Friedrich Engels

Från Engels till K. Kautsky
(Utdrag)

1895


Digitaliserat av Jonas Holmgren.

Se även den engelska utgåvan.


London den 1 april 1895

Bäste baron!

Jag har mottagit brevkortet. Till min förvåning ser jag i dag i "Vorwärts" att man utan att i förväg underrätta mig återgivit ett utdrag ur min inledning, med vars hjälp man söker framställa mig som en i alla lägen lika fridsam förkämpe för laglydnad och beskedlighet. Det skulle därför glädja mig mycket att få hela artikeln återgiven i "Neue Zeit", så att denna nidbild hastigt blir oskadliggjord. Jag kommer att i mycket bestämda ordalag meddela Liebknecht och de som i denna sak varit hans medhjälpare - vilka de än må vara - vad jag anser om deras tilltag att utan min vetskap återge mina åsikter på ett så vilseledande sätt ...