Walter Held

Hegnas teorier om russisk "bondesosialisme" og Lenin


Oktober nr. 4-5, 1937.


Hegna forklarer i sin siste bok den reaksjonære utvikling som er foregått i Sovjetsamveldet med bøndenes stigende innflytelse. Sovjetsamveldet utvikler sig ifølge ham ikke bort fra socialismen, men til en socialisme som mer og mer blir bestemt av bondesamfundet. Og med en setning som direkte må være et plagiat fra den tyske nazistiske agrarideolog Darré, skriver han: Bymennesket ser rasjonalistisk på tingen, bonden organisk! Her har vi da også forklaringen på at det igjen står fengselsstraff for abortus provocatus i Sovjetsamveldet, bøndenes organiske syn seiret! Intet er mer egnet til å bevise at Hegna for godt har forlatt marxismen. Teoriene om en særpreget russisk bondebetonet socialisme tilhører som bekjent den eldste strømning innen russisk socialisme, de såkalte narodniki. Den russiske marxisme med Plechanov og senere Lenin som ordførere fikk sitt gjennembrudd nettop i kampen mot denne tendens.

Lenins innstilling til spørsmålet om bøndenes selvstendige rolle under socialismens opbygning, fremgår av følgende kategoriske uttalelser som vi henter fra bd. 16 av den engelske utgaven av Lenins samlede verker:

"Hvis bonden ikke følger arbeideren, marsjerer han bak borgerskapet. Der er ikke, og der kan ikke være noen middelvei" (Works, Vol. 16, s. 219). "Byen kan ikke likestilles med landsbyen, landsbyen kan ikke likestilles med byen, under den nuværende epokes historiske betingelser. Byen leder uundgåelig landsbygen, landsbygden følger uundgåelig byen. Det eneste spørsmål er, hvilken av byens klasser kommer til å lede landsbygden" (s. 442).

Konsekvensen av Lenins standpunkt er altså at når bonden kommer i motsetning til arbeiderklassen, da gir han efter for borgerlig innflytelse. Og når denne motsetning finner uttrykk i statens politikk og lovgivning, da er dette et tegn på at det også i byen finnes nye, priviligerte lag hvis interesser står i motsetning til arbeiderklassens, og nettop dette er tilfellet i Sovjetsamveldet. Byråkratiet og de priviligerte lag som er knyttet til det, leder politikken og lovgivningen i stadig større grad i borgerlig retning og "landsbygden følger uundgåelig byen", dvs. det økonomisk og ideologisk tilbakeliggende bondesamfund er den viktigste støtte for de nye priviligerte lag i byen.

Hvis denne utvikling i borgerlig retning fortsetter uhindret, da må en fullstendig borgerlig restaurasjon bli den uundgåelige følge. Denne utviklingen kan bare stanses ved at arbeiderne i byene reiser sig mot byråkratiet og igjen overtar ledelsen av bondesamfundet. Slik er den korrekte marxistiske problemstilling.


Sist oppdatert 9. april 2008
fastylegar@marxists.org