Leo Trotskij

Inledning till den tatariska upplagan

[Brev till Centralförlaget för österns folk, 29 oktober 1924.]

Kära kamrater!

Jag kommer givetvis att bli mycket glad när min bok Vardagslivets problem ges ut på tatariska. När jag skrev denna bok utgick jag huvudsakligen från ryska erfarenheter, och jag har följaktligen inte berört de speciella särdrag som finns hos de muslimska folkens levnadssätt. Men eftersom boken bara berör grundläggande och allmängiltiga frågor i vardagslivet, är jag övertygad om att mycket av det som sägs även gäller de tatariska arbetarmassornas dagliga erfarenheter. Självfallet är inte diskussionen om vardagslivets problem uttömd i och med min bok. Snarare har frågorna bara blivit ställda och delvis skisserade.

Den centrala uppgiften under omvandlingen av vardagslivet är att frigöra kvinnan, som av de gamla familje-, hushålls- och ekonomiska förhållandena påtvingats rollen av ett rent lastdjur. I östern, i de islamska länderna, är denna uppgift ännu mer brännande än någon annanstans i världen. Om denna bok lyckas väcka eller intensifiera ett kritiskt intresse för vardagslivets problem bland de mer avancerade tatariska arbetarna och bönderna, så kommer översättningen av den att helt och fullt ha rättfärdigats.

Med kommunistiska hälsningar,

L Trotskij