Karl Marx

Från Marx till Engels
(Utdrag)

1862


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


Den 9 augusti 1862

... Vad ränteteorin beträffar måste jag självfallet först vänta på Ditt brev. För att förenkla "debatten", som Heinrich Burgers skulle ha uttryckt det, vill jag dock påpeka följande:

1. Det enda som jag teoretiskt måste bevisa är möjligheten av en absolut ränta - utan att glömma bort värdelagen. Det är kring denna punkt hela den teoretiska diskussionen rasat ända sedan fysiokraternas dagar. Jag tror på denna möjlighet - Ricardo förnekar den. Jag hävdar samtidigt att hans resonemang bygger på en från Adam Smith hämtad, teoretiskt felaktig dogm - den förmodade identiteten mellan kostnad och värde. När Ricardo använder sig av exempel för att illustrera sin tes förutsätter han dessutom alltid förhållanden där såväl markägandet (med eller utan lagligt stöd) som den kapitalistiska produktionen är obekanta ting. Men det gäller ju att undersöka hur de ekonomiska lagarna blir när dessa företeelser kommer med i bilden.

2. Den absoluta jordräntans existens är en fråga som inte kan lösas utan statistiska undersökningar i varje land. Men vikten av en rent teoretisk lösning framgår av det faktum att statistiker och andra praktiskt arbetande forskare under de senaste 35 åren trott på den absoluta jordräntan, medan teoretiker av Ricardos skola försökt klargöra dess omöjlighet med hjälp av godtyckliga, abstrakta och teoretiskt klena resonemang. Jag har hittills alltid funnit att det är teoretikerna som gör det svagaste intrycket i sådana dispyter.

3. Inte ens om man antar att det existerar en absolut jordränta kan detta innebära att också torftigt uppodlade områden eller riktigt dåliga gruvor under alla omständigheter måste ge en viss avkastning; tvärtom kan man förmoda att deras varor måste säljas till ett pris som bestäms av marknadsvärdet och ligger under deras individuella värde. När Ricardo försöker bevisa motsatsen utgår han alltid från den teoretiskt galna förutsättningen att marknadsvärdet alltid - hurdana förhållandena på marknaden än må vara - bestäms av de varor som framställts under de mest ogynnsamma omständigheterna. Den saken har Du själv redan tillrättalagt i "Deutsch-Französische Jahrbücher"[1].

Detta är vad jag ville tillägga apropå räntan ...

 


Noter:

[1] En av Marx redigerad tidskrift för revolutionär och kommunistisk propaganda, utgiven i Paris 1844.