Група руски анархисти во странство[*]

Организациска платформа на Генералниот сојуз на анархисти


Напишано: 1926
Извор: Nestor Makhno Archive
Превод: Б. П., од англиски јазик
Техничка обработка: Здравко Савески
Онлајн верзија: август 2008


СодржинаВовед
Генерален дел

Конструктивен дел
Организациски делЗабелешка на уредувачот

[*] Се работи за групата руски анархисти обединети околу списанието „Дело труда“ („Работничка кауза“). Во оваа група членуваа и како автори на Платформата се спомнуваат Нестор Махно, Ида Мет, Петар Аршинов, Валевски и Лински.


Архива на Нестор Махно

Анархистичка тематска архива

марксистичка интернет архива