1906–1908


Sosialistisen aikakauslehden ensimmäinen näytenumero ilmestyi joulukuussa 1905. Pääkirjoituksessa lehden tarkoitus ja suunta linjattiin seuraavasti:

[Lehden] »pyrkimyksenä on oleva voimain mukaan esittää oleellisia piirteitä koti- ja ulkomaiden yhteiskunnallisista ja valtiollisista liikkeistä ja arvostella yleensä kaikkia merkitseviä ilmiöitä sosialidemokraattisen mailmankatsomuksen valossa. On erittäin tärkeätä, että kaikki riveihin pyrkijät — niin työläiset, kuin myös, ja etenkin, ne yläluokkaiset 'melkein' ja 'täysisosialistit', joita nykyisin niin runsaasti ilmestyy, — heti pääsevät käsitykseen siitä, että ei olla tekemisissä haaveilijain vetisen »ihanteellisuuden» eikä laupeuden saarnaajain ja armopalain anojain kanssa, vaan että tämä liike, se kun ei ole tahtonut 'vuodattaa uutta viiniä vanhoihin leileihin', on luonut itselleen oman mailmankatsantokannan, josta se uusaikaisen tieteen parhaat voimat apunaan katsoo mailmaa aivan uudessa valossa ja uskaltaa väittää olevansa tulevaisuuden perillinen. [...] Toimitus puolestaan noudattaa uusaikaisen sosialidemokratian n. k. marxilaista suuntaa, mutta nimillä tai nimimerkeillä varustetuista kirjoituksista on ainoastaan kirjottaja vastuunalainen.» (SA, 1. näytenumero, joulukuu 1905, s. 2.)

Maaliskuussa 1907 lehdellä oli oman ilmoituksensa mukaan 2,052 tilaajaa ja sen painos oli 2,600 kpl.

Lehteä julkaistiin vuoden 1908 joulukuuhun saakka, jolloin toimituskunta totesi toiminnan keskeyttämisen välttämättömäksi »toimitusvoimain puutteen» vuoksi. Lehden toiseksi viimeisessä numerossa oli jo viitattu siihen, että lehden kaikki toimittajat olivat kiinni vuonna 1908 valitun uuden eduskunnan työssä, mikä asia tarjottiin selitykseksi kyseisen lehden myöhästyneelle ilmestymisajankohdalle (SA, n:o 44–45.) Viimeiseksi jääneessä numerossa lopulta kerrottiin, että vallitsevassa tilanteessa käytettävissä olevat voimavarat oli katsottu hyödyllisemmäksi panostaa SDP:n pää-äänenkannattajan, Työmiehen, toimittamiseen. (»Näkemiin!» SA n:o 46–48.)

Samalla nimellä ilmestyvän lehden julkaiseminen aloitettiin vuonna 1919.

Sosialistisesta aikakauslehdestä ilmestyi aluksi kolme näytenumeroa, ennen kuin se sai julkaisuluvan. Luvan myöntämisen jälkeen lehden julkaisu jatkui numerosta 3. (Kolmannen näytenumeron ja lehden 3. numeron välistä ei siis puutu mitään.)

Osasta lehdistä on saatavilla myös pdf-versio, jonka taitto pyrkii jäljittelemään alkuperäisen Sosialistisen aikakauslehden ulkoasua. Sivunumeroiden vastaavuuteen ei kuitenkaan ole pyritty.

Lehtien kieliasu on jätetty alkuperäiseen muotoonsa, vain ilmeiset painovirheet on korjattu.

Sosialistisen aikakauslehden vuosikerrat on julkaistu myös Kansalliskirjaston sivuilla.

 


 

Selaa vuosikertoja: 1906 | 1907 | 1908

Vuosikertojen sisällysluettelot aihepiireittäin lajiteltuna: 1906 | 1907 | 1908

 

1906

 

 


 

1907

 

 


 

1908