Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Bedřich Engels

Vývoj socialismu od utopie k vĕdĕ[140]

(1880)


Napsáno: Mezi lednem až březnem 1880
Zdroj: Marx-Engels, Sebrané spisy, sv.19
Vydavatel: Svoboda, Praha
Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2010;
Transcribed: JaMa
Převod do HTML: JaMa & Karol Bóna


Obsah:

Úvod k francouzskému vydání, Karel Marx 1880
Předmluva k prvnímu německému vydání, Bedřich Engels 1882
Předmluva ke čtvrtému německému vydání, 1891
Úvod k anglickému vydání, 1892
Část I. [Utopický socialismus]
Část II. [Dialektika]
Část III. [Historický materialismus]
__________________________________

Poznámky:
(Čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání).

140 "Vývoj socialismu od utopie k vědě" vznikl ze tří kapitol Engelsova díla "Pana Eugena Dühringa převrat vědy" ("Anti-Dühring"), které napsal v letech 1876-1878.

Na žádost Paula Lafargua přepracoval Engels roku 1880 tři kapitoly "Anti- Dühringa" (první kapitolu Úvodu a první a druhou kapitolu třetího oddílu) v samostatný populární spisek, který vyšel nejprve ve francouzském socialistickém časopise "La Revue socialiste" pod názvem "Le Socialisme utopique et le Socialisme scientifique" ["Utopický socialismus a vědecký socialismus"] a téhož roku vyšel jako brožura. Na základě francouzského vydání vyšlo vydání polské a italské, Roku 1883 vyšla také německá brožura s názvem "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" ["Vývoj socialismu od utopie k vědě"] (na titulním listu je jako rok vydání uveden rok 1882). Ještě za Engelsova života byla tato brožura přeložena z němčiny do mnoha evropských jazyků; byla velmi rozšířena mezi dělníky a sehrála významnou úlohu při propagaci marxistických idejí. Poslední německé vydání za Engelsova života (čtvrté) vyšlo v Berlíně roku 1891. Brožura se liší od příslušných kapitol "Anti-Diihringa" uspořádáním materiálu, obsahuje vložky a různé drobné změny oproti textu "Anti-Diihringa".