Phần tiếng Việt

Các tác phẩm của
Vladimir Ilyich Lenin

Toàn tập

—————————— 1910s ——————————
  1913 Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác
  1918 Cách mạng vô sản và tên phản bội cau-xky
    Về bệnh ấu trĩ "tả khuynh" và tính tiểu tư sản
    Những nhiện vụ trước mặt của chính quyền Xô-viết
  1919 Bàn về nhà nước
—————————— 1920s ——————————
  1920 Nhiệm vụ của đoàn thanh niên
    Bàn về lịch sử vấn đề chuyên chính
  1923 Bàn về chế độ hợp tác xã