Ој Шпанијо земјо храбра

(песна од Крушево)[1]


Испеана: 1938
Прв пат објавено: Васил Тоциновски „Нови сведоштва за поетот и борец Ганчо Хаџи Панзов“, „Литературен збор“, Скопје, год. 30, бр. 5, 1983, 73-78 стр.
Извор: Васил Тоциновски „Враќање нема“, „Современост“, Скопје, 2012, 217 стр.
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: јуни 2015


Ој Шпанијо земјо храбра,
ти прочута стана
и во тебе работниот народ
за слобода крв проли.

Ах ти Мадрид, славен град
на срце ми стави јад,
на срце ми стави јад,
за тој шпански граѓански рат.

Ох, другару Хаџи Панзов,
храбри воѓа ти загина во Шпанија,
ти загина во Шпанија,
за шпанскиот народ, за слобода.Забелешка на транскриберот

[1] Станува збор за песна која се пеела во чест на Ганчо Хаџи Панзов и за која има информации дека дошла во Крушево во 1938 година, каде што била доста популарна во прогресивните кругови. Авторот на песната е непознат.


Архива на Ганчо Хаџи Панзов | Архива за Шпанската граѓанска војна и револуција
Тематска архива за поезија и проза | марксистичка интернет архива