Lenin ŠTÁT A REVOLÚCIA

 

ŠTÁT A REVOLÚCIA

V. I. Lenin

1917

 


 
Predslov k prvému vydaniu.

Predslov k druhému vydaniu. 

 

Kapitola I.Triedna spoločnosť a štát

1.©tát ako produkt nezmieriteµných triednych protireèení

1.Štát ako produkt nezmieriteľných triednych protirečení

2.Osobitné oddiely ozbrojených ľudí, väznice a i.

 3.Štát ako nástroj vykorisťovania utláčanej triedy 

4."Odumieranie" štátu a násilná revolúcia. 

 
Kapitola II.©tát a revolúcia. Skúsenosti rokov 1848 - 1851  

1.Predveèer revolúcie  

2.Výsledky revolúcie  

3.Marxova formulácia otázky roku 1852  

 
Kapitola III.©tát a revolúcia. Skúsenosti Parí¾skej komúny roku 1871.Marxova analýza.  

1.V èom spoèíva h >rdinstvo pokusu komunardov?  

2.Èím nahradi» rozbitý ¹tátny stroj?  

3. Odstránenie parlamentarizmu  

4.Organizovanie jednoty národa.

  5.Odstránenie parazita -- ¹tátu  

 
Kapitola IV.Pokraèovanie. Engelsove doplòujúce vysvetlenia  

1. “Bytová otázka”  

2. Polemika s anarchistami  

3. List Beblovi 

 4. Kritika návrhu Erfurtského programu  

5. Predslov z roku 1891 k Marxovej “Obèia nskej vojne”  

 
Kapitola V. Hospodárske základy odumierania ¹tátu  

1.Marxova formulácia otázky  

2. Prechod od kapitalizmu ku komunizmu  

3. Prvá fáza komunistickej spoloènosti  

4. Vy¹¹ia fáza komunistickej spoloènosti

 
Kapitola VI. Zvulgarizovanie marxizmu oportunistami  

1.Plechanovova polemika s anarchistami  

2.Kautského polemika s oportunistami   

3.Kautského polemika s Pannekoekom

 
Kapitola VII. Skúsenosti ruských revolúcií rokov 1905 a 1917

 

DOSLOV K PRVÉMU VYDANIU