Karl Marx

Från Marx till Engels
(Utdrag)

1867


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


London den 24 augusti 1867

... Det bästa i min bok är: 1) det första kapitlets klargörande av arbetets dubbelnatur - olikheten mellan dess uttryck i värde och i bytesvärde (den skillnaden måste man känna till, om man skall kunna fatta någonting om fakta i denna sak); 2) behandlingen av mervärdet som fristående från sina speciella yttringar som vinst, ränta, jordränta etc. Särskilt i band 2 kommer den saken att framstå klart. I den klassiska ekonomin blandas dessa olika former alltid samman i en enda röra.

Det vore bra om Du ville anteckna Dina önskemål, invändningar och frågor, när Du läser igenom de rättade korrekturen. Det skulle jag kunna ha stor nytta av, eftersom jag räknar med att det förr eller senare skall komma ut en ny upplaga. Vad det fjärde kapitlet anbelangar har det kostat mig mycken möda att få ett grepp om själva sakunderlaget, det vill säga dess inre sammanhang. När jag sedan hunnit klara av den saken, utkom den ena blå boken efter den andra medan jag var sysselsatt med att ge kapitlet dess slutliga utformning, och det väckte min förtjusning att märka hur väl dessa offentliggöranden överensstämde med mina teorier. Så fick jag äntligen detta skrivet, trots ihärdiga anfall av karbunklar och fordringsägare!

I avslutningen på den andra boken (Cirkulationsprocessen) som jag för närvarande håller på att färdigställa, kommer jag in på en sak som jag måste rådfråga Dig om - precis som jag gjorde för många år sedan.

Fast kapital behöver inte ersättas i naturaform förrän efter låt oss säga 10 år. Under mellantiden återskapas dess värde gradvis i takt med att man säljer de varor det producerat. Denna gradvisa återbetalning tjänar inte till att återställa det fasta kapitalet, förrän detta upphört att existera i sin materiella form, t.ex. som en maskin (reparationer och liknande ting räknar jag inte med i detta sammanhang). Under mellanperioden förfogar kapitalisten fritt över de medel som gradvis betalas tillbaka.

För många år sedan skrev jag till Dig att det föreföll mig som om det därigenom bildas en ackumulationsfond, eftersom de återkommande pengarna ju används av kapitalisten under den period som råder innan de skall ersätta det fasta kapitalet. I ett svarsbrev gjorde Du några rätt ytliga invändningar mot detta resonemang. Senare märkte jag att McCulloch framställer denna amorteringsfond som just en ackumulationsfond. Eftersom jag knappast ansåg att McCulloch kunde förmodas ha rätt på någon punkt brydde jag mig inte om att studera saken närmare. Han använder resonemanget till en form av rättfärdiggörande, som vederlagts av malthusianerna, vilka dock inte heller de kan förneka fakta i denna sak.

I egenskap av fabrikant måste Du ha kännedom om vad som sker med återbetalningen av det fasta kapitalet, innan detta skall ersättas in natura. Och på den punkten måste Du också kunna ge mig ett svar (rent praktiskt, utan teoretiska utvikningar).

Hälsningar

Din
K. M.

(Hälsa också fru Lizzy!)