Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx a Bedřich Engels{449}Předběžné návrhy rezolucí londýnské konference[319]Návrhy, které konferenci předloží generální rada

1) 1. Po skončení konference nebude generální rada ani ústřední rady jednotlivých zenú uznávat žádnou odbočku za příslušníka Sdružení, dokud nepoukáže generální radě své roční příspěvky za běžný rok ve výši 1 penny za každého člena.

2) 2. α) Delegáti těch zemí, kde vládní zásahy prozatím znemožnily regulérní organizaci Sdružení, se vyzývají, aby podali takové návrhy organizace, které by odpovídaly zvláštním podmínkám dané země; β) Sdružení se může znovu zformovat pod jinými jmény; γ) jakékoli tajné organizace jsou však naprosto vyloučeny.

3) 3. Generální rada předloží konferenci zprávu o tom, jak spravovala záležitosti Internacionály od posledního kongresu.

5) 5. Generální rada navrhne konferenci, aby projednala, zda je vhodné uveřejnit odpověď různým vládám, které pronásledovaly a i nyní pronásledují Internacionálu; konference by měla jmenovat komisi, kterou by pověřila, aby po skončení konference vypracovala tuto odpověď.

Důsledně uplatnit rezoluci basilejského kongresu.[320]

4) 4. Aby se předešlo nedorozuměním, dát ústředním radám v jednotlivých zenúch pokyn, že se mají napříště nazývat federální rady s uvedením jména země, kterou reprezentují; místní odbočky {450} a jejich výbory se mají označovat jako odbočky a výbory příslušného místa.

6) 6.[a]

3) 7. Všichni delegáti generální rady pověření určitým posláním mají právo zúčastnit se a vystoupit na všech schůzích federálních rad a místních výborů nebo odboček, i když ovšem nemají právo na nich hlasovat.

8. Uložit generální radě, aby vydala nové vydání stanov se zřetelem k rezolucím kongresů, které se stanov týkají; protože ve Francii dosud koluje zkomolený francouzský překlad stanov a je dále překládán do španělštiny a italštiny, uložit generální radě, aby opatřila autentický francouzský překlad, který by byl poslán i do Španělska a do Itálie. Holandsko. Německy. Tisknout ve třech jazycích zároveň.Napsali K. Marx a B. Engels
kolem 9. září 1871
  Podle Engelsova rukopisu
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Text 6. bodu, který je v rukopise vyškrtnut, zní: ,,Ve všech zemích, kde je Sdružení regulérně organizováno, posílají federální rady pravidelné zprávy o vybraných částkách peněz, které obdržely jako příspěvky z míst a okresů." (Pozn. red.)


319 Marx předložil předběžné návrhy rezolucí 9. září 1871 stálému výboru generální rady, který je schválil. Později byly návrhy přepracovány; mimo jiné byly do nich doplněny body o zakládání ženských sekcí v řadách dělnické třidy a o všeobecné statistice dělnictva. Na základě Engelsovy zprávy projednala a schválila návrhy 12. září generální rada. Jejím jménem přednesl na konferenci tyto návrhy Marx. Část z nich byla později zredigována a začleněna do oficiálního vydání rezolucí konference (viz rezoluce londýnské konference II, III, IV a X, str. {461, 462 a 466} tohoto svazku). Druhé číslování v rukopisu předběžných návrhů (tučně tištěná čísla) vyplynulo zřejmě z jejich projednávání na zasedání generální rady a znamená patrně změnu pořadí, v němž měly být předloženy konferenci.

Rukopis je psán Engelsovou rukou a jsou v něm některé Marxovy dodatky.

320 Pravděpodobně je míněna organizační rezoluce kongresu, která rozšiřovala práva generální rady (právo přijímat nové skupiny a sekce a dočasně vylučovat sekce až do řádného kongresu). Toto posílení pravomoci generální rady napadali před konferencí bakuninovci.

Větu o rezoluci basilejského kongresu vepsal do rukopisu Marx. Jeho rukou je doplněn i konec textu návrhu: "Holandsko. Německy. Tisknout ve třech jazycích zároveň."