Friedrich Engels

Från Engels till E. Bernstein
(Utdrag)

1883


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


London den 27 februari - 1 mars 1883

... Vi hör knappast till det tyska partiet i någon högre grad än till det franska, det amerikanska eller det ryska, och vi behöver inte betrakta oss som mer bundna av det tyska programmet än av vårt programminimum. Vi fäster ju en viss vikt vid vår särställning som representanter för den internationella socialismen. Den tvingar oss emellertid också att avstå från att ansluta oss till något speciellt nationellt parti. Något sådant kan vi inte tillåta oss förrän vi återvänt till Tyskland och fått möjlighet att aktivt ta del i kampen där. Dessförinnan vore det helt meningslöst. ...

Alltifrån begynnelsen har vi intensivt bekämpat de brackigt småborgerliga tendenserna inom partiet, eftersom dessa tendenser hör ihop med en urgammal tysk mentalitet som fått frodas inom alla samhällsklasser sedan Trettioåriga krigets dagar, en mentalitet som är nära släkt med serviliteten, undersåtligheten och alla de övriga olater som följt tyskarna från generation till generation och som i utlandet gjort dem till föremål för löje och förakt. Den utgör huvudorsaken till den hos oss förhärskande slappheten och karaktärslösheten - svagheter som trivs lika bra kring tronen som i skomakarens kyffe. Först efter det att landet fått uppleva ett modernt proletariat har det bland tyskarna utvecklats en samhällsklass som nästan helt sluppit undan denna gamla landsplåga - en klass som i stället gett prov på ett oförvillat synsätt, en stor uthållighet i kampen och en humoristisk men ingalunda kraftlös attityd. Måste vi då inte med kraft bekämpa varje försök att på nytt inympa den gamla slappheten och trångsyntheten hos denna klass, som blivit den enda sunda samhällsklassen i Tyskland? I den första skräckslagna reaktionen inför attentaten och den antisocialistiska lagstiftningen visade även ledarna emellertid att deras nerver alltjämt lät sig påverkas av en kälkborgerlig opinion. Under sådana omständigheter kunde också själva partiet verka kälkborgerligt, även om det ännu inte blivit det. Allt detta tillhör lyckligtvis det förflutna, men strax före antisocialistlagens genomdrivande erhöll partiet bland sina nya medlemmar en del kälkborgerliga element - huvudsakligen bestående av akademiska överliggare - som man fortfarande måste hålla ögonen på ...