Marcus Thrane

Brev til de politiske provinsaviser


Drammens Adresse 16. desember 1848. Fra Hans Johansen: Marcus Thrane og thranitterbevegelsen, Oslo 1949, s. 35-37.


Ærede kolleger!

Dette ene året har lært oss og hele verden mer enn århundrer før i var i stand til. Kunnskapene, erfaringene og erkjennelsene tiltar med progressiv hurtighet; det gjelder at enhver for seg bruker sin fornuft som selvstendig individ, hvis man noenlunde skal bli i stand til å følge med tiden. Dette år er frihetens og likhetens første sanne år; dette år har gitt folkeslag og individer en sikker forvissning om at formynderiets, privilegienes og maktsammenstuingens tid snart skal være forbi, og at det sanne folkeherredømme skal komme i stedet. Alt despoti skal vike, og ikke bare det legemlige, men også det åndelige, d.e. den hovmodige intelligensens og politurprdannelsens despoti. Dette skal vike for den naturlige forstand og den moralske dannelsen; for deri alene må man heretter søke den sanne intelligens. Er det med kunnskaper enn videre forent naturlig forstand og moralsk dannelse, da så meget desto bedre, og denne intelligens skal aldri risikere å bli utskjelt som folkefiende og folkeulykke.

Men skal folket komme til sin natururlige rett og frigjøres fra alt formynderi og despoti, legemlig og åndelig, da blir det nødvendig at folkets (d.e. den hele folkemengde og ikke den lille del hovedstaden) anskuelser gjøres gjeldende.

Skal dette skje, da må folkets organer, som, nå, for tiden, i mangel av noe bedre (nemlig politiske foreninger), består i provinsaviser, gjøre seg uavhengige av den dels tvungne, dels frivillige avhengighet av hovedstadsavisene. Likeså skadelig som det er at hovedstaden skal regjere hele landet, likeså skadelig er det at hovedstadsavisene skal regjere alle de andre avisene. Vi bør huske på at hovedtonen i vår hovedstad er aristokratisk. Vi ser at Christianiaposten og Rigstidenden jevnt, ved siden av noen demokratiske meninger, også kommer fram med en hel del som aldri folket kan hylle. Vi ser at Morgenbladet ikke vil gå inn på de rendemokratiske grunnsetninger som nå snart hele Europa (unntagen Christianiapostens forgudede engelske aristokrati) har erkjent for de ene riktige, for de sanne demokratiske forfatninger. Av disse mot hverandre stående hovedstadsaviser finner vi intet som kan tilfredsstille oss, begge parter har sine gode og dårlige sider. Den naturligste stilling vi provinsaviser kan innta med hensyn til hovedstadsavisene, forekommer oss derfor å være den å velge av begge hovedstadsparter det som behager oss, og forresten danne et parti for oss selv.

Hos Christianiaposten og Rigstidende har vi således grunn til å bifalle deres meninger om valgfrihet, religionsfrihet, et rettferdigere beskatningssystem og reformselskapers dannelse, hvorimot vi ikke kan bifalle deres pukken på "intelligensens" herredømme, deres hånlige tale om "folket", deres upolitiske politikk i det danske spørsmål i forening med de usannferdige framstillinger av opposisjonens mening herom.

Hos Morgenbladet mishager oss dets konservatisme og om vi så må si aristokratisk-demokratiske tendens, idet dette blad ikke forekommer oss å tale massens sak, hvorimot vi må bifalle dets kamp for et organisk ministerium mot embetsmennenes høye inntekter, mot intelligensens, byråkratiets og regjereriets uvesen - i det hele tatt forekommer oss ingen av hovedstadsorganene å være konsekvente. De synes oss verken å være fugl eller fisk, hverken aristokratisk eller demokratisk, men litt av hvert - gode middelhavsfarere med samme ukonsekvente, ubestemte og selvmotsigende karakterer. At der snart i hovedstaden vil oppstå et organ for det rene demokrati, kan vi ikke betvile, men inntil den tid bør de rendemokratiske provinsblad holde fast sammen og uttale tidens anskuelser uavhengige av hovedstadsbladene.

For å kunne holde sammen vil det være nødvendig at vi aile i det første nyttårsnummer stiller et program hvori vi med få ord forklarer vår politiske trosbekjennelse, d.e. oppstiller de grunnsetninger som vi for ettertiden ønsker gjennomført i lovgivningen og forvaltningen.


Sist oppdatert 17. august 2007
fastylegar@marxists.org