Những nhiện vụ trước mặt của chính quyền Xô-viết


Mục lục

1.Hoàn cảnh quốc tế của nước cộng hoà Xô- viết Nga và những nhiệm vụ cơ bảncủa cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa
2.Khẩu hiệu chung hiện nay
3.Giai đoạn mới của cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản
4.ý nghĩa của cuộc đấu tranh để thực hiện việc kiểm kê và kiểm soát của toàn dân
5.Nâng cao năng suất lao động
6.Tổ chức thi đua
7."Tổ chức cân đối" và chuyên chính
8.Sự phát triển của tổ chức Xô-viết
9.Kết luận

  Tác giả: V.I.Lenin
  Ngày viết: 1918
  HTML Markup: Chu Đình Châu, Đàm Thế Thái