrammet 1960 förklarade SAP att "den bekämpar varje koncentration av den ekonomiska makten i ett fåtals händer". I Koncentrationsutredningen - en sammanfattning åtta år senare var de tvungna att erkänna att "koncentrationen av den ekonomiska makten i ett fåtals händer" aldrig fortgått så snabbt som just under sextiotalet.

I sin barndom var SAP känt som ett starkt anti-militaristiskt parti. De talar fortfarande om nedrustning, internationell avspänning etc. etc., men har under fyrtio års socialdemokratiskt regeringsinnehav fört Sverige till en tätplats i den internationella rustningsligan med avseende på militära utgifter per capita. Bara Israel, USA och Sovjet ligger före.

Efterkrigstidens utdragna högkonjunktur ledde SAP till att tro att de hade löst problemet med arbetslöshet och att de förfogade över medel för att förhindra depressioner. 1970-talets första år såg arbetslösheten stiga till den högsta nivån sedan trettiotalets depression och idag varnar en tidigare socialdemokratisk minister och nobelprisvinnare, Gunnar Myrdal, tillsammans med många andra, för en ny depression som skulle få trettiotalets att se ut som småpotatis. (Dagens Nyheter, 6 december 1974)

Reformismens grundläggande misstag är att den tror att sociala problem gradvis kan reformeras bort. I. verkligheten återkommer de gamla problemen gång på gång trots alla reformer och nya problem uppstår hela tiden.

Socialismen är ett system grundat på gemensamt ägande och demokratisk kontroll av produktions- och distributionsmedlen. Den innebär avskaffandet av produktion av varor för försäljning på marknaden, priser, profiter, löner, pengar, ja, av varje form av utbyte. Socialismen kan inte existera i ett land. Kapitalismen, det system den ska efterträda, är redan världsomfattande. Inte heller kan kapitalismen gradvis utvecklas till socialism. Den kräver en revolutionär omvandling av samhällets grundval. Denna omvandling är bara möjlig när arbetarklassen förstår och önskar socialism och organiserar sig för att få den. De som kastar bort sin tid och energi på att försöka få kapitalismen att fungera på ett sätt som är främmande för dess natur står i vägen för socialismens genomförande. Ett sådant hinder är SAP.

 


Varför "världs"-socialister?

En brevskrivare frågar oss: "Varför kallar ni er själva världssocialister?" En bra fråga som förtjänar ett allvarligt svar. Till att börja med uppmanade den vetenskapliga socialismens pionjärer, Marx och Engels världens arbetare att förena sig, inte bara arbetarna i England eller Frankrike eller Tyskland eller Amerika. Och det fanns en välgrundad orsak till detta, en orsak som grundades på en förståelse av kapitalismen både från ett historiskt perspektiv och systemets ekonomi.

För första gången i historien möjliggjorde ett samhällssystem en värld som skulle sopa undan existerande nationella, religiösa och etniska olikheter och göra motsättningarna bland mänskligheten, krigen och fattigdomen, till någonting förgånget. Det möjliggjorde allt detta, ja, men bara sedan arbetare överallt organiserat sig för att avskaffa de existerande förhållandena mellan kapital och arbete, förhållanden som hindrade just det som höll på att bli möjligt. Å ena sidan hade kapitalismen infört ett produktionssätt som var samhälleligt i omfattning, å andra sidan låg ägandet i händerna på privata och statliga institutioner - verkligen en viktig motsättning.

Låt oss betrakta produktionen under kapitalismen. För det första produceras nästan allting - vare sig produkter eller tjänster - för att säljas på marknaden. Detta förekom också under feodalismen och slaveriet, men bara i begränsad omfattning. Dessa system var i första hand grundade på jordbruk och produktion för bruk - en massa gick till den feodala aristokratin och kyrkan eller de olika härskande klasserna inom slavsamhället; knapphet för de livegna och slavarna. I den mån varuproduktion existerade före kapitalismen var den på intet sätt samhällelig i den mening den är det idag. En skomakare tillverkade ett par skor huvudsakligen genom sina egna ansträngningar. Samma sak gällde kostymen som skräddaren tillverkade. Och så vidare. Industrin var i hög grad en familjeangelägenhet till och med under kapitalismens barndom.

Under sin utveckling omvandlade kapitalismen feodalismens primitiva hantverksmetoder till ett produktionssystem i vilket tusentals - och tiotusentals och hundratusentals arbetare i vår tid - i många delar av världen bidrar med sin arbetskraft till produktionen av varor.

Ta en vanlig nål t.ex. Stål tillverkas i Förenta Staterna men en av dess nödvändiga beståndsdelar, ferromangan, finns inte tillgänglig här. Dessutom kräver maskineriet, transporteringen, elektrifieringen och fabriksbyggandet, som behövs för att producera nålar under kapitalismen, samverkande arbete av en mängd arbetare. Under kapitalismen är hela produktionen samhällelig produktion. Problemet är att ägandet ligger i händerna på en klass, en liten procent av befolkningen, och resten av oss arbetar för dem.

Så vad planerar världssocialisterna att göra åt detta? Expropriera kapitalisterna? Helt enkelt ta deras egendom ifrån dem? Vi hör dig och vi vill påminna dig om att klassägande av produktionsmedlen historiskt är grundat på expropriering. Det finns inte ett land i världen där mark och resurser inte tagits från de ursprungliga besittningshavarna eller brukarna - i många fall exproprierat med våld. Som Marx så vältaligt uttryckte det: "Kapitalet kom till världen, blods- och smutsdrypande ur alla porer från topp till tå". Och hur föreställer vi oss att kapitalet kommer att försvinna från världen? Vi är övertygade on att revolutionen som kommer att förvandla produktions- och distributionsmedlen till hela mänsklighetens gemensamma egendom kommer att vara relativt fredlig. När den jämförs med den blodtappning son utmärkt kapitalismens historia tills dags dato kommer den att vara fridfull. Varför inte undersöka?

(Översatt från Western Socialist, nummer 4, 1974.)

 


Last updated on: 8.21.2010