Karl Marx

Brev til Vera Sassulitsj


8. mars 1881
Etter Jens A. Christophersen (red): Bolsjevikrevolusjonen 1917, Oslo 1967, s. 40-41.


Til Vera Sassulitsj

Kjære medborger.

En nervesykdom, som de siste ti år har plaget meg periodisk, har hindret meg i å svare tidligere på Deres brev av 16. februar. Jeg beklager at jeg ikke kan gi Dem noe bindende svar på det spørsmål som De har gjort meg den ære å stille meg. Heller ikke kan jeg gi noen redegjørelse rettet til offentligheten. Det er alt gått måneder siden jeg lover komitéen i St. Petersburg en underretning om denne sak. Dog håper jeg at et par linjer vil være tilstrekkelig for Dem til å fjerne enhver tvil når det dreier seg om misforståelsen i forbindelse med min såkalte teori.

I analysen av oppkomsten av den kapitalistiske produksjon sier jeg: "Det kapitalistiske system er betinget av en radikal adskillelse mellom produsentene og produksjonsmidlene… Et grunnlag for denne utvikling er ekspropriasjonen av de akerdyrkende bønder. Den prosess er på den mest radikale måte gjennomført i England… Men alle andre land i Vest-Europa vil gjennomgå en tilsvarende utvikling" (Kapitalen, fransk utg., s. 315).

"Den historiske uunngåelighet" i denne utvikling er altså uttrykkelig begrenset til Vest-Europas land. Årsaken til denne begrensning blir fremlagt i følgende punkt, kap. 32: "Privateiendom som er vokst frem på grunnlag av personlig arbeid … blir fortrengt av den kapitalistiske privateiendom som er grunnet på lønnsarbeid, eller utbytting av andre."

Ved denne utvikling i vest dreier det seg altså om å forvandle én form for privateiendom til en annen form for privateiendom. Når det gjelder de russiske bønder derimot ville man her forandre deres felleseiendom til privateiendom.

Den analyse som jeg har gitt i Kapitalen inneholder således ingen bevis når det dreier seg om landsbyfellesskapets levedyktighet. Men det spesialstudium som jeg har foretatt, og hvor jeg har skaffet meg materiale fra originalkilder, har overbevist meg om at dette landsbyfellesskap utgjør tyngdepunktet i Russlands sosiale gjenfødelse. For at det kan virke på denne måte, må man først fjerne den skadelige innflytelse som på alle hold reiser seg mot bondekommunen, og på denne måte sikre den normale betingelser for en naturlig utvikling.

Jeg har den ære, kjære medborger, Deres meget forbundne
Karl Marx.


09 / 30 / 2006
fastylegar@marxists.org