Karl Marx

Från Marx till Engels
(Utdrag)

1857


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 25 september 1857

... Din artikel "Army"[1] är alldeles utmärkt; dess omfång fick mig emellertid att känna mig som om jag fått ett slag i huvudet, för det kan aldrig ha varit nyttigt for Dig att ha behövt arbeta så hårt. Om jag vetat att Du skulle bli tvungen att arbeta till långt in på natten, hade jag betydligt hellre sett att Du låtit hela saken flyga och fara.

Armébegreppets historia bekräftar på ett ovanligt klart sätt vår uppfattning om sambandet mellan produktivkrafterna och de sociala förhållandena. Krigsmakten har haft stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Det var sålunda inom hären som de gamle först introducerade ett verkligt utvecklat lönesystem. Hos romarna blev på samma sätt uttrycket peculium castrense[2] den första juridiska bekräftelsen på att även andra än familjefäder ägde rätt att inneha lösöre. Hantverkarna inom armén bildade förbund av skråkaraktär. Det var också på det militära området som man började använda sig av maskinella hjälpmedel i större skala. Till och med den särskilda värdesättningen av metaller - och användningen av dessa som pengar - tycks ha sammanhängt med den militära betydelse dessa erhöll, så snart man passerat Grimms stenålder. Även arbetsfördelningen inom ett fack genomfördes först inom krigshärarna. Här kan man få en träffande resumé av de borgerliga samhällsformernas hela utvecklingshistoria. Om Du någon gång kan få litet tid över, måste Du skriva om hur hela systemet ter sig betraktat i detta perspektiv.

De enda punkter som Din framställning enligt min mening borde ha kompletterats med är följande: 1. Det första i stor skala färdigbildade legosoldatsystemet, hos kartagerna (för vårt privata bruk ska jag studera den kartagiska härens förhållanden i en tysk bok jag på sistone fått kännedom om); 2. Krigshärarnas utveckling i Italien under fjortonhundratalet och början av femtonhundratalet. I alla händelser tog en hel del taktiska knep form där. I Machiavellis verk om Florens' historia finns det en utomordentligt roande redogörelse för kondottiärernas stridsmetoder sinsemellan. (Jag skall se till att Du får ett utdrag.) (Nej förresten, det är bättre att jag tar med mig Machiavellis mästerliga florentiska historia nästa gång jag far för att hälsa på Dig i Brighton - när det nu blir.) Slutligen borde Du ha tagit med 3. det asiatiska militärsystemet, sådant som det först dök upp hos perserna och sedan återkom, låt vara i en på många sätt förändrad form, hos mongolerna, turkarna etc. ...

 


Noter:

[1] Engels artikel om arméväsendet, återgiven i uppslagsverket New American Cyclopedia.

[2] Egendom i soldatlägret.