Friedrich Engels

Från Engels till G. Guillaume-Schak
(Utdrag)

1885


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


(Omkring den 5 juli 1885)

Högt ärade.

Som svar på Er fråga om Marx' och mitt politiska samarbete med vissa politiska rörelser kan jag bara säga att jag inte har någon rätt att i fråga om detta konfidentiella material ge några upplysningar som på lång sikt skulle vara avsedda för publicering. Inte heller kan jag gå med på att vare sig Marx eller jag själv skulle kunna vara på något sätt ansvariga för ett franskt samlingsprogram, vid vars utformning vi självfallet aldrig kunnat göra något mer än ge en del råd. I förtroende kan jag emellertid berätta för Er att åtminstone inledningen till Roanne-gruppens arbetarpartiprogram[1] härrör från Marx.

Att fransmännen är mindre ivriga än tyskarna, när det gäller att begränsa utnyttjandet av kvinnlig arbetskraft, beror på att kvinnorna spelar en jämförelsevis obetydlig roll i de franska fabriksarbetet, särskilt i Paris. Såvitt jag vet finns det inga socialister som inte kräver att män och kvinnor som utför samma arbete skall ha lika hög lön - så länge löner överhuvudtaget förekommer. Det förefaller mig vara uppenbart att kvinnliga arbetare på grund av sin ömtåligare fysik behöver skyddas i extra hög grad, om man inte vill att de skall bli utnyttjade av det kapitalistiska systemet. De engelska damer som kämpar för kvinnans rättighet att bli lika grundligt exploaterad som mannen är vanligen själva direkt eller indirekt engagerade i det system som syftar till ett hänsynslöst utnyttjande av båda könen. För min egen del får jag erkänna att jag intresserar mig mer för den kommande generationens hälsa än för genomdrivandet av en absolut likställighet mellan könen under det kapitalistiska produktionssystemets sista levnadsår. Enligt min mening kan man inte förverkliga en sann jämlikhet mellan man och kvinna förrän kapitalismens exploaterande av dem båda omöjliggjorts och det privata hemarbetets uppgifter övertagits av en offentlig industri ...

 


Noter:

[1] Under Guesdes och Lafargues ledning tog en del av det franska arbetarpartiets medlemmar avstånd från possibilisterna och sammankallade en egen kongress i Roanne 1882.