Marxists Internet Archive

Ur Internationella arbetarassociationens handlingar

1871


Protokoll fört vid styrelsesammanträde
hållet i lokalen High Holborn 256
på kvällen tisdagen den 30 maj

Närvarande medlemmar: Bradnick, Boon, Eccarius, Engels, Hales, Harris, Jung, Kolb, Lessner, Marx, Robin, Stepney, Townshend, Weston.

Ordförande medborgare Jung.

Närvarande med särskilt tillstånd var också medborgarna Lassassie, Nägeli, Mayo och Lochner.

Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes, och därefter rapporterade medborgare Jung att den kongress som hållits i Schweiz hade antagit resolutioner avsedda att sändas till Kommunen.

Därefter tog medborgare Marx fram den adress han på rådets uppdrag skrivit om Pariskommunen och läste upp den.

Efter uppläsningen föreslog medborgare Weston, med instämmande av medborgare Robin, att rådet måtte godkänna adressen i fråga. Beslöts enhälligt och utan diskussion.

Medborgare Boon föreslog att den skulle tryckas med samma stilsort som de båda manifesten om kriget.[1]

Medborgare Harris tillstyrkte, och förslaget antogs enhälligt.

Därefter föreslog medborgare Engels att adressen skulle tryckas i tusen exemplar; medborgare Lessner tillstyrkte och förslaget antogs enhälligt.

(Medborgarna Dronkel och Gunning upptogs som medlemmar.)

Sammanträdet avslutades klockan 11.30.

H. Jung John Hales, sekreterare

 


Noter:

[1] Generalrådets första och andra manifest om det fransk-tyska kriget.