Henriette Roland Holst - van der Schalk

De revolutionaire massa-actie


Geschreven: 1918
Bron:W. L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1918
Vertaling: geen
Deze versie: Spelling, punctuatie, woorden en zinsbouw aangepast
Transcriptie/HTML: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, januari 2007


Inhoudsopgave


Kaft van het boek Voorrede en opdracht

Inleiding: Het nieuwe socialisme en de massa-actie

De massa-actie vóór de burgerlijke revolutie

1. Revolutionaire massa-actie en klassenstrijd
2. De massa-actie van de middeleeuwse landbevolking
3. De massa-actie van de middeleeuwse stadsbevolking

De massa-actie in de burgerlijke revolutie

1. De massa-actie in de opstand van de Nederlanden tegen het Spaanse gezag
2. De massa-actie gedurende de burgerlijke omwenteling in Engeland
3. De massa-actie in de grote Franse omwenteling

De massa-actie in het begin tijdperk van het moderne kapitalisme

1. De Engelse massabewegingen van 1815 tot 1848

A. Massabewegingen voor het chartisme
B. Het chartisme als massabeweging

2. De massa-actie in West-Europa van 1830 tot 1849
3. De eerste Internationale en de massa-actie
4. De massabeweging in de laatste jaren van het Tweede Keizerrijk en in de Commune

Het tijdperk van de wettelijkheid

1. De strijd voor het stembiljet en zijn gebruik
2. Parlementair intermezzo, moderne vakorganisatie en syndicalistische tegenstromingen

De massa-actie gedurende de opkomst van het imperialisme

1. De massa-actie in de Russische revolutie van 1905
2. De groei van de massa-actie in andere landen van 1900 tot 1914. Massale acties in Europa
3. Massale acties in de Verenigde Staten van Noord-Amerika

De massa-actie gedurende de drie eerste jaren van de wereldoorlog

A. Massabewegingen tot aan de Russische Maartrevolutie
B. De Russische Maartrevolutie en haar voorlopige uitwerkingen op de massabewegingen in Europa (maart-augustus 1917)
C. Massabewegingen in de Verenigde Staten van Noord-Amerika

Voorwaarden, methoden en doeleinden van de revolutionaire massa-actie

1. Psychische en sociaalpsychische voorwaarden
2. Methoden van de massa-actie

A. Massa-actie en organisatie
B. De rol van leiding en persoonlijkheid in de massa-actie
C. Massa-actie en daadwerkelijk geweld

3. De doeleinden van de revolutionaire massa-actie

Algemene conclusies. Vooruitzichten van de revolutionaire massa-actie


Voorrede en opdracht

Bij de voltooiing van mijn arbeid breng ik in de eerste plaats hartelijk dank aan Mejuffrouw P. Langhout, die mij met ijver en inzicht behulpzaam was bij het bijeenbrengen en rangschikken van het materiaal. Verder betuig ik mijn warme erkentelijkheid aan mijn vrienden Anton Pannekoek en Augusta de Wit, die beide alle proeven doorlazen. De opmerkingen van de eerste wat de inhoud, die van de tweede wat de vorm van mijn werk betreft, zijn mij van zeer veel nut geweest bij het vaststellen van de definitieve redactie.

Tengevolge van de onmogelijkheid van de revolutionairen van de verschillende landen om met elkaar te verkeren of elkaar te schrijven, en van het uitvoerverbod van revolutionaire bladen, door de meeste regeringen uitgevaardigd, is het materiaal waarover ik beschikte voor het relaas van de massa-actie gedurende de wereldoorlog helaas zeer onvolledig. Bij een volgende druk, zo deze nodig wordt, hoop ik deze leemten te kunnen aanvullen. Pas bij herstel van het vrije postverkeer tussen de verschillende landen zullen ook de bestaande plannen tot een Russische en een Anglo-Amerikaanse uitgave van dit werk verwezenlijkt kunnen worden; een Zweedse is reeds in voorbereiding.

Laren, februari 1918

Aan Anton Pannekoek, een van de wetenschappelijke pioniers van het nieuwe socialisme.