Friedrich Engels

Kommunismens grundsætninger (1847)


Tekst hentet fra Friedrich Engels «Kommunismens grundsætninger» (Det Norske Arbeiderpartis Forlag, 2. oplag (3-6000), Arbeidernes Aktietrykkeri, Kristiania 1921. Skrevet Oktober-November 1847. Først Publisert i 1914 av Eduard Bernstein i Vörwarts!

Tekst kopiert fra vorhaug/politics/, kodet for Internet av Rolf Vorhaug, september 2000.Indledning.

Som tænker stod Friedrich Engels ikke paa høide med Marx, som menneske var han kanske større. Likesom han gjennem hele sit livslange samarbeide med den ven han saa optil altid var rede til at ofre sit eget for det som syntes ham større, saaledes har han ogsaa i det utkast til Det kommunistiske manifest (1847) som her præsenteres for norske læsere, tæmmet sin trang til at utfolde sin kraftfulde, sprudlende rike personlighet, for at opnaa det han vilde: at faa de socialistiske klubber i Paris og andre steder, som væsentlig bestod av farende haandverkssvende, over fra de smaaborgerlige taakede stemningssocialistiske retninger til et historisk begrundet kommunistisk grundsyn. For at vurdere Engels' utkast retfærdig, maa man sammeligne det med de socialistiske katekismer som dengang var paa moden. Louis Blancs' katekisme begynder slik: «Hvad er socialismen? Svar: «Det er evangeliet i virksomhet.» Engels begynder slik: «Hvad er kommunismen? Svar: Kommunismen er læren om betingelserne for proletariatets, frigjørelse.» Forskjellen er fra første færd av stor og iøinespringende. Det er forskjellen mellem utopisk og historisk socialisme, mellem fromme ønsker og revolutionær vilje.

Sammenlignet med det endelige manifest blir Engels utkast noget farveløst. Det Engels har laget er over hodet ikke noget manifest, men en til det yderste populær, overmaade letfattelig skildring av arbeiderklassen-s stilling og opgave i det industrielle kapitalistiske samfund. Det er journalisten med det sikre grep paa emnet og publikum som taler gjennem dette skrift. Derav dets værdi for det elementære socialistiske oplysningsarbeide.

Man vil lægge merke til at Engels i omtalen av de sociale forholdsregler som tænkes tat naar arbeiderklassen har skaffet sig magten i samfundet anfører mildere overgangsformer end de manifestet nævner. Men om uttryksmaaten hos Engels er forsigtigere er dog maalene og meningene de samme. Hverken manifestet eller Engels' utkast tænker sig muligheten av en hel forvandling av samfundsforholdene med ett slag. Likesaa, litt som arbeiderklassen kan sove sig til samfundsmagten, likesaa litt vil den paa en dag eller paa et aar kunne fremtrylle et helt nyt samfund paa et helt nyt økonomisk grundlag. Sukcessiviteten findes hos dem begge, men vel at merke i opbygningen av den nye produktionsordning, ikke naar det gjælder erobringen av samfundsmagten. Det vil forøvrig være av betydelig interesse at jevnføre Engels' utkast punkt for p.unkt med manifestet. En meget interessant sammenligning gjøres i sidste kapitel av Valborg Sønstevolds avhandling: «Karl Marx og Priedrich Engels indtil 1848».

Fr. Engels' skjæbne har været talentets som er blit stillet i genlets skygge. Ingen er dog blind for- hvilken betydelig tænker han allikevel var, og hans muntre, energiske mandfolktemperament trær særlig sterkt og charmerende frem i brevvekslingen med Marx. Hvor stor andel han har hat i utformingen av hvad man kalder de marxistiske teorier er ikke her stedet til at drøfte. Men det forekommer mig ihvertfald at den betydningsfulde teori om statens rolle er klarest og skarpest gjennemført hos Engels. Han skildrer statens oprindelse i et av sine skrifter, i et andet dens rolle under kapitalismen og dens utdøen efterhaanden som det kommunistiske samfund fæstner sig og klasseforskjellen forsvinder. Men han har ogsaa git en klar karakteristik av statens rolle i den periode vi efter Marx kalder proletariatets diktatur, idet han i sin kritik av Gothaprogrammet bl. a. skriver: «Da staten bare er en forbigaaende institution, som man betjener sig av i striden, i revolutionen for med vold at kue sine motstandere, saa er det den rene meningsløshet at tale om en fri folkestat: saa længe proletariatet behøver staten, behøver det den ikke i frihetens interesse men for at kue sine motstandere, og naar det blir mulig at tale om frihet, da ophører staten som saadan at eksistere.»

Revolutionen stod for Friedrich Engels som for Marx som det nye samfunds uundværlige fødselshjælper. Det er en grov tilsnikelse, naar enkelte av glidesocialismens tilhængere forsøker at slaa mynt av Ungels til fordel" for sin opfatning. I sit berømte stridsskrift Anti-Dilhfing (1878) forsvarer Engels principielt uttrykkelig den revolutionære voldsanvendelse som det verktøi hvormed de stivnede politiske former brytes istykker, og han lovpriser det «høie moralske og aandelige. opsving som følger i enhver seierrik revolutions, fotspor.»

Den 28. november er det gaat 100 aar siden Engels saa dagens lys. De som har læst Andreas Paulsons lille biografi i essayssamlingen «Fra Th. More til August Bebel» vil ha faat et sterkt indtryk av hans sjelden sympatiske personlighet. Det var at ønske at der ikke vil, gaa for lang tid før vi faar en utgave av Engels' betydeligste skrifter paa norsk, ihvertfald utdragsvis. Han fortjener en hædersplads ogsaa i norske socialisters bevissthet.

Kristiania, i oktober 1920.
Arvid Hansen.


1. spørsmaal: Hvad er kommunismen?

Svar: Kommunismen er læren om betingelsene for proletariatets frigjørelse.

2. spørsmaal: Hvad er proletariatet?

Svar: Proletariatet er den samfundsklasse, som skaffer sig sit livsophold ene og alene ved salget av sit arbeide og ikke ved profit av en eller anden kapital; hvis ve og vel, hvis liv og død, hvis hele eksistens avhænger av efterspørselen efter arbeide, altsaa av gode og daarlige forretningsperioder, av en tøilesløs konkurranses svingninger. Proletariatet, eller proletarenes, klasse, er med ett ord det nittende aarhundredes (og ogsaa nutidens) arbeidende klasse.

3. spørsmaal: Der har altsaa ikke altid været proletarer?

Svar: Nei. Fattige og arbeidende klasser har der altid været; de arbeidende klasser var som regel fattige. Men slike fattige, slike arbeidere som levet under de netop angivne omstændigheter, altsaa proletarer, har der ikke altid været, like saa litt sorn konkurransen altid har været fri og tøi lesløs.

4. spørsmaal: Hvorledes er proletariatet opstaat?

Svar: Proletariatet er opstaat ved den industrielle revolution som foregik i sidste halvpart av forrige (18.) aarhundrede i England, og som siden har gjentat sig i alle civiliserte land i verden. Denne industrielle revolution blev fremkaldt ved oplindelsen av dampmaskinen, de forskjellige spindemaskiner, den mekaniske vævstol og en hel række andre mekaniske indretninger. Disse maskiner, som var meget dyre, og altsaa bare kunde anskaffes av store kapitalister, forandret hele den tidligere, produktionsmaate og fortrængte de tidligere arbeidere, idet maskinene leverte varene billigere og bedre end arbeiderne kunde fremstille dem med sine ufuldkomne spindehjul og vævstoler. Disse maskiner leverte paa denne maate industrien fuldstændig i de store kapitalisters hænder og gjorde arbeidernes lille eiendom (verktøi, vævstoler o. s. v.) helt værdiløs, slik at kapitalistene snart fik alt paa sine hænder, mens arbeiderne ingenting hadde igjen. Dermed var fabriksystemet indført i klædefabrikationen. Da støtet til indførelse av maskiner og fabriksystem først var git, blev dette system meget snart og saa anvendt i alle de andre industrigrener, navnlig i boktrykkerier, tøi- og metalindustrien. Arbeidet blev mere og mere delt mellem de enkelte arbeidere, slik at den arbeider som tidligere hadde utført et samlet stykke arbeide nu bare gjorde en del av det. Denne arbeidets deling gjorde det mulig at produktene kunde leveres hurtigere og derfor billigere. Den reducerte hver enkelt arbeiders virksomhet til et meget enkelt haandgrep, som gjentoges hvert øieblik, og som ikke bare like godt, men meget bedre kunde gjøres av en maskin. Paa denne maate kom alle disse industrigrene, den ene efter den andre, under dampkraftens, maskineriets og fabriksystemets herredømme, akkurat som spinderier- og væverier. Men dermed kom de samtidig i hænderne paa de store kapitalister, og arbeiderne blev ogsaa her berøvet den sidste rest av selvstændighet. Litt efter litt kom foruten den egentlige manufaktur* ogsaa haandverksfagene mer og mer under fabriksystemets herredømme, idet de store kapitalister ogsaa her ved anlæg av store bedrifter, hvorved mange utgifter kan spares og arbeidet deles, mer og mer fortrængte de smaa mestre. Vi er nu kommet dit at næsten alle arbeidsgrener i de civiliserte land drives fabrikmæssig, haandverket og manufakturen er blit fortrængt av storindustrien. Den tidligere middelstand, særlig de smaa haandverksmestre, er hermed blit mer og nier ruinert, arbeidernes tidligere stilling er blit helt omkalfatret, og- der er skapt to nye klasser som efterhaanden opsluker alle andre, nemlig: 1. Storkapitalistenes klasse, som allerede i alle civiliserte land praktisk talt eier alle levnetsmidler og de raastoffer og arbeidsredskaper (maskiner, fabrikker) som er nødvendig for at frembringe levetsmidler. Dette er bourgeoisiklassen eller bourgeoisiet. 11. De helt eie.ndomsløses klasse, som er henvist til at sælge sit arbeide til bourgeois'en for at skaffe sig de levnetsmidler som trænges til livsophold. Denne klasse kaldes proletarklassen eller proletariatet.

5. spørsmaal: Under hvilke betingelser finder dette proletarenes salg av arbeide til bourgeoisiet sted?

Svar: Arbeidet er en vare som enhver anden, og dets pris bestemmes derfor efter ganske de samme love som prisen paa enhver anden vare. Prisen paa en vare under stor industriens eller den frie konkurranses herredømme, hvad der - som vi skal se - kommer ut paa ett, er i gjennemsnit altid lik denne vares produktionsomkostninger. Arbeidets pris er altsaa likeledes lik arbeidets produktionsomkostninger. Men arbeidets produktionsomkostninger bestaar i akkurat saa meget levnetsmidler som er nødvendig for at sætte arbeideren istand til at holde sig arbeidsdygtig og hindre arbeiderklassen i at dø ut. Arbeideren vil altsaa ikke faa mere for sit arbeide end det som er nødvendig for dette formaal. Prisen paa arbeidet eller lønnen vil altsaa være, det, laveste, det minimum, som trænges til livets underhold. Men da forretningstidene snart er daarligere, snart bedre, vil han snart faa mere, snart mindre, ganske som fabrikanten snart faar mere, snart mindre for sin vare. Men likesom fabrikanten, naar man regner gjeni!einsnittet av de gode og daarlige forretningsperioder, dog ikke faar hverken mere eller mindre for sin vare end dens p I roduktionsomkostninger, saaledes vil arbeideren gjennemsnitlig heller ikke faa hverken mere eller mindre- end netop dette minimum. Denne økonomiske lov for arbeidslønnen vil bli desto strengere gjennemført jo mere storindustrien bemægtiger sig alle arbeidsgrener.

6. spørsmaal: Hvilke arbeiderklasser fandtes før den industrielle revolution?

Svar: Alt efter samfundets forskjellige utviklingstrin har de arbeidende klasser levet under forskjellige forhold og indtat en forskjellig stilling til de besiddende og herskende klasser. I oldtiden var de arbeidende eiernes slaver, som de endnu er det i mange tilbakeblevne land og selv i den sydlige del av De forenede Stater (d. v. s. 1847). I middelalderen var de den grundeiende adels livegne, som de endnu (1847) er det i Ungarn, Polen og Rusland. I middelalderen og indtil den industrielle revolution var der desuten haandverkssvender i byene som arbeidet i smaaborgerlige, mestres, tjeneste, og litt efter litt opstod med manufakturens, utvikling ogsaa mantlfakturarbeidere, som allerede blev beskjæltiget av større kapitalister.

7. spørsmaal: Hvorved adskiller proletaren sig fra slaven?

Svar: Slaven er solgt en gang for alle. Proletaren maa hver dag og time sælge sig selv. Den enkelte slave, som er sin herres eiendom, har i kraft av sin herres egeninteresse en sikret eksistens, saa elendig den end kan være. Den enkelte proletar, som saa at si er hele bourgeosiklassens eiendom, hvis arbeide bare kjøpes naar nogen har bruk for det, har ingen sikret eksistens. Denne eksistens er bare sikret hele arbeiderklassen. Slaven staar utenfor konkurransen, proletaren staar midt oppe i den og føler alle dens svingninger. Slaven gjælder for en gjenstand, ikke for et medlem av det borgerlige samfund; proletaren er anerkjendt som person, som medlem av det borgerlige samfund. Slaven kan altsaa ha en bedre eksistens end proletaren, men proletaren tilhører et høiere trin i sarnfundsutviklingen og staar selv paa et høiere trin end slaven. Slaven befrir sig ved av alle privateiendomsforhold bare at ophæve slaveriet og, blir først derved selv proletar; Proletaren kan bare frigjøre sig ved at ophæve privateiendommen overhodet.

8. spørsmaal: Hvorved adskiller proletaren sig fra den livegne?

Svar: Den livegne har retten til benyttelse av produktionsinstrumenter eller et stykke jord mot avgift av en del av utbyttet eller mot arbeidsydelse. Proletaren arbeider med en andens produktions-instrumenter og for denne andens regning, mot at motta en del av utbyttet. Den livegne giver, proletaren gives. Den livegne har en sikret eksistens. Proletaren har ikke en saadan. Den livegne staar utenfor konkurransen. Proletaren staar indenfor denne. Den livegne befrir sig enten derved, at han flygter til byen og blir haandverker, eller ved at han istedenfor arbeide eller produkter gir sin godsherre penger og blir fri forpagter, eller ved at han jager væk sin leudalherre og blir selveier, kort sagt ved, at han paa den ene eller anden maate indtrær i den besiddende klasse og i konkurransen. Proletaren befrir sig derved at han ophæver konkurransen, privateiendommen og al klasseforskjel.

9. spørsmaal: Hvilken forskjel er der paa haandverkeren og proletaren?

Svar: I det gamle haandverk var den unge haandverker som regel efter endt læretid bare lønsarbeider, for efter et aar at bli lønsherre, proletaren er næsten altid lønsarbeider paa livstid. Haandverkeren, som endnu ikke er mester, var sin mesters svend, han bodde i hans hus, og spiste ved hans bord, proletarens forhold til arbeidsgiveren er et rent pengeforhold. Haandverkssvenden tilhørte den samme samfundsklasse som sin mester og delte hans livsvaner, proletaren er selskabelig skilt fra sin arbeidsgiver, den kapitalistiske driftsherre, ved en verden av klasseforskjel, han lever i andre omgivelser og paa en ganske anden maate end arbeidsherren. Deres, maate at se tingene paa er absolut forskjelflg. Haand- verkssvenden' var likesom haandverksmesteten. indskrænket, sneverhjertet, kasteaanden underdanig og alle fornyelsers fiende. Proletaren blir hvert øieblik gjort opmerks'om paa at hans klasses interesser er grundforskjellig fra kapitalistklassens, og istedenfor kasteaanden trær hos ham klassebevisstheten og erkjendelsen av, at forbedringen i hans klasses stilling kun kan søkes i samfundets fremskridt. Haandverkssvenden var egentlig, selv om han gjorde oprør, og som oftest netop, naar han gjorde oprør, reaktionær; proletaren blir næsten altid tvunget til at være revolutionær. Det første samlundsfremskridt, mot hvilket det reaktionære, haandverk gjorde motstand, var manutakturet, haandverkets, mester saavelsom svends underkastelse under kjøbmandskapitalen, som senere spaltet sig i handels- og industrikapital.

10. spørsmaal: hvilken forskjel er der paa proletaren og manufakttirarbeideren?

Svar: Det 16. og 18. aarhundredes manufakturarbeidere hadde næsten overalt et produktionsinstrument i hænde, sin vævstol og sit spindehjul for sin familie og et litet stykke jord, som han dyrket i sin fritid. Proletaren hadde intet av alt dette. Manufakturarbeideren levet næsten altid paa landet i et mere eller mindre patriarkalsk forhold til sin godsherre eller arbeisgiver. Proletaren lever for det meste i store byer, og hans forhold til arbeidsgiveren er et rent pengeforhold. Manufakarbeideren blir av den store industri revet ut av sine patriarkalske forhold, mister sin eiendom, som han endnu var i besiddelse av, og blir saaledes selv proletar.

11. spørsmaal: Hvad var de nærmeste følger av den industrielle revolution og samfundets deling i bourgeoisi og proletariat?

Svar: For det første blev i alle verdens, land det gamle manufakttirsystem og de virksomheter som var basert paa haandarbeide, fuldstændig ødelagt paa grund av at prisene paa alle industriprodukter stadig blev billigere, takket være maskinarbeidet. Alle- halvbarbariske. land som hittil hadde, været fremmed for den historiske utvikling, og hvis industri hittil var basert paa manufaktursystemet blev herved med magt drevet ut av sin indesluttethet. For det andet har bourgeoisiet overalt, hvor industrien traadte !stedet for manufakturen, beriket sig og utviklet sin magt i høieste, grad og gjort sig til denførste klasse i landet. Følgen herav var, at overalt, hvor dette skedde, fik bourgeoisiet den politiske magt i, sine hænder og fortrængte de hittil herskende klasser: aristokratiet og laugsborgerne og disses repræsentant, det absolutte eller enevældige, monarki. Bourgeoisiet tilintetgjorde aristokratiets og adelens magt, idet den ophævet Majoratene, eller grundbesiddelsens uantastelighet og alle adelsværdigheter. Det tilintetgjorde laugsborgernes magt ved at ophæve alle laug og haandverkerprivilegier. Istedet for disse satte bourgeoisiet den frie konkurranse, er den samfundsordning som tillater enhver at drive en livilkensomhelst industribranche, i hvilket intet kan hindre driften av en saadan virksomhet undtagen mangelen av den dertil nødvendige kapital. De frie ko!nkurranses indførelse er altsaa den aapne erklæring, at fra nu av er samfundets medlemmer kun forsaavidt ulike som deres kapital er ulike, at kapitalen er den avgjørende magt, og derved er kapitalistene, bourgeoisiet, blit den første klasse i samfundet. Men den frie konkurranse er nødvendig for storindustrien i dens første tid, fordi den er den eneste samfundstilstand, hvori storindustrien kan opstaa. Efterat bourgeoisiet saaledes hadde tilintetgjort adelens og laugborgernes samfundsmæssige magt tilintetgjorde det ogsaa deres politiske magt. Likesom det hadde hævet sig, op til dec første klasse i samfundet proklamerte det sig ogsaa i politisk form som den første klasse. Det gjorde dette ved indførelsen av det repræsentative system som hviler paa den borgerlige likhet for loven, den lovmæssige anerkjendelse av den frie konkurranse, og som i de europælske land blev indført i form av det konstitutionelle monarki. I disse konstitutionelle monarkier har bare de stemmeret som eier en viss kapital, altsaa bare borgerne. Disse bourgeoisvælgere vælger de deputerte, og disse bourgeoisdeputerte vælger ved hjælp av retten til skattenegtelse en bourgeoisregjering. For det tredje utviklet den industrielle revolution proletariatet i samme maalestok som den utviklet bourgeoisiet. I samme forhold som bourgeoisiet blev rikere, blev proletariatet talrikere. Ti da proletariatet kun. kan beskjæftiges av kapitalen, og da kapitalen kun kan formere sig, naar den beskjæftiger arbeidere, saa holder proletariatets formering nøiagtig trit med kapitalens formering. Samtidig flytter bourgeoisiet og proletariatet sammen i store byet, hvor industrien kan drives med større fordel. Ved, denne ophophing av store masser paa én plet vokser proletariatets bevissthet om sin styrke. Endvidere, jo, mere den industrielle revolution utvikler sig, jo flere, nye maskiner opfindes, som fortrænger haandarbeidet, desto, mere trykker den store industri som sagt lønnen ned til sit minimum og gjør saaledes proletariatets stilling mere og mere uutholdelig. Saaledes forbereder den paa den ene side ved voksende utilfredshet, paa den anden side ved proletariatets voksende magt en revolutlon av samfundet fra proletariatets side.

12. spørsmaal: Hvad var de videre følger, av den industrielle revolution?

Svar: Storindustrien skapte dampmaskinen og de øvrige maskiner midlene som i løpet av kort tid og med ringe omkostninger formerte den industrielle produktion i det uendelige. Den frie konkurranse som nødvendigvis maatte frembringes av storindustrien, antok snart en meget heftig karakter ifølge den lette produktion. En masse kapitalister kastet sig over industrien, og i løpet av kort tid blev der producert mere end der bruktes,. Følgen herav var, at de fremstillede varer ikke kunde sælges, og at der opstod en landsomfattende krise. Fabrikkerne maatte staa stille, fabrikanten spillet fallit, og arbeiderne blev brødløse. Overalt hersket den største nød. Efter nogen tids forløp var de overflødige produkter solgt, fabrikkene begyndte med arbeidet igjen, lønnen steg og litt efter litt gik forretningene bedre end nogensinde før. Men det varte ikke længe, og atter var for mange varer producert, og der indtraadte en ny krise som forløp nølagtig som den forrige. Saaledes har siden begyndelsen av dette aarhundre industriens stilling stadig væk svinget mellem en prosperitets- og en krise-epoke.

13. spørsmaal: Hvad følger av disse handelskriser som regelmæssig gjentar sig?

Svar: I. At storindustrien, skjønt den endog i sin forste utviklingsfase har skapt den frie konkurranse., at den frie konkurranse tiltrods herfor nu er storindtistrien over hodet, at konkurransen i det hele tat og den industrielle produktions drift ved enkelte personer er blit en lænke for den, som den maa og vil sprænge, at storindustrien, saalænge den blir drevet paa de nuværende basis, kun kan ovretholdes ved hjælp av en almindelig forvirring som gjentar sig hvert syvende aar, som hver gang truer hele civilisationen og ikke alene styrter proletariatet i elendighet, men ogsaa ruinerer en hel del borgere, at saaledes enten hele industrien maatte opgives, livilket er en fuldstændig umulighet, eller at den gjør en ganske ny samfundsorganisation absolut nødvendig, i hvilken ingen enkelte fabrikanter konkurrerer, med hverandre, hvor derimot hele samfundet leder den industrielle produktion efter en bestemt plan, for at tilfredsstille alles behov.

II. At storindustrien og den ved denne muliggjorte utvidelse av produktionen i det uendelige gjorde en samfundstilstand mulig, under hvilken produceres saa mange av alle livsfornødenheter, at hvert medlem av samfundet derved blir istand til at utvikle og gjøre bruk av alle sine kræfter og evner i fuldstændig frihet, saaledes at netop den egenskap i storindustrien som skaper den nuværende nød og handelskriser i samfundet, er netop den samme som under en anden samfundsordning netop vilde tilintetgjøre denne nød og disse uheldssvangre svingninger; dermed er paa det tydeligste bevist: 1) at fra nu av er alle disse onder bare at tilskrive en samfundsordning som ikke længer passer til forholdene, og 2) at midlene er tilstede for ved en ny samfundsordning helt at utrydde alle disse onder.

14. spørsmaal: Av hvilken art maa denne nye samftindsordning være?

Svar: Den maa først og fremst frata de enkelte individer som konkurrerer sig imellern industridriften og i det hele tat alle produktionsgrener, og istedet la alle, disse produktionsgrener drives av hele samfundet, det vil si for fælles regning efter fælles plan og under alle samfundsmedlemmers medvirken. Den nye ordning vil saaledes ophæve konkurransen og sætte associationen i dens sted. Da nu industridriften, drevet av enkelte personer, nødvendigvis hadde privateiendornsretten til følge, og da konkurransen intet andet er end den maate industrien drives paa av de enkelte privatelendoimsbesiddere, saa er privateiendoinsretten til de enkelte industribedrifter og konkurransen uadskillelige. Privateiendom maa saaledes likeledes avskaffes og i dens sted træ den fælles avbenyttelse av alle produktionsinstrumenter og alle produkters fordeling efter en fælles overenskomst eller det saakaldte fælleseie. Privateiendomsrettens avskaffelse er den korteste og mest betegnende sammenfatning av den ved industriens utvikling nødvendigvis freinkaldte omordning av den sarnlede satnfundsordning, og fremhæves derfor med rette av kommunistene som deres hovedkrav.

15. spørsmaal: Avskaffelsen av privateiendommen var altsaa tidligere ikke mulig?

Svar: Nei. Enhver forandring i samfundsordningen, enhver omveltning av eiendomsforholdene har, været den nødvendige følge av frembringelsen av nye: produktivkræfter som ikke mere vilde føie sig i de gamle eiendomsforhold. Privateiendommen er selv opstaat paa denne maate. Ti privateiendom har ikke altid eksistert, tvertom, da der mot slutningen av middelalderen skaptes en ny produktionsmaate i manufakturen som ikke lot sig indordne under den daværende feudalog laugselendom, da skapte denne manufaktur som har vokset fra, de gamle eiendomsforhold en ny elendomsform: privateiendommen. For manufakturen og for storindustriens første utviklingstrin var ingen anden eiendomsform end privateiendom var ingen anden samfulidsordning mulig end den paa privateiendommen baserte. Saalænge der ikke kan Produseres saa meget, at der ikke bare er nok tilalle, men at ogsaa et produktionsoverskud til samfundskapitalens forøkelse og til produktionskræltenes videre utvikling blir tilovers, saalænge er der en herskende klasse som raar over samfundets produktionskræfter, over den fattige, undertrykte klasse. Av hvilken beskaffenhet disse klasser er, avhænger av produktionens utviklingsstadium. Men nu ved storindustrienes. utvikling, hvor for det første kapitaler og produktionskræfter skapes i en hittil ukjendt maalestok og midlene er forhaanden til at formere disse produktionskræfler i det uendelige i løpet av kort tid, hvor for det andet disse produktionskræfter er sarnmentrængt i hænderne paa faa bourgeois, mens folkets store masse stadig mere og mere blir proletarer, mens deres stilling stadig forværres i samme maalestok blir uutholdeligere og stadig mere elendig, mens bourgeoisiets rigdoin stadig samtidig forøkes hvor for det tredje disse vældige og let fo!røkede produktionskræfter er vokset privateiend6mmen og bourgeoisiet i den grad over hodet, at de til enhver tid kan fremkalde de vældigste forstyrrelser i samfundsordnigen, først nu er privateiendommens avskaffelse ikke alene mulig, men endog blit absolut nødvendig.

16. spørsmaal: Vil privateiendommens ophiævelse være mulig ad fredelig vei?

Svar: Det vilde være at ønske at saa kunde ske, og kommunistene skulde visselig være de sidste som vilde motsatte sig det. Kommunistene vet altfor godt at alle sammensvergelser ikke bare er nytteløse, men endog skadelige. De vet altfor godt, at revolutioner ikke lages med forsæt og vilkaarlig, men at de overalt og til enhver tid var den nøvendige følge av omstændigheter som er helt uavhengig av enkelte partiers og hele klassers vilje og ledelse. Men de ser ogsaa, at proletariatets utvikling i næsten alle eiviliserte land blir undertrykt med vold og at der herved av kommunistenes motstandere av al magt blir arbeidet henimot en revolution. Blir herved det undertrykte proletariat tilslut jaget ind i en revolution, saa vil kommunistene forsvare proletarenes sak likesaa godt i handling som nu i ord.

17. spørsmaal: Vil avskaffelsen av privateiendommen være mulig med ett slag?

Svar: Nei, likesaa litt som de produktivkræfter som allerede er tilstede med ett slag vil la sig mangedoble i den grad som er nødvendig for fællesskapets oprettelse. Den efter al sandsynlighet indtrædende proletarrevolution vil først litt efter litt omdanne det nuværede samfund, og den vil først kunne avskaffe privateiendommen, naar de hertil nødvendige masser av produktionsmidler er tilstede.

18. spørsmaal: Hvilken utviklingsgang vil denne revolution følge?

Svar: Den vil fremfor alt skape en demokratisk statsforfatning og dermed direkte eller indirekte proletariatets politiske herredømme. Direkte i England, hvor proletarene allerede utgjør folkets flertal. Indirekte i Frankrike og Tyskland, hvor folkeflertallet ikke bare bestaar av proletarer, men ogsaa av smaabønder og smaaborgere, som staar i overgangsstadiet til at bli proletarer, og som i alle sine politiske interesser blir mere og mere avhængig av proletariatet og som derfor snart maa føie sig i proletariatets fordringer. Dette vil maaske koste endnu en kamp som imidlertid bare kan ende med proletariatets seler.

Demokratiet vilde være ganske nytteløst for proletariatet, hvis det ikke blev benyttet som middel til gjennemførelse av videre forholdsregler som direkte gaar løs paa privateiendommen og sikrer proletariatets eksistens. De vigtigste av disse forholdsregler, som allerede nu viser sig som nødvendige følger av de herskende forhold, er følgende: 1. Indskrænkning av privateiendommen ved progressive skatter, høie arveskatter, avskaffelse av sidelinjenes arv (brødre nevøer o. s. v.), tvangslaan o. s. v. 2. Sukcessiv ekspropriation av grundeiere, fabrikanter, jernbaneeiere og skibsredere, dels ved statsindustriens konkurranse, dels direkte mot godtgjørelse i assignater. 3. Konfiskation av godser tilhørende emigranter og oprørere mot folkets flertal. 4. Organisation av arbeidet eller beskjæftigelse av proletarene paa nationalgodsene, fabrikkene og verkstedene, hvorved konkurransen mellem arbeiderne avskaffes og fabrikantene, saalænge de endnu bestaar, blir nødt til at betale den samme forhøiede løn som staten. 5. Like arbeidstvang for alle medlemmer av samfundet indtil privateiendommens fuldstændige ophævelse. Dannelse av industrielle armeer, særlig til akerbruket. 6. Centralisering av kreditsystemet og pengehandelen i statens hænder ved hjælp av en nationalbank med statskapital og undertrykkelse av alle pfivatbanker og bankierer. 7. Formerelse av nationalfabrikkerne, verkstedene, jernbaner og skibe, opdyrkning av alle gaardsbruk og forbedring av de allerede opdyrkede i samme forhold som kapitalerne og det antal arbeidere. som staar til nationens raadighet formerer sig. 8. Opdragelse av alle barn i nationalanstalter og paa nationens bekostning fra det øieblik av da de kan undvære den første moderlige pleie. 9. Indrettelse av store paladser paa nationalgodserne til fælles boliger for sammenslutninger av statsborgere som driver baade industri og jordbruk og som forener i sig fordelene ved saavel by- som landlivet uten at dele begges ensidigheter og ulemper. 10. Tilintetgjørelse av alle usunde og daarlig opførte boliger, og kvartaler. 11. samme arveret for «uegte»- som for «egteiødte» barn. 12. Koncentration av alt transportvæsen i nationens hænder.

Alle disse forholdsregler kan selvfølgelig ikke gjennemføres paa en gang. Men den ene vil altid trække de andre med sig. Er først en gang det første radikale angrep mot privateiendommen skedd, saa vil proletariatet se sig nødsaget til at gaa stadig videre, stadig mere og mere koncentrere al kapital, alt landbruk, al industri, al transport, al omsætning i statens hænder. I den retning arbeider alle disse forholdsregler og de vil kunne gjennemføres og utfolde sine centraliserende konsekvenser nøiagtig i samme forhold som landets produktivkræfter mangedobles, gjennem proletariatets arbeide. Tilslut, naar al kapital, al produktion og omsætning er blit samlet i nationens hænder er privateiendommen av sig selv bortfaldt pengene blir overflødig, produktionen i den grad forøket og menneskene saavidt forandret at ogsaa det gamle samfunds omgangsformer kan falde.

19. spørsmaal: Vil denne revolution kunne gaa for sig i ett land alene?

Svar: Nei. Storindustrien har allerede derved, atden har skapt verdensmarkedet bragt alle verdens folk og især de civiliserte land i en saadan forbindelse med hinanden, at hvert folk er avhængig av hvad der sker hos det andet. Den har desuten gjort den samfundsmæssige utvikling i alle civiliserte land for saa vidt lik, at bourgeoisi og proletariat er blit de avgjørende klasser i disse land, og at kampen mellem dem er blit tidens hovedkamp. Den kommunistiske revolution vil derfor ikke bare være natioal, den vil være en revolution som finder sted samtidig i alle land, i det mindste i England, Amerika, Frankrike og Tyskland. Den vil i hvert av disse land, utvikle sig hurtigere eller langsommere alt eftersom dette eller hint land er i besiddelse, av en mere utviklet industri, en større rigdom, en betydelig mængde produktionskræfter. Den vil derfor vanskeligst og langsommere gjennernføres i Tyskland, i England hurtigere og lettere. Den vil kaste sine virkninger Paa de andre land og fuldstændig forandre og fremskynde utviklingsprocessen i disse. Den er en universal revolution, og vil derfor ogsaa ha et universalt terræng.

20. spørsmaal: Hvad vil følgerne av privateiendommens endelige avskaffelse være?

Svar: Derved at samfundet fratar Privatkapitalisterne utnyttelsen av samtlige produktivkræfter saavel som utvekslingen og produkternes fordeling og forvalter disse efter en plan, svarende til de forhaandenværende midler og hele samfundets behov, vil alle de uheldige følger som endnu er knyttet til storindustriens drift bli ophævet. Kriserne falder bort, og den utvidede produktion, som for den nuværende samfundsordning er en overproduktion og kilden til saa megen elendighet vil da ikke engang være tilstrækkelig, men maa forøkes endnu meget mere. Istedenforat fremskynde! elendighet vil denne overproduktion utover at tilfredsstille samfundsmedlemmenes nødvendige behov sikre behovet til alles tilfredshet og tilfredsstillelse, og desuten skape nye behov og sikre midlerne til deres tilfredsstillelse. Den vil være betingelsen for og foranledningen til nye fremskridt, den vil frembringe disse fremskridt uten som hittil hver gang at bringe hele samfundsordningen i forvirring; storindustrien befriet for privateiendommens tryk, vil utvikles i en utstrækning mot hvilken dens nuværende utvikling vil synes likesaa smaalig som manufakturets mot vore dages storindustri. Denne industriens utvikling vil stille samfundet tilstrækkelige masser av produkter til raadighet til dermed at tilfredsstille alles behov. Likesaa vil landbruket, som likeledes under privatelendommens og utstykningens tryk forhindres i at tilegne sig de allerede gjorte forbedringer og videnskabelige fremskridt, ta et ganske nyt opsving og stille samfundet en tilstrækkelig mængde produkter til raadighet.

Paa denne maate vil samfundet frernbringe produkter nok til at kunne indrette fordelingen slik at alle medlemmers behov blir tilfredsstillet. Spaltningen av samfundet i forskjellige klasser som staar mot hverandre blir dermed overflødig. Men den blir ikke bare overflødig, den er endog uforenlig med den nye samfundsordning. Klassenes eksistens er fremgaat av arbeidets deling, og arbeidsdelingen i sin nuværende form falder helt bort. Til at bringe industrien og akerbruket op paa den her skildrede høide er de mekaniske og kemiske hjælpemidler ikke i sig selv tilstrækkelige. Evnene hos de mennesker som sætter disse hjælpemidler i bevægelse maa likeledes utvikles i tilsvarende grad. Slik som bønderne og manufakturarbeiderne i det forrige aarhundrede forandret hele sit levesæt og selv blev ganske andre mennesker da de blev revet ind i storindustrien, slik vil produktionens fællesdrift ved hele samfundet og den utvikling av produktionen som dette vil medføre kræve ganske andre mennesker, og den vil ogsaa skape dem.

Fællesdriften av produktionen kan ikke drives av mennesker som nutidens, av hvilke enhver er underordnet en enkelt produktionsgren, lænket til den, utbyttet av den, av hvilke hver enkelt bare faar utvikle et av sine anlæg paa bekostning av alle de andre, bare kjender en gren eller en gren av en gren av den samlede produktion. Selv nutidens industri kan mindre og mindre bruke slike mennesker. Hele samfundets fællesdrift av industrien forutsætter mennesker hvis anlæg er utviklet i alle retninger, som er istand til at overskue produktionens, hele system. Den arbeidsdeling som allerede nu er undergravet ved maskinene, denne arbeidsdeling som gjør den ene til bonde, den anden til skomaker, den tredje til fabikkarbeider, den fjerde til børsspekulant vil altsaa helt forsvinde. Opdragelsen vil la de unge raskt gaa gjennem hele produktionens system, den vil sætte dem istand til at gaa fra den ene produktionsgren over i den anden, alt efter samfundets behov og deres egne tilbøieligheter. Den vil ta fra dem den ensidige karakter som den nuværende samfundsdeling paatrykker hver enkelt. Paa den maate vil det kommunistiske organiserte samfund gi sine medlemmer anledning til alsidig at nytte sine alsidig utviklede anlæg. Men dermed forsvinder ogsaa nødvendigvis de forskjellige klasser. Saaledes er det kommunistisk organiserte samfund paa den ene side uforenlig med klassenes bestaaen og paa den anden side oprettelsen av dette samfund selv byr midlene til at ophæve denne klasseforskjel.

Det fremgaar herav at motsætningen mellem by og land likeledes vil forsvinde. At akerbruket og industrien drives ved de samme mennesker, istedetfor ved to forskjellige klasser, er allerede av rent materielle grunde en nødvendig forutsætning for den kommunistiske association. Spredningen av den akerbrukende befolkning paa landet samtidig med at industriarbeiderne trænges sammen i de store byer er en tilstand som utspringer av et endnu uutviklet trin av akerbruket og industrien, en hindring for al videre utvikling som allerede nu blir meget følelig.

Den almindelige sammenslutning av alle samfundsmedlemmer til fælles og planmæssig utbytning av produktionskræfterne, utvidelsen av produktionen i en grad som vil tilfredsstille alles behov, istedetfor en tilstand, hvor den enes behov tilfredsstilles paa bekostning av den andens, den fuldstændige avskaffelse av klassene og deres motsætninger, den alsidige utvikling av alle samfundsmedlemmers anlæg og evner ved avskaffelsen av den nuværende arbeidsdeling, ved den industrielle opdragelse, ved veksling av virksomhet, ved alles andel i de av alle frembragte nydelser, ved sammensmeltning av by og land -- det er hovedresultatene av privatelendommens avskaffelse.

21. spørsmaal: Hvilken indflydelse vil den kommunistiske samfundsordning øve paa familien?

Svar: Den vil gjøre forholdet mellem de to kjøn til et rent privatforhold, som bare angaar angjældende personer og som samfundet ikke har noget med at blande sig op 1. Den kan dette, idet den ophæver privateiendommen og opdrar barna i fællesskap og derved tilintetgjør det hittidige egteskaps dobbelte grundlag: Kvindens avhængighet av manden og barnas av forældrene, som følge av privateiendonimen. Heri ligger ogsaa svaret paa de hypermoralske spidsborgeres opskrik mot det kommunistiske kvindefællescie. Kvindefælleseiet er et forhold, som ganske tilhører det borgerlige samfund, og som nu tildags fuldt ut bestaar i form av prostitutionen. Men prostitutionen beror paa privateiendommen og falder med denne. Den kommunistiske organisation ophæver altsaa kvindefælleseiet istedetfor at indføre det.

22. spørsmaal: Hvorledes vil den kommunistiske organisation forholde sig til de bestaaende nationaliteter.

(Svar mangler. Kfr. manifestet side 44.)

23. spørsmaal: Hvordan vil den forholde: sig til de beistaaende religioner?

(Svar mangler. Se manifestet side 45-46.)

24. spørsmaal: Hvad er forskjellen paa kommunister og socialister?

Svar: De saakaldte socialister deler sig i 3 klasser. Den første bestaar av det feudale og patriarkalske samfunds tilhængere, som efterhvert er blit tilintetgjort og daglig tilintetgjøres av storindustrien, av verdenshandelen, at det av begge skapte bourgeoisisamfund. Denne klasse trækker av nutidens onder den slutning, at det feudalpatriarkalske samfund atter maa oprettes, da dette var fri for disse onder. Alle deres forslag gaar ad direkte eller indirekte veie ut paa at naa dette maal. Denne klasses reaktionære socialister vil tiltrods for sin tllsyneladende deltagelse for og hete taarer over proletariatets elendige stilling, dog altid bli energisk angrepet av kommunistene. Ti 1. tilstræber de noget rent umulig; 2. søker de at oprette aristokratiets, laugsmestrenes og manufakturistenes herredømme, med deres følge av enevældige eller icudale konger, ernbedsmænd, soldater og prester, et samfund som vistnok var fri det nuværende samfunds, misforhold, men som isteden medførte mindst likesaa mange andre onder og ikke engang bød nogen utsigt til befrielse for de undertrykte arbeidere gjennem en kommunistisk organisation; 3. avslører de sine virkelige hensigter hver gang proletariatet blir revolutionært og kommunistisk, idet de da øieblikkelig allierer sig med bourgeoisiet mot proletarene.

Den anden klasse bestaar av det nuværende samfunds tilhængere, hos hvem dets iøinefaldende onder har vakt bekymringer for dette samfunds fortsatte bestaaen. De stræber saaledes efter at bibeholde det nuværende samfund, men at ophæve de hermed forbundne ulemper. Til opnaaelsen herav foreslaar de rene, skjære veldædighetsforholdsregler, storartede reformsystemer, som under paaskud av at reorganisere samfundet dog vil bibeholde det nuværende samfunds grundlag og dermed det eksisterende samfund. Disse bourgeoisisocialister maa likeledes stadig bekjæmpes av kommunistene, ti de arbeider for disses fiender og forsvarer det samfund, som kommunistene netop vil styrte. Endelig bestaar den 3. klasse av de demokratiske socialister, som vil en del av de under spørsmaal 18 angivne forholdsregler paa samme maate som kommunistene, men ikke som overgangsmiddel til kommunismen, men som forholdsregler fyldestgjørende nok til at ophæve elendigheten og til at faa de nuværende onder til at forsvinde. Disse demokratiske socialister er enten proletarer, som ikke er tilstrækkelig oplyste om betingelsene for sin klasses frigjørelse, eller smaaborgernes repræsentanter, en klasse, som i mange henseender har den samme interesse, som proletariatet. Kommunistene vil derfor i handlingens øieblik søke at forlike sig med disse demokratiske socialister og maa momentant følge en fælles politik med dem, saafremt disse ikke trær i det herskende bourgeoisis tjeneste og angriper kommunistene. At den fælles handlemaate ikke utelukker diskussion om de skillende punkter er klart.

25. spørsmaal: Hvorledes forholder kommunistene sig til vor tids øvrige partier?

Svar: Forholdet er forskjellig i de forskjellige land. I England, Frankrike og Belgien, hvor bourgeoisiet hersker, har kommunistene foreløbig en fælles interesse med de forskjellige demokratiske partier og det saa meget mere, jo mere de i de av dem foreslaaede, socialistiske forholdsregler nærmer sig kommunistene, d. v. s. jo tydeligere og mere bestemt de varetar proletariatets interesser og jo mere de støtter sig paa dette. F. eks. i Eng.land staar de av arbeidere bestaaende chartister kommunistene meget nærmere end de demokratiske smaaborgere eller de saakaldte radikale. I Amerika, hvor den demokratiske forfatning er indført, maa kommunistene holde sig til det parti, som vender denne forfatning mot bourgeoisiet og søker at benytte den i proletariatets interesse, det vil si, til de agrariske nationalreformers. I Schweiz er de radikale, selv om de endnu er et temmelig blandet parti, dog de eneste, hvormed kommunistene kan indlate sig, og av disse er waadtlænderne og genferne de mest fremskredne. Endelig i Tyskland forestaar kampen mellem bourgeoisiet og det absolute monarki. Men da kommunistene ikke kan regne med den avgjørende kamp mellem sig og bourgeoisiet før bourgeoisiet er blit den herskende klasse, ligger det i komniunistenes interesse at hjælpe bourgeoisiet til magten saa snart som mialig, for saa snart som mulig at styrte det igjen. Kommunistene maa saaledes overfor regjeringen altid ta parti for det liberale bourgeoisi, og kun vogte sig for at dele bourgeoisiets selvbedrag eller at tro paa deres forføreriske forsikringer om de heldbringende, følger, som bourgeoisiets seier vil faa for proletariatet. Den eneste fordel, som bourgeoisiets seier vil by kommunistene vil bestaa i: for det første i forskjellige koncessioner som vil lette kommunistene forsvaret, diskussionen og utbredelsen av deres grundsætninger og dermed proletariatets forening til en fast, kampberedt og organisert klasse, og for det andet i vissheten om, at fra den dag, da de absolutte regjeringer falder, kommer turen til kampen mellem bourgeois og proletar. Fra den dag vil kommunistenes partipolitik være den samme som i de land, hvor bourgeoisiet allerede hersker.


* Manufakturer er store verksteder med deling, av arbeidet, men hvor man fremdeles opererte med den gamle- haandverksmeessige teknik.
tilbake til tekst 30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org