Marxists Internet Archive

Ur Internationella arbetarassociationens handlingar

1871


Protokoll vid styrelsesammanträde
hållet på kvällen tisdagen den 13 juni

[......]

Skriften om inbördeskriget i Frankrike togs upp till behandling och det bestämdes enhälligt att den skulle sändas ut.

Medborgare Marx meddelade att han och medborgare Engels hade annonserat ut skriften i fråga på egen bekostnad; priset hade bestämts till sex pence.

Medborgare Harris föreslog att den skulle sändas till samtliga parlamentsmedlemmar.

Medborgare Engels vände sig mot detta förslag, eftersom det enligt hans uppfattning bara skulle innebära bortkastade pengar. Femhundra av parlamentets medlemmar läste aldrig någonting alls, ansåg han. De läste ju inte ens parlamentets egna blå böcker som de fick gratis, utan brukade använda dem som måltavlor när de övade sig i pistolskytte.

Rådet enades om att adressen skulle sändas till de ledande medlemmarna av båda partierna i underhuset.

Medborgare Jung föreslog och medborgare Lessner tillstyrkte "att två exemplar sänds till samtliga arbetarföreningar och tjugo vardera till fackföreningsstyrelsen i Birmingham och Manchester".

[......]

Därefter tog rådet upp till behandling de ansökningar som inkommit från medborgarna Cadiot och Baudry, båda flyktingar från Paris. Cadiot, som nu vistats i London i över en vecka, och redan fått £2 15s, hade i ett brev begärt en summa per vecka som skulle ge honom möjlighet till ett respektabelt liv; han begärde också att de smycken han tvingats pantsätta skulle lösas ut och återlämnas till honom; han ansåg att rådet borde se till att han fick behålla samma goda ställning som han haft innan han anslöt sig till rörelsen.

Medborgare Baudry bad helt enkelt rådet om litet hjälp intill dess han hunnit skaffa sig ett arbete; han hade kämpat för Kommunen, och sedan han flytt från Paris nattetid tagit sig ut till kusten gående; där hade han tagit det första fartyg som seglade ut, och på så sätt hamnat i Cardiff i Wales. Sedan hade han gått därifrån till London och var nu helt utan medel. Rådet enades om att tilldela dem ett pund vardera, plus ytterligare 15 shilling till Baudry som hjälp i det överhängande trångmål vari denne befann sig.