Włodzimierz Iljicz Lenin


Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie


Napisane: kwiecień - maj 1920
Źródło: Lenin - Dzieła Wybrane, tom II strony 668-769
Wydawca: Książka i wiedza, Warszawa, 1949 rok
Po raz pierwszy opublikowane w: czerwiec 1920
Wersja elektroniczna: Polska sekcja MIA
Adaptacja: Wojtek - Polska sekcja MIA


SPIS TREŚCI:

Rozdział I: W jakim sensie można mówić o międzynarodowym znaczeniu Rewolucji rosyjskiej?

Rozdział II: Jeden z zasadniczych warunków powodzenia Bolszewików

Rozdział III: Główne etapy w dziejach Bolszewizmu

Rozdział IV: W walce z jakimi wrogami wewnątrz ruchu robotniczego wyrósł, okrzepł i zahartował się Bolszewizm?

Rozdział V: „Lewicowy” komunizm w Niemczech. przywódcy — partia — klasa — masy

Rozdział VI: Czy rewolucjoniści powinni pracować w reakcyjnych związkach zawodowych?

Rozdział VII: Czy brać udział w parlamentach burżuazyjnych?

Rozdział VIII:  „Żadnych kompromisów”?

Rozdział IX: „Lewicowy” komunizm w Anglii

Rozdział X: Niektóre wnioski

Dodatek:

I: Rozłam Wśród Komunistów Niemieckich
II: Komuniści i niezależni w Niemczech
III: Turati i Ska we Włoszech
IV: Niesłuszne wnioski ze słusznych przesłanek

<Powrót do strony głównej> <Powrót do spisu prac Lenina>