Карл Маркс

Капиталът. Книга I.

Процесът на производството на капитала

1867


Източник: К. Маркс, Ф. Енгелс. Съчинения. Том 23, 1968. Издателство на БКП 📖 PDF
Превод: Карл Сабитаев
Сканиране: Добромир Добрев
Препис и дигитализация: Даниела Пенкова


Съдържание

ОТДЕЛ ПЪРВИ
Стока и пари

ОТДЕЛ ВТОРИ
Превръщането на парите в капитал

ОТДЕЛ ТРЕТИ
Производството на абсолютна принадена стойност

ОТДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
Производството на относителна принадена стойност

ОТДЕЛ ПЕТИ
Производството на абсолютна
и относителна принадена стойност

ОТДЕЛ ШЕСТИ
Работна заплата

ОТДЕЛ СЕДМИ
Процесът на натрупване на капитала

КРАЙ