Ur Fjärde Internationalen 4 1988

Leo Trotskij

KPD eller nytt parti?

12 mars 1933


Originalets titel: KPD or a New Party?
Översättning: (från engelska): Per-Erik Gustafsson. Först publicerad i tidskriften Fjärde Internationalen 4/88
Redigering/HTML: Martin FahlgrenTill Internationella sekretariatet
Kära kamrater.

Den tyska stalinismen faller ihop, mindre på grund av de fascistiska vindarna, än dess egen interna ruttenhet. Precis som en läkare stannar vid sin patient så länge det finns minsta livstecken, såg vi som vår uppgift att reformera partiet så länge det fanns en strimma hopp. Men det vore kriminellt att binda sig vid ett lik. Dagens KPD är ett lik.

Det förakt som de tyska arbetarnas avantgarde visar för byråkratin som bedragit dem, kommer att bli så starkt att de upplever parollen om reform som falsk och löjlig. De kommer att ha rätt. Timmen är slagen! Frågan om förberedelserna för att skapa ett nytt parti måste ställas offentligt. I vilken form ska detta arbete utföras? Det måste givetvis baseras på de element som skapades av den föregående utvecklingen. Men de nya perspektiven och parollerna kommer att öppna nya möjligheter för Vänsteroppositionen. Det är nödvändigt att slå fast att skilsmässan från den stalinistiska byråkratin i Tyskland är ett faktum. Den skarpa vändningen i vår politik, provocerad av den förändrade situationen (4 augusti är ett fullbordat faktum), kommer inte till fullo att omfattas av alla våra kamrater på en gång. Därför är det nödvändigt att analysera frågan i våra egna grupper, och framför allt, bland våra tyska kamrater. Den uppgiften kommer att bli lättare om sekretariatet genast intar en fast och resolut hållning.

Den stalinistiska byråkratin håller på att ordna en ny ”Amsterdam-kongress”, denna gång mot fascismen. Om den blir av, måste vi dra mer fördel av den än vi gjorde av antikrigskongressen. Alla sektioner, utan undantag, måste hitta ett sätt att bli representerade på kongressen. Att flytta förtroendeposter så att det går till de kamrater i det land där kongressen ska hållas, är ett sätt. Principdeklarationer måste komma från alla sektionerna (inte i deras egna namn, utan i namn av olika arbetarorganisationer).

Eftersom det är en fråga om att, inför kongressen, uppträda som opponenter mot de centristiska byråkraterna och de liberala antifascisterna, måste vi försöka nå överenskommelser med organisationer som Sneevliets parti (och fackföreningarna) i Holland, SAP i Tyskland, och liknande organisationer. För det ändamålet, tillsammans med vår egen deklaration som bör uppmana Tysklands arbetare att bygga ett nytt parti, blir det nödvändigt att i förväg ta fram ett kortare och enklare dokument som, efter preliminära samtal, våra allierade kan ansluta sig till (avslöjande felet med den här kongressen som det genomgående temat). Detta är ett väldigt viktigt steg med tanke på det faktum att det kommer att gynna våra allierades politiska självbestämmande och borde underlätta bildandet av ett nytt parti i Tyskland.

Åsiktsskillnader på en eller annan punkt får inte bli det betydelsefulla och kommer att åsidosättas av vårt arbetes utveckling om vi är överens om principerna, dvs om nödvändigheten av en kraftig vändning i vår attityd gentemot KPD.

Vändningen består självklart inte i att ”proklamera” oss själva som det nya partiet. Det kan inte bli frågan om det. Men vi måste deklarera följande: Det officiella tyska partiet är politiskt dött, det kan inte pånyttfödas. De tyska arbetarnas avantgarde måste bygga ett nytt parti. Vi Bolsjevik-leninister erbjuder dem vårt samarbete.

Här är det naturligt att fråga hur vi agerar gentemot Kominterns andra sektioner och Tredje internationalen som helhet. Bryter vi med dem omedelbart? Som jag ser det, vore det fel att ge ett stelbent svar – ja, vi bryter med dem. KPDs kollaps minskar chanserna att återuppbygga Komintern. Men å andra sidan skulle katastrofen kunna skapa en hälsosam reaktion i en del av sektionerna. Vi måste vara beredda på att underlätta den processen. Frågan är ännu inte avgjord för Sovjetunionens vidkommande, där vore proklamerandet av parollen om ett nytt parti felaktigt. Idag efterlyser vi skapandet av ett nytt parti i Tyskland, för att erövra Komintern från den stalinistiska byråkratin. Det handlar inte om grundandet av den Fjärde internationalen, utan om att rädda den Tredje.

Den interna situationen i Tyskland, och framföra allt KPDs situation, dikterar motsatsen. Vi måste ställa målet högt, utan att bränna ut oss själva med detaljer. I praktiken betyder det att vi först av allt skapar ett tyskt teoretiskt och politiskt organ utomlands för Vänsteroppositionen. Vi måste göra detta genast för att ge de avancerade arbetarnas tankar en stödpunkt i denna tid av förvirring. Vi måste komma överens med de tyska kamraterna om detta offentliggörande.

G Gourov [L Trotskij]