Karl Marx

Från Marx till Engels
(Utdrag)

1854


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Den 26 oktober 1854

... Vid studiet av den spanska smörjan har jag då också kommit på den värde Chateaubriand, denne skönskrivare, som på det mest frånstötande sätt förenar den förnäma skepticismen och voltaireianismen från 1700-talet med den förnäma sentimentaliteten och romanticismen från 1800-talet. Denna förbindelse måste i Frankrike givetvis bilda epok stilistiskt, ehuru också i stilen falskheten ofta faller i ögonen trots de artistiska konststyckena. Vad den politiske Chateaubriand beträffar har han ställt ut sig själv till fullt beskådande i sin "Veronakongressen", och man kan bara fråga sig, om han fått "kontant betalning" av Alexander Pavlovitj[1] eller endast blivit köpt genom flatteries[2], för vilket den fåfänge narren är tillgänglig som ingen annan. Andreasorden har han at all instances[3] erhållit från Petersburg. Herr "vicomtens" (?) vanitas[4] tittar fram ur alla porer trots hans än mefistofeliska, än kristet koketterande lek med vanitatum vanitas[5]. Du vet, att vid tiden för kongressen Villèle var Ludvig XVIII:s premiärminister och Chateaubriand franskt sändebud i Verona. I sin "Veronakongressen" - som Du kanske läst tidigare någon gång - meddelar han aktstyckena, förhandlingarna o.s.v. Börjar med en kort historik över den spanska revolutionen från 1820-23. Vad denna "historik" angår, räcker det med att andraga, att han förlägger Madrid vid Tajo (blott för att få anföra det spanska dictum[6], att denna flod cria oro[7]), och att han berättar, att Riego i spetsen för för 10.000 man (var realiter[8] 5.000) gått emot general Freyre, som stod i spetsen för 13.000; Riego skulle blivit slagen och sedan dragit sig tillbaka med 15.000 man. I stället för till Sierra de Ronda låter han honom dra till Sierra Morena för att kunna jämföra honom med hjälten från Mancha[9]. Jag anför detta en passant[10] för att beteckna maneret. Nästan inget datum är riktigt ...

 


Noter:

[1] Alexander Pavlovitj - tsar Alexander I.

[2] Flatterier (fr.) - smicker.

[3] At all instances (eng.) - i alla händelser.

[4] Vanitas (lat.) - fåfänga.

[5] Vanitatum vanitas (lat.) - fåfänglighetens fåfänglighet.

[6] Dictum (dat.) - ordspråk.

[7] Cria oro (sp.) - kläcker guld.

[8] Realiter (lat.) - i verkligheten.

[9] Hjälten från Mancha - Don Quijote.

[10] En passant (fr.) - i förbigående.