Phê phán cương lĩnh Gotha


Mục lục

          Lời nói đầu
          Thư gửi Wilhelm Bracke
          Phần I
          Phần II
          Phần III
          Phần IV
          Phụ lục


  Tác giả: Mác-Ăngghen
  Ngày viết: Tháng tư đến đầu tháng năm - 1875
  HTML Markup: Chu Đình Châu, 2003