Karl Marx

Från Marx till L. Kugelmann
(Utdrag)

1868


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


London den 6 april 1868

... Här är det för närvarande Irlands-frågan som dominerar. Gladstone et consortes har naturligtvis endast velat utnyttja den för att kunna komma tillbaka till makten, och - allra främst - för att av den skapa en bra partiparoll vid nästa, på household suffrage-principen baserade val. I dagens situation blir denna utveckling skadlig för arbetarpartiet. Intrigörerna inom arbetarnas led, sådana som Odger, Potter med flera, som hoppas på att snart bli parlamentsmedlemmar, har nu fått en ny förevändning för att ansluta sig till de borgerliga liberalerna.

Detta är emellertid endast Englands straff för de stora förbrytelser man under många århundraden begått mot Irland, och detta straff måste då självfallet även drabba den engelska arbetarklassen. På lång sikt blir denna utveckling dock till gagn för arbetarna. Den engelska statskyrkan på Irland - eller, för att använda engelsmännens uttryck, den irländska kyrkan - tjänstgör nämligen som ett religiöst bålverk för det engelska markägarväldet på Irland, och samtidigt utgör den en förpost som bevakar kyrkans egna jordägarintressen. Störtas kyrkan från sin maktställning på Irland kommer den snart att röna samma öde i England, och sedan kommer också det nuvarande jordägarväldet att försvinna - först på Irland och därefter även i England. Sedan länge är jag emellertid övertygad om att den verkligt djupgående sociala revolutionen måste börja nerifrån, från marken - innan vi lägger grunden måste vi ha löst markägarfrågan. Frånsett detta kommer denna utveckling dock att få en synnerligen positiv konsekvens: så snart den irländska kyrkan faller samman, kommer de protestantiska arrendatorerna i provinsen Ulster att göra gemensam sak med sina kollegor i de tre katolska provinserna, och då kan jordägarna inte längre dra någon nytta av de religiösa motsättningarna ...