Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx{532} Redaktorovi listu "Eastern Post"[385]Vážený pane,

Dante ve své nesmrtelné básni praví, že jednou z nejkrutějších muk vyhnanství je nutnost tlačit se v jednom houfu se všelijakými lidmi.[a] Hluboce jsem pochopil pravdivost básníkova nářku, když jsem musel po určitou dobu veřejně polemizovat s lidmi jako Charles Bradlaugh a spol. Teď mu však už nedovolím, aby si ze sporu, do kterého mne zatáhl, dělal pro sebe lacinou a pohodlnou reklamu v cizině.

Uveřejnil proti mně obvinění, které, kdyby vyšlo v Německu, zesměšnilo by ho u všech stran. Nato jsem ho vyzval, aby uveřejnil fakta, která by mu dávala sebemenší záminku k tak směšné a tak hanebné pomluvě.[b] Nedělal jsem to proto, abych se ospravedlnil, nýbrž proto, abych ho odhalil. S podlou vychytralostí advokátského škrabáka se teď pokouší vyváznout z této zodpovědnosti tím, že mě vyzývá na "čestný soud".

Opravdu si představuje, že stačí, aby mě nějaký Bradlaugh nebo redaktoři pařížského demi-monde tisku[c] či bismarckovských novin v Berlíně, anebo vídeňské "Tages-Presse", newyorské "Criminal-Zeitung"[391] či "Moskevských novin"[392] pomluvili, a už {533} mě přinutí veřejně se ospravedlňovat, ke všemu ještě před "čestným soudem", jehož členy by nutně byli přátelé těchto "počestných" pánů?

Pro mě je pan Charles Bradlaugh vyřízen a ponechávám ho, aby se oddal potěše pokojného rozjímání o své vlastní osobě.

V plné úctě

Karel MarxNapsáno kolem 27. ledna 1872
Otištěno v "The Eastern Post",
čís. 174 z 28. ledna 1872
  Podle textu novin
Přeloženo z angličtiny__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách. Čísla ve svorkách v textu -"{číslo}"- jsou čísla stránek v tištěné verzi Spisu).

a Parafráze Dantových veršů. "Božská komedie", Ráj, 17. zpěv. (Pozn. red.)

b Viz tento svazek, str. {531}. (Pozn. red.)

c - doslova: tisku polosvěta, tj. prodejného tisku. (Pozn. red.)


391 "Criminal-Zeitung" - zkrácený název týdeníku "Belletristisches Journal und New-Yorker Criminal-Zeitung" ["Beletristický časopis a newyorské noviny pro kriminalistiku"], který založili v New Yorku roku 1852 němečtí maloburžoazní emigranti. Vycházel pod tímto názvem od 18. března 1853 do 10. března 1854. V roce 1853 uveřejňoval tento list pomlouvačné články proti Marxovi a proletářským revolucionářům, kteří s Marxem spolupracovali.

392 Míní se "Moskovskije vedomosti" ["Moskevské zprávy"], jedny z nejstarších ruských novin; zastávaly zvláště od poloviny 19. století reakční názory a byly podporovány úřednickou byrokracií a velkostatkářskými kruhy. Vycházely od roku 1756 do roku 1917 (od roku 1859 jako deník).