Marxists Internet Archive

Ur Internationella arbetarassociationens handlingar

1871


Styrelsesammanträde den 28 mars

[......]

Medborgare Marx meddelade att medborgare Serraillier, med anledning av ett brev från pariskommittén, hade sänts till Paris. Han hade försetts med fem pund, som Marx betraktade som utlånade för styrelsens räkning.

Han konstaterade vidare att hans insändare i Times om det förfalskade brevet, sedan den införts i tidningen, missuppfattats av Fonvielle, en medarbetare i den bonapartistiska tidningen La Liberté. I en insändare i gårdagens Times hade Fonvielle gått till angrepp mot Centralkommittén och hävdat att Marx klart och tydligt deklarerat att ingen av dess medlemmar tillhörde Internationalen, att de spelade falskt allesammans. Emellertid hade han bara sagt att det stycke ur Paris-Journal som avtryckts i Times var en förfalskning. Det var ett väl känt faktum att det satt medlemmar av Internationalen i Centralkommittén.

Medborgare Lessner föreslog, med instämmande av medborgare Jung, att medborgare Serraillier skulle tillerkännas fem pund för resekostnader. Antogs enhälligt.