Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


Mục lục

Phần I. Tư sản và vô sản
Phần II. Những người vô sản và những người cộng sản
Phần III. Văn học xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa
Phần IV. Thái độ của những người cộng sản đối với các đảng đối lập


  Tác giả: Các Mác và Ph.Ăng-ghen
  Ngày viết: 1848
  HTML Markup: Chu Đình Châu, 2003