Nicos Poulantzas

Den moderna kapitalismens klasstruktur

1974


Originalets titel: "Les classes sociales dans le capitalisme aujourd'hui".
Översättning: Inga Brandell
Digitalisering: Jonas Holmgren


Innehåll:


Inledning

Samhällsklasserna och deras
utvidgade reproduktion

Syftet med dessa inledande anmärkningar är inte att redogöra för en systematisk marxistisk teori om samhällsklasserna som en slags förberedelse för de konkreta analyser som utförs i de följande essäerna. I enlighet med den framställningsordning jag följt i det här arbetet är de teoretiska analyserna sammankopplade med de konkreta analyserna och framläggs i takt med dem. Syftet med inledningen är att ge några allmänna riktpunkter och stolpar för att vägleda och underlätta läsningen av de uppsatser som följer där de olika punkterna tas upp till fördjupad analys.[1]

I

Vad är samhällsklasser i marxistisk teori?

1. Samhällsklasser är grupper av sociala aktörer som i huvudsak, men inte uteslutande, är bestämda av sin plats i produktionsprocessen, d.v.s. inom det ekonomiska området. Vi får alltså inte av den ekonomiska platsens avgörande roll sluta oss till att den ensam skulle bestämma samhällsklasserna. Marxismen tilldelar visserligen det ekonomiska den avgörande rollen i ett produktionssätt eller en samhällsformation, men det politiska och det ideologiska, med ett ord överbyggnaden, spelar också en mycket viktig roll. Vi finner också att varje gång Marx, Engels, Lenin och Mao analyserar samhällsklasserna inskränker de sig inte till enbart ekonomiska kriterier, utan hänvisar också uttryckligen till politiska och ideologiska kriterier.

2. I marxismen betyder samhällsklasser motsättningar och klasskamp i en och samma rörelse: samhällsklasserna existerar inte först som sådana, för att sedan gå in i klasskampen. Något som skulle innebära att det existerar klasser utan klasskamp. Samhällsklasserna sammanfaller med klasspraktik, d.v.s. klasskamp, och de uppstår endast i motsatsställning till varandra.

3. Samtidigt som klassbestämningen sammanfaller med klasspraktik (kamp) och också gäller politiska och ideologiska förhållanden, anvisar den aktörerna objektiva platser i den samhälleliga arbetsdelningen. Dessa platser är oberoende av aktörernas vilja.

Man kan därför säga att en samhällsklass definieras av sin plats i den totala samhälleliga praktiken, det vill säga av sin plats i den totala samhälleliga arbetsdelningen, som inbegriper politiska och ideologiska förhållanden. I den här bemärkelsen är samhällsklass ett begrepp som anger strukturens verkan inom den samhälleliga arbetsdelningen (sociala/samhälleliga förhållanden och social praktik). Denna plats motsvarar alltså vad jag kommer att kalla den strukturella klassbestämningen. Det vill säga att strukturbestämningen (produktionsförhållanden, dominerande/underordnad plats i politiskt och ideologiskt avseende) har sin existens i klasspraktiken: klasserna existerar endast i klasskampen.

4. Den strukturella klassbestämningen, som alltså existerar endast i form av klasskamp, bör emellertid åtskiljas från den konjunkturbestämda klasståndpunkten. Konjunkturen är här fokus för en samhällsformations historiska särart, som alltid är unik. Det gäller alltså klasskampens konkreta situation. När man betonar de politiska och ideologiska förhållandenas betydelse för klassbestämningen, och understryker att samhällsklasserna endast existerar i form av klasskamp (klasspraktik), innebär det inte att man egensinnigt reducerar klassbestämningen till klasståndpunkten. Hur viktigt detta är framgår av de fall där det föreligger en skillnad mellan den strukturella klassbestämningen och den konjunkturbestämda klasståndpunkten. För att klargöra detta resonemang föreslår jag en enkel uppställning som utvecklas senare:

Klassbestämning

a) En samhällsklass, en fraktion eller ett skikt av en klass, kan inta en klasståndpunkt som inte motsvarar dess intressen. Det är klassbestämningen, såsom kampperspektiv, som avgränsar dess intressen. Det typiska exemplet här är arbetararistokratin som i vissa konjunkturer just intar en borgerlig klasståndpunkt. Men det innebär inte att den isåfall blir en del av bourgeoisin: den förblir genom sin strukturella klassbestämning en del av arbetarklassen och utgör, som Lenin skriver, ett skikt av den. Med andra ord dess klassbestämning kan inte reduceras till klasståndpunkten.

Men låt oss ta det motsatta fallet: i konkreta konjunkturer kan klasser eller fraktioner och skikt av klasser, som inte tillhör arbetarklassen, särskilt då småbourgeoisin, inta proletära klasståndpunkter, eller ståndpunkter som ligger nära arbetarklassens. För att ge ett enkelt exempel: teknikerna intar ibland en proletär klasståndpunkt och tar ställning för arbetarklassen exempelvis i strejker. Det betyder inte att de då utgör en del av arbetarklassen eftersom deras strukturella klassbestämning inte kan reduceras till klasståndpunkten. Vad mera är: just på grund av sin klassbestämning tar denna grupp ibland ställning för arbetarklassen och ibland för bourgeoisin (borgerlig klasståndpunkt). Lika lite som de utgör en del av arbetarklassen varje gång de intar en proletär klasståndpunkt, lika lite är de en del av bourgeoisin varje gång de intar en borgerlig klasståndpunkt. Om man reducerar den strukturella klassbestämningen till klasståndpunkt överger man den objektiva bestämningen av samhällsklassers plats till förmån för en ideologi om "samhällsrörelsernas relationer". b) Det står alltså klart att de ideologiska och politiska förhållandena, det vill säga platsen inom politisk och ideologisk dominans/underordning, ingår i den strukturella klassbestämningen. Det är alltså inte så att den objektiva platsen enbart skulle vara förknippad med den ekonomiska platsen i produktionsförhållandena, och att de politiska och ideologiska elementen endast skulle gälla klasståndpunkten. Det är inte så (som en gammal missuppfattning påstår) att den ekonomiska "strukturen" ensam anvisar platserna, medan klasskampen försiggår på politikens och ideologins områden. Denna missuppfattning tar sig nu ofta formen av att man skiljer mellan "ekonomisk klasställning" å ena sidan, och politisk-ideologisk klasståndpunkt å den andra. Den strukturella klassbestämningen gäller från början den ekonomiska, politiska och ideologiska klasskampen. Dessa kampformer kommer samtliga till uttryck i klasståndpunkter i konjunkturen.

Det här innebär också att de analyser som läggs fram här inte har något som helst att göra med det hegelska schema som i marxistisk tradition är knutet till Lukács. Alltså begreppen klass i sig (ekonomisk klasställning där den objektiva klassbestämningen enbart utgår från produktionsprocessen) och klass för sig (klassen har sitt eget "klassmedvetande" och en självständig politisk organisering = klasskamp). Av det följer vidare:

a) att klassens objektiva plats i produktionsprocessen med nödvändighet visar sig i effekter på ifrågavarande klass' totala strukturella klassbestämning, det vill säga att klassen har en egen plats i den samhälleliga arbetsdelningens politiska och ideologiska relationer. Om man t.ex. hävdar att det finns en arbetarklass inom de ekonomiska förhållandena betyder det med nödvändighet att den har en specifik plats inom de ideologiska och politiska förhållandena, även om klassen i vissa länder och under vissa historiska perioder saknar eget "klassmedvetande", eller självständig politisk organisation. Med andra ord kan arbetarklassen isåfall vara kraftigt smittad av borgerlig ideologi, men dess ekonomiska existens visar sig ändå i en specifik materiell politiskt-ideologisk praktik som bryter fram under det borgerliga talet ("diskursen"). Detta kallar Lenin rent deskriptivt klassinstinkt. För att förstå det här måste man naturligtvis bryta med föreställningen om ideologin som ett "system av idéer" eller en sammanhängande framställning (diskurs), och se den som en helhet av materiell praktik. Allt detta, som är ett tillbakavisande av de många ideologierna om arbetarklassens "integrering", innebär till sist följande: det är på intet sätt nödvändigt med "klassmedvetande" och självständig politisk organisering av kämpande klasser för att klasskampen ska äga rum inom alla områden av den samhälleliga verkligheten.

b) Det vi förstår med eget "klassmedvetande" och självständig politisk organisering - när det gäller arbetarklassen en revolutionär proletär ideologi och ett självständigt klasskampsparti - har som tillämpningsområde klasståndpunkter och konjunktur eftersom de bestämmer villkoren för klassernas agerande som samhällskrafter.

5. Den viktigaste delen av analysen av samhällsklasser gäller deras plats i klasskampen och är inte frågan om vilka som ingår i klasserna. Samhällsklasser är inte empiriska grupper av individer (socialgrupper) sammansatta genom att individerna lagts ihop. Aktörernas inbördes relationer är inte interindividuella relationer. Deras klasstillhörighet beror på vilken klassmässig plats de innehar och är för övrigt skild från deras klassursprung (deras sociala bakgrund). Det kommer att framgå hur viktiga dessa frågor är när vi behandlar problemet med reproduktionen av samhällsklasserna och deras agenter. För tillfället ska vi bara betona:

a) att den relevanta frågan, som bör ställas när det gäller förhållandet mellan samhällsklasserna och deras representanter, varken är till vilken klass den ena eller andra individen hör (det viktiga är grupperingarna i samhället), eller hur de statistiska och empiriska gränserna går mellan "socialgrupperna" (det viktiga är klasserna i klasskampen); b) att den första frågan i sammanhanget inte gäller problemet med "social ojämlikhet" mellan grupper eller individer: "social ojämlikhet" är bara samhällsklassernas inverkan på agenterna, d.v.s. verkan av den objektiva plats en agent innehar, och den sociala ojämlikheten kan inte försvinna innan samhällets uppdelning i klasser avskaffats. För att tala rent ut är det i ett klassamhälle inte frågan om olikheter i individernas möjligheter, som måste förstås som att det skulle finnas möjligheter, som det står den enskilde fritt (eller nästan fritt), att ta till vara på så vis att de mest kompetenta och de bästa alltid skulle kunna höja sig över sin "sociala miljö".

6. Platsen i de ekonomiska förhållandena spelar emellertid den avgörande rollen för bestämningen av samhällsklasserna. Vilken innebörd har då "det ekonomiska" i marxistisk teori?

Den ekonomiska sfären (eller rymden) bestäms av produktionsprocessen. De agerandes plats, deras fördelning i samhällsklasser, bestäms av produktionsförhållanden.

Givetvis omfattar det ekonomiska inte bara produktionen, utan hela kretsloppet produktion-konsumtion-fördelning av den samhälleliga produkten. I sin enhet framstår dessa "moment" som produktionsprocessens olika led. I det kapitalistiska produktionssättet utgör detta det samhälleliga kapitalets hela reproduktionscykel: produktivt kapital-varukapital-penning-kapital. Men i denna enhet är det produktionen som spelar den avgörande rollen. Klasskillnad på den här nivån är inte baserad på en skillnad i inkomstnivå, skillnaden mellan "rika" och "fattiga", som en lång förmarxistisk tradition antog och som än idag är en vanlig föreställning bland sociologer. Den faktiska skillnaden i inkomst är bara en följd av produktionsförhållandena.

Vad är produktionsprocessen och de produktionsförhållanden den består av?

I produktionsprocessen finner vi först arbetsprocessen, som betecknar människans förhållande till naturen. Men arbetsprocessen uppträder alltid i en historiskt bestämd samhällelig form. Den existerar bara i sin förening med produktionsförhållanden.

Produktionsförhållandena består i ett klassamhälle av en dubbel relation som omfattar människornas förhållande till naturen i den materiella produktionen. De två relationerna gäller relationen mellan produktionsagenterna och arbetsföremålet och arbetsmedlen (produktivkrafterna), och därigenom människornas inbördes förhållanden, klassförhållandena.

De två relationerna gäller alltså:

a) icke-arbetarens (ägarens) relation till arbetsföremålet och arbetsmedlen,

b) den omedelbare producentens (den direkte arbetarens) relation till arbetsföremålet och arbetsmedlen.

Dessa relationer har två aspekter:

a) det ekonomiska ägandet. Med det avses den faktiska ekonomiska kontrollen över produktionsmedlen, d.v.s. makten att fördela dem för bestämda ändamål, och på så vis förfoga över de produkter som erhålls.

b) förfogandet. Med det avses förmågan att använda produktionsmedlen, d.v.s. behärskandet av arbetsprocessen.

6.1. I varje samhälle som är uppdelat i klasser är den första relationen (ägare/produktionsmedel) alltid förenad med den första aspekten. Ägarna har den faktiska kontrollen över produktionsmedlen och exploaterar alltså de direkta arbetarna genom att pressa ut merarbete i olika former.

Men detta ägande betecknar det faktiska ekonomiska ägandet, den faktiska kontrollen över produktionsmedlen och skiljer sig från det juridiska ägandet, som är sanktionerat av lagen, som ju tillhör överbyggnaden. Lagen brukar visserligen bekräfta det ekonomiska ägandet, men det förekommer att de juridiska ägandeformerna inte sammanfaller med det faktiska ekonomiska ägandet. I sådana fall är det senare bestämmande för avgränsningen av samhällsklassernas plats, d.v.s. för den dominerande och exploaterande klassen.

6.2. Den andra relationen - den mellan de direkta producenterna (arbetarna) och arbetsmedlen och arbetsföremålet - bestämmer den utsugna klassen i produktionsförhållandena.

Denna relation kan ta olika former i olika produktionssätt.

I "förkapitalistiska" produktionssätt var de direkta producenterna (arbetarna) inte helt "skilda" från arbetsmedel och arbetsföremål. I det feodala produktionssättet hade feodalherren visserligen både det ekonomiska och juridiska ägandet av jorden, men den livegne förfogade över sin jordplätt. Han skyddades av sedvanerätt, och feodalherren kunde inte bara ta ifrån honom den. Det kunde i England t.ex. ske bara genom en lång och blodig process för att inhägna allmänningarna under övergången från feodalism till kapitalism, som Marx kallade den primitiva kapitalackumuleringen. Utsugningen i dessa produktionssätt skedde genom direkt utpressning av merarbete i form av t.ex. dagsverken eller naturaskatt. Det innebär också att det ekonomiska ägandet och förfogandet var åtskilda eftersom inte båda tillhörde samma relation ägare/produktionsmedel.

I det kapitalistiska produktionssättet däremot är de direkta producenterna (arbetarklassen) fullständigt berövade sina arbetsmedel, som kapitalet förfogar över. Det är den fulländade formen för arbetarnas avskiljande från produktionsmedlen, som är förutsättningen för framväxten av det Marx kallar "den nakne arbetaren". Arbetaren förfogar bara över sin arbetsförmåga som han säljer (arbetskraft). Det är denna avgörande förändring i de direkta producenternas plats i produktionsförhållandena som gör att arbetet självt blir en vara, som alltså bestämmer spridningen av varuformen, och inte tvärtom. Arbetet som vara är inte resultatet av en föregående spridning av de omtalade "varuförhållandena". Utpressningen av mervärde sker nu inte direkt utan genom det arbete som nedläggs i varan, d.v.s. genom att mervärde skapas och övertas.

7. Vi ser alltså att:

7.1. dels måste produktionsförhållandena uppfattas i sammankopplingen av de relationer, som de består av, och i förening med arbetsprocessen. Detta avgränsar det dominerande utsugningsförhållandet, som karaktäriserar ett produktionssätt och bestämmer den utsugna klassen i den dominerande relationen. Bland annat kan man inte nöja sig med bara äganderelationen och negativt bestämma den utsugna klassen som alla de, som inte har något ekonomiskt ägande, klassen av icke-ägare. Den utsugna klassen enligt detta förhållande (den huvudsakliga exploaterade klassen: arbetarklassen i det kapitalistiska produktionssättet) är den klass som utför det produktiva arbetet inom ett produktionssätt. Därför är inte alla icke-ägare i det kapitalistiska produktionssättet arbetare.

7.2. dels definieras inte produktionsprocessen av "teknologin," utan av agenternas relation till arbetsmedlen och inbördes, med andra ord av arbetsprocessens, "produktivkrafternas" och produktionsförhållandenas enhet. Arbetsprocessen och produktivkrafterna, inbegripet "teknologin", finns inte i sig, utan bara i den grundläggande förbindelsen med produktionsförhållandena. I klassamhällen kan man alltså inte tala om något "produktivt" arbete som skulle vara neutralt och existera som sådant. I varje produktionssätt som är uppdelat i klasser är produktivt arbete det som motsvarar produktionsförhållandena, d.v.s. det som är platsen för produktionssättets dominerande specifika form för utsugning. I dessa samhällen betyder produktion samtidigt klassuppdelning, exploatering och klasskamp.

8. Följaktligen är det inte lönen som definierar arbetarklassen på det ekonomiska planet. Lönen är en form för fördelning av den samhälleliga produkten, som motsvarar marknadsförhållandena och formerna för det "kontrakt" som reglerar köp och säljande av arbetskraft. Alla arbetare är löntagare, men alla löntagare är inte nödvändigtvis arbetare, eftersom varje löntagare inte nödvändigtvis är produktiv arbetare. Samhällsklasserna kan inte definieras på det ekonomiska planet genom uppdelning längs "inkomstskalan" (rika/fattiga). De kan inte heller definieras genom deras representanters ställning i lönehierarkin. Deras ställning där har givetvis en viktig roll som tecken på klassdominans, men den är bara ett resultat av klassdominansen. Det gäller för övrigt allt det som man kan beteckna som social ojämlikhet: "vinstfördelning", inkomstfördelning, beskattning o.s.v. Lönehierarkin är inte mer än andra sociala ojämlikheter en lineär, sammanhängande och homogen skala, eller trappa, med avsatser där individer eller grupper står "högre" eller "lägre" än andra. Lönehierarkin är en effekt av klassgränserna.

8.1. När detta är sagt måste det understrykas att klassgränserna, och deras utvidgade reproduktion, får som effekt specifik social ojämlikhet som koncentreras till vissa grupper i förhållande till de samhällsklasser de tillhör. Det gäller t.ex. de unga och de äldre, för att inte ta upp ytterligare ett fall, som är betydligt mer komplicerat och av en annan natur, nämligen kvinnorna. Det rör sig i kvinnornas fall inte bara om överdeterminerade effekter på dem av samhällets uppdelning i klasser, utan om en speciell sammankoppling av klassuppdelning och könsuppdelning i den samhälleliga arbetsdelningen.

9. Produktionsprocessen består alltså i arbetsprocessens och produktionsförhållandenas förening. I denna process är det inte arbetsprocessen, som omfattar teknologin och det tekniska förloppet, som har den dominerande rollen. Produktionsförhållandena dominerar alltid över arbetsprocessen och produktivkrafterna och ger dem deras inriktning och rytm. Det är produktionsförhållandenas dominans över produktivkrafterna som gör att deras sammankoppling tar formen av en produktions- och reproduktionsprocess.

9.1. Det är i produktionsförhållandenas dominans över arbetsprocess och produktivkrafter, som de ideologiska och politiska förhållandenas grundläggande roll för den strukturella bestämningen av samhällsklasser har sitt ursprung. Produktionsförhållandena och de relationer de består av (ekonomiskt ägande/förfogande) visar sig i makt som har sitt ursprung i dem, kort sagt klassmakt. Som klassmakt är makten grundläggande förbunden med de politiska och ideologiska förhållanden som bekräftar och legitimerar den. Dessa förhållanden läggs inte bara ovanpå produktionsförhållandena som redan "finns där", utan de är närvarande i produktionsförhållandenas uppbyggnad i former som är specifika för varje produktionssätt. Produktions- och exploateringsprocessen är samtidigt en reproduktionsprocess av politiska och ideologiska dominans/underkastelseförhållanden.

9.2. Slutligen implicerar detta, att för samhällsklassernas plats inom själva produktionsförhållandena dominerar den samhälleliga arbetsdelningen, såsom den visar sig i de ideologiska och politiska förhållandenas specifika närvaro inom produktionsprocessen, över den tekniska arbetsdelningen. Konsekvenserna av det kommer vi att studera ingående när det gäller frågan om arbetsprocessens "ledning och övervakning", och även när det gäller klassbestämningen av ingenjörer och produktionstekniker. Här ska bara framhållas att, om dessa grundläggande marxistiska satser beaktas, blir det möjligt att uppfatta den avgörande roll som uppdelningen "manuellt arbete-intellektuellt arbete" spelar för bestämningen av samhällsklasser.

10. Nu är det lämpligt att påminna om den grundläggande distinktionen mellan produktionssätt och samhällsformation. För ögonblicket gör jag bara några summariska anmärkningar eftersom distinktionen har en teoretisk räckvidd som jag kommer att behandla utförligt i följande essäer.

10.1. När man talar om ett produktionssätt, som är ett abstrakt-formellt objekt, befinner man sig fortfarande på en abstrakt och allmän nivå, även om själva begreppet produktionssätt som sådant redan täcker samtidigt produktionsförhållanden, politiska och ideologiska förhållanden - t.ex. asiatiskt, feodalt och kapitalistiskt produktionssätt. Men produktionssätten existerar inte och reproduceras inte annat än i samhällsformationer, som är historiskt bestämda, t.ex. Frankrike, Tyskland, England i ett visst ögonblick av det historiska förloppet, och som alltid är unika eftersom de är specifika, konkret-reella objekt.

En samhällsformation består emellertid av flera produktionssätt och även -former som är sammankopplade på ett specifikt sätt. De kapitalistiska europeiska samhällena under början av 1900-talet bestod t.ex. av element från feodalt produktionssätt, från den enkla varuproduktionen och manufakturen (en övergångsform mellan feodalism och kapitalism), från det kapitalistiska produktionssättet både i form av konkurrenskapitalism och monopolkapitalism. Dessa samhällsformationer var verkligen kapitalistiska formationer, d.v.s. det kapitalistiska produktionssättet dominerade. I varje samhällsformation kan man konstatera att ett produktionssätt dominerar. Dominansen får sammansatt bevarande/upplösande inverkan på övriga produktionssätt och -former och ger samhällsformationerna deras karaktär (feodala, kapitalistiska o.s.v.). Undantag är övergångsperioder i strikt mening, som just kännetecknas av en särskild "jämvikt" mellan olika produktionssätt och -former.

Låt oss återgå till samhällsklasserna. Vad gäller produktionssätten innehåller alla två klasser som är bestämda ekonomiskt, politiskt och ideologiskt. Den utsugande klassen dominerar politiskt och ideologiskt och den utsugna klassen är dominerad politiskt och ideologiskt: herrar och slavar (slavsamhället), feodalherrar och livegna (feodalt produktionssätt), bourgeoisi och arbetare (kapitalistiskt produktionssätt).

Ett konkret samhälle, en samhällsformation, består emellertid av mer än två klasser eftersom det innehåller flera produktionssätt. I verkligheten finns ingen samhällsformation som bara har två klasser. Men det är riktigt att de två huvudklasserna i varje samhällsformation, mellan vilka huvudmotsättningen går, är klasserna i det produktionssätt som dominerar i samhällsformationen (bourgeoisin och arbetarklassen i kapitalistiska samhällsformationer).

10.2. Samhällsformationerna är emellertid inte bara en enkel konkretisering och ett förrumsligande av produktionssätt och -former som existerar i "ren form". De staplas inte bara på varann i rummet. Samhällsformationerna, där klasskampen verkar, är det egentliga ställe där produktionssätt och produktionsformer existerar och reproduceras. Ett produktionssätt reproduceras inte och existerar inte som sådant, och kan alltså inte heller som sådant delas upp i historiska perioder. Det är klasskampen i samhällsformationerna som är historiens drivkraft och det historiska förloppet utspelas i samhällsformationerna.

Det här får avsevärda konsekvenser för klassanalysen. Klasserna i en samhällsformation kan i sin konkreta kamp inte "härledas" ("deduceras") ur en abstrakt analys av de produktionssätt och -former som finns i formationen, eftersom de inte finns abstrakt i formationen. För det första påverkas de i själva sin existens av den konkreta kamp som förs inom samhällsformationen. Här finner vi fenomenet med polariseringen av andra klasser och klassfraktioner runt de två huvudklasserna, bourgeoisi och arbetarklass i kapitalistiska samhällen, som har avgörande och sammansatt verkan på de andra klasserna, men också på huvudklasserna. För det andra existerar klasserna i en samhällsformation endast i formationens förhållande till andra formationer. Det är problemet runt imperialismen och den imperialistiska kedjan. Imperialismen har just som utvidgad reproduktion av kapitalismen sin existens i samhällsformationerna och inte i det kapitalistiska produktionssättet som sådant.

11. Den marxistiska teorin om klasserna urskiljer även fraktioner och skikt av olika klasser med utgångspunkt i skillnader inom det ekonomiska, och i de i det här sammanhanget speciellt betydelsefulla politiska och ideologiska förhållandena. Den urskiljer också samhällskategorier som huvudsakligen bestäms av sin plats i de politiska och ideologiska förhållandena. Det gäller statsbyråkratin som avgränsas på grundval av sitt förhållande till Statsapparaterna, och de intellektuella som definieras genom den roll de spelar för ideologins utveckling och tillämpning. Hänvisningen till politiska och ideologiska förhållanden är oundgänglig för dessa differentieringar, som är av stor betydelse, eftersom fraktioner, skikt och kategorier i konkreta konjunkturer kan fungera som relativt självständiga samhällskrafter.

Det rör sig emellertid inte om några "socialgrupper" som står utanför, vid sidan av eller ovanför klasskampen. Fraktioner är klassfraktioner. Handelsbourgeoisin är en fraktion av bourgeoisin, liksom arbetararistokratin är en fraktion av arbetarklassen. Även samhällskategorierna har en klasstillhörighet. Deras agenter hör i allmänhet till flera klasser.

Det är en av de väsentligaste punkter på vilka marxismen skiljer sig från olika ideologier om social stratifiering, som dominerar den aktuella sociologin. Enligt dem är klasserna (alla samtida sociologer erkänner att de finns) bara en partiell och regional klassifikation (som framförallt gäller den ekonomiska nivån) inom en allmän stratifiering. Den allmänna stratifieringen ger politiskt och ideologiskt upphov till sociala grupper som är parallella med eller står utanför klasserna och som skulle läggas ovanpå dem. Max Weber visade vägen och det räcker att peka på olika samtida uppfattningar om politiska "eliter".

12. Sammankopplingen av den strukturella klassbestämningen och klasståndpunkten i en samhällsformation, som är konjunkturens existensområde, kräver särskilda begrepp. Det gäller här vad jag kommer att beteckna som strategiska begrepp, som bl.a. täcker fenomen som polarisering och klassallianser. Bl.a. finns här inom klassdominansen begreppet "maktblock", som betecknar en specifik allians mellan dominerande klasser och fraktioner, samt begreppet "folket", som betecknar en specifik allians mellan de dominerade klasserna. Dessa begrepp har inte samma status som de vi hittills tagit upp. En klass, fraktion eller ett skikt tillhör eller tillhör inte maktblocket eller folket beroende på samhällsformationernas utvecklingsfas och konjunktur. Det innebär samtidigt att de klasser, fraktioner eller skikt som ingår i allianserna inte förlorar sin klassbestämning och upplöses i en obestämd massa av allianser och sammansmältningar. Ett exempel som gäller folket: de klasser och fraktioner som tillhör det behåller sin egen klassbestämning. När den nationella bourgeoisin ingår i folket förblir den likväl bourgeoisi (motsättningar inom folket). Dessa klasser och fraktioner upplöses inte i folket som en viss idealistisk användning av uttryck som de "folkliga massorna" eller "löntagarklassen" låter påskina.

II

13. Vi kan nu ta upp problemet med apparaterna, isynnerhet de olika delarna av Staten och dess apparater, och deras förhållande till klasserna. Jag inskränker mig här till att diskutera några av de roller Statsapparaterna har för samhällsklassernas existens och reproduktion.

13.1. Statsapparaternas viktigaste funktion är att bibehålla samhällsformationens enhet och sammanhållning genom att koncentrera och befästa klassherraväldet och på så sätt reproducera samhällsförhållandena, d.v.s. klassförhållandena. De politiska och ideologiska förhållandena materialiseras och förkroppsligas som materiell praktik i statsapparaterna. De består dels av den repressiva statsapparaten i strikt mening, och dess olika grenar: armé, polis, fängelser, domstolar och administration, dels av de ideologiska statsapparaterna: skolan, den religiösa apparaten (kyrkorna), informationsapparaten (radio, television, press), den kulturella apparaten (film, teater, förlagsapparat), den fackliga klassamarbetsapparaten, och de borgerliga och småborgerliga politiska partierna o.s.v., samt till slut också ur en viss aspekt familjen - åtminstone i det kapitalistiska produktionssättet. Förutom Statsapparaterna finns också den ekonomiska apparaten i strikt mening, d.v.s. "företaget" eller "fabriken" som, i egenskap av centrum för tillägnelse av naturen, materialiserar och förkroppsligar de ekonomiska förhållandena i deras sammanlänkning med de politiskt-ideologiska förhållandena.

13.2. Eftersom klassbestämningen vilar på de politiska och ideologiska förhållandena, och de i sin tur finns materialiserade bara i apparaterna måste en analys av samhällsklasserna (klasskampen) behandla deras förhållanden till apparaterna och särskilt till Statsapparaterna. Klasserna och deras reproduktion finns bara i relation klasser/statsapparater och ekonomiska apparater. Apparaterna läggs inte "ovanpå" klasskampen som något slags utväxt utan har en grundläggande roll i den. När man analyserar t.ex. de politiskt-ideologiska förhållandena, uppdelningen i manuellt och intellektuellt arbete, byråkratiseringen av vissa arbetsprocesser och fabriksdespotismen, måste en konkret undersökning av apparaterna göras.

13.3. Det är av avgörande betydelse, med tanke på de tvetydigheter som finns i många analyser av dessa frågor, att det ändå är klasskampen som i det sammansatta förhållandet mellan klasskamp och apparater spelar den viktigaste och grundläggande rollen. Apparaterna är aldrig mer än förkroppsligande och förtätning av klassförhållanden. På sätt och vis "förutsätter" apparaterna klassförhållandena även om det naturligtvis inte rör sig om ett kronologiskt orsaksförlopp (hönan/ägget). En ständig del av den borgerliga ideologin i "samhällsvetenskaperna", som kan beskrivas som den "funktionalistiska institutionella" skolan hävdar att apparaterna/institutionerna bestämmer socialgrupperna (klasserna) och att klassförhållandena är ett resultat av de agerandes plats i institutionerna. Denna strömning uppvisar det för den borgerliga ideologin kännetecknande paret idealism-empirism, som döljs under paret humanism-ekonomism. Det gäller redan Max Weber som hävdar att "makt"-förhållandena ger upphov till klassförhållanden, och "makt"-förhållandena finns och skapas först i "auktoritära" institutioner/sammanslutningar (Herrschaftsverbände). Den här ideologiska linjen, som man återfinner Hegel bakom om man skrapar lite på ytan, har fått vida återverkningar också på helt konkreta frågor, eftersom den finns inom hela den akademiska sociologin där dess dominerande form nu är "organisationsteorin". Den berör inte bara statsapparaterna, utan också den ekonomiska apparaten (frågan om "företagen").

13.4. Vi kan nu klarlägga sambandet och skillnaden mellan Statsmakt och Statsapparater. Statsapparaterna har ingen egen "makt" utan förkroppsligar och koncentrerar klassförhållanden, som just täcks av begreppet "makt". Staten är inte en "enhet", med ett inneboende instrumentellt väsen, utan är själv ett förhållande, mer exakt förtätning av ett klassförhållande. Det innebär att:

a) de olika funktioner (ekonomiska, politiska, ideologiska) som Statsapparaterna fyller för reproduktionen av samhällsförhållandena inte är några "neutrala" funktioner som först existerar i sig för att sedan "förvrängas" och "missbrukas" av de dominerande klasserna. Funktionerna är avhängiga av att i apparaternas själva struktur finns Statsmakten inskriven, d.v.s. de klasser och klassfraktioner som besitter den politiska dominansens område.

b) Den politiska dominansen är sammanbunden med statsapparaternas existens och funktion.

13.5. En följd av detta är att en radikal förändring av samhällsförhållandena inte kan inskränka sig till en ny statsmakt, utan att själva statsapparaterna måste "revolutioneras". Arbetarklassen kan inte under den socialistiska revolutionsprocessen nöja sig med att ta bourgeoisins plats på Statsmaktens nivå, utan måste samtidigt radikalt förändra ("krossa") de borgerliga statsapparaterna och ersätta dem med proletära statsapparater.

13.6. Det är ändå Statsmakten direkt sammanlänkad med klasskampen som bestämmer statsapparaternas roll och funktion.

a) När det gäller den revolutionära omvandlingen av statsapparaterna visar det sig i att arbetarklassen och folket inte kan "krossa" statsapparaterna utan att ta över Statsmakten.

b) Det visar sig också i statsapparaternas sätt att fungera i olika samhällsformationer. Även om statsapparaterna inte kan reduceras till statsmakten är det icke desto mindre klassherraväldets exakta sammansättning, statsmakten (maktblock, hegemonisk och härskande klass eller fraktion o.s.v., samt klassallians och stödjande klasser) som i sista instans bestämmer både en viss statsapparats roll för reproduktionen av de samhälleliga förhållandena, sammanlänkningen av ekonomiska, politiska och ideologiska funktioner inom varje apparat, och den konkreta utformningen av Statens olika apparater och grenar. Den roll en viss statsapparat eller gren av Staten (skolan, krigsmakten, partier o.s.v.) spelar för samhällsformationens sammanhållning, för klassintressenas representation och för samhällsförhållandenas reproduktion beror med andra ord inte på någon egen natur i apparaten, utan på statsmakten.

13.7. Generellt måste varje analys av en samhällsformation beakta de direkta klasskampsförhållandena, maktförhållandena, och statsapparaterna som förkroppsligar, koncentrerar och speglar dessa förhållanden. I förhållandet mellan klasskamp och apparater har emellertid klasskampen den fundamentala rollen. "Institutionella" former och förändringar resulterar inte i "samhällsrörelser", som t.ex. den aktuella ideologin om det "blockerade samhället" hävdar. Det är klasskampen som bestämmer apparaternas former och förändringar.

14. Det vi nu diskuterar framgår tydligare om vi utgår från samhällsklassernas utvidgade reproduktion. Klasserna existerar bara i klasskampen som har en historisk och dynamisk dimension. Klasser, fraktioner, skikt och kategorier kan grundas, och framförallt avgränsas, endast om klasskampens historiska perspektiv beaktas. Då ställer sig omedelbart problemet med klassernas reproduktion.

14.1. Endast genom att reproduceras existerar ett produktionssätt i en samhällsformation. Reproduktion av ett produktionssätt är i sista hand inget annat än utvidgad reproduktion av dess samhällsrelationer: klasskampen är historiens drivkraft. Marx framhåller att kapitalismen till syvende och sist inte producerar något annat än bourgeoisi och proletariat: kapitalismen producerar sitt eget återskapande.

14.2. Reproduktionsförloppets plats är inte uteslutande det "ekonomiska utrymmet" som en ytlig läsning av Kapitalets andra bok kan förleda till att tro, och det består inte av självreglerande, automatisk ackumulering av samhälleligt kapital. Reproduktionen, samhällsklassernas återskapande i utvidgad form, innebär i en och samma rörelse reproduktion av klassbestämningens politiska och ideologiska förhållanden.

14.3. Statsapparaterna och speciellt de ideologiska statsapparaterna är alltså av avgörande betydelse för samhällsklassernas reproduktion. De ideologiska apparaternas roll har nyligen uppmärksammats i marxistisk analys. Min avsikt är inte här att diskutera hela denna fråga, som återkommer i de följande essäerna, utan snarare att försöka belysa några inledande problem och redan nu ta skolan som centralt exempel. Vi kan på det sättet illustrera vad som ovan sagts, och ge ytterligare några hållpunkter beträffande apparaternas roll i samhällsklassernas reproduktion.

III

15. Statsapparaterna, som skolan såsom ideologisk apparat tillhör, skapar inte klassuppdelningen, men bidrar till den och följaktligen också till dess utvidgade reproduktion. Det är nödvändigt att klargöra alla implikationer i detta påstående: Det är produktionsförhållandena som bestämmer apparaterna. Dessutom styr statsapparaterna inte klasskampen. Det är klasskampen som på alla nivåer styr apparaterna.

I själva verket måste stor vikt läggas på de ideologiska apparaternas exakta betydelse för reproduktionen av samhällsförhållandena, däri inbegripet också produktionsförhållandena. Det är de som dominerar hela reproduktionen, isynnerhet reproduktionen av arbetskraft och arbetsmedel. Det är en följd av att i produktionsprocessen dominerar produktionsförhållandena, med deras grundläggande relation till politiska och ideologiska dominans- och underkastelseförhållanden, över arbetsprocessen.

15.1. Samhällsklassernas (samhällsförhållandenas) utvidgade reproduktion har två aspekter som existerar enbart i förening:

- Den utvidgade reproduktionen av de platser som agenterna har. Som vi sett markerar dessa platser den strukturella klassbestämningen, d.v.s. det sätt på vilket strukturbestämningen (produktionsförhållanden, politisk och ideologisk dominans och underkastelse) existerar i klasspraktiken.

- Reproduktionen av de agerande själva och fördelningen av dem på dessa platser.

15.2. Reproduktionens andra aspekt, som ställer frågor som: vem har, när och hur, den ena eller andra platsen, och vem är, eller blir, borgare, proletär, småborgare, fattigbonde o.s.v., är underordnad den första aspekten, d.v.s. reproduktionen av de platser klasserna intar, t.ex. att kapitalismen, under monopolkapitalismens nuvarande fas, i sin utvidgade reproduktion återskapar bourgeoisi, proletariat, småbourgeoisi i ny form, eller att den har tendens att eliminera vissa klasser och fraktioner i de samhällsformationer där reproduktionen sker (t.ex. småbönder och traditionell småbourgeoisi). Agenterna själva måste reproduceras (kvalificeras och underkastas) för att besätta vissa platser, men fördelningen av agenterna beror inte på deras önskemål eller ambitioner. Den regleras till yttermera visso av själva reproduktionen av platserna. Det följer av att klassbestämningens huvudaspekt är klassernas plats, och inte de som innehar platsen.

Statsapparatens roll, och det gäller också skolan som ideologisk apparat, är inte densamma för reproduktionens två aspekter.

15.3. Dessa apparater ingriper givetvis som förkroppsligande och materialisering av de ideologiskt-politiska förhållandena i klassbestämningen, eftersom den strukturella klassbestämningen inte begränsas till klassernas plats i produktionen (ekonomisk klasställning i sig) utan brer ut sig till den samhälleliga arbetsdelningens alla nivåer. Apparaterna, och isynnerhet de ideologiska Statsapparaterna, ingriper således, genom sin roll i reproduktionen av de politiska och ideologiska förhållandena, i reproduktionen av de platser som definierar samhällsklasserna.

Men för att nu inte förfalla till en idealistisk och "institutionalistisk" syn på samhällsförhållandena, som framställer klasser och klasskamp som resultat av apparaterna, måste noga framhållas att denna aspekt av reproduktionen svämmar över apparaterna, ligger utanför deras kontroll i stor utsträckning och ger dem deras gränser. I själva verket kan man tala om en primär reproduktion (en grundläggande reproduktion) av samhällsklasserna i och genom klasskampen. Där sker strukturens, däri inbegripet produktionsförhållandenas, utvidgade reproduktion och den primära reproduktionen styr apparaternas roll och funktionssätt. Låt oss ta ett avsiktligt förenklat exempel: Det är inte den skola som utbildar proletärer och nya småborgare som bestämmer arbetarklassens och den nya småbourgeoisins existens och reproduktion (utvidgning, minskning, viss kategorisering o.s.v.). Det är tvärtom produktionsprocessen i sin sammanlänkning med de politiska och ideologiska förhållandena, och alltså den ekonomiska, politiska och ideologiska klasskampen, som får denna skola som resultat. Det förklarar varför reproduktionen via apparaterna inte sker utan ständig kamp, motsättningar och friktioner inom dem. Det är också på detta sätt som problemets andra sida kan förstås: liksom den utvidgade reproduktionen av samhällsförhållandena är avhängig av klasskampen, är deras revolutionära förvandling avhängig av den.

15.4. Den grundläggande reproduktionen av samhällsklasser gäller alltså inte bara platsen i produktionsförhållandena. Det rör sig inte om klassernas "ekonomiska självreproduktion" gentemot en ideologisk och politisk reproduktion uteslutande via apparaterna. Det gäller verkligen just en primär reproduktion inom alla nivåer av den samhälleliga arbetsdelningen i och genom klasskampen. Liksom den strukturella klassbestämningen gäller denna klassreproduktion också den samhälleliga arbetsdelningens politiska och ideologiska förhållanden som i samband med produktionsförhållandena får en avgörande roll. Det beror på att den samhälleliga arbetsdelningen ju inte gäller bara de ideologiska och politiska förhållandena, utan också produktionsförhållandena, där den dominerar över den "tekniska" arbetsdelningen, vilket är en konsekvens av produktionsförhållandenas dominans över arbetsprocessen i produktionsprocessen.

Påståendet att samhällsklassernas primära reproduktion är avhängig av klasskampen, innebär att dess konkreta former är avhängiga av samhällsformationens historia. Reproduktionen av bourgeoisin och arbetarklassen, av bondeklasserna, av den gamla och nya småbourgeoisin är avhängiga av klasskampen i formationen. Den speciella form och rytm som t.ex. reproduktionen av den traditionella småbourgeoisin och småbönderna tagit under kapitalismen i Frankrike, hänger ihop med den speciella form deras allians med bourgeoisin haft under lång tid. Apparaternas roll i reproduktionen kan också bara fastställas i förhållande till kampen. I Frankrike kan skolans särskilda roll i det här sammanhanget bara fastställas i förhållande till alliansen bourgeoisi/småbourgeoisi, som länge utmärkt den franska samhällsformationen.

16. Detta innebär också att den utvidgade reproduktionen av klassernas platser, speciellt på det ideologiskt-politiska området, utnyttjar de ideologiska statsapparaterna, men inte begränsas till dem.

16.1. Låt oss i det här sammanhanget redan nu nämna frågan om uppdelningen mellan manuellt och intellektuellt arbete. Denna uppdelning, som tillhör bestämningen av platserna i den samhälleliga arbetsdelningen, gäller inte bara det ekonomiska området, där den i förbigående sagt inte har någon egen roll för klassuppdelningen: den produktive arbetaren, som producerar mervärde utför inte alls bara manuellt arbete. Uppdelningen mellan manuellt och intellektuellt arbete kan bara begripas i sin förlängning till både de politiska och ideologiska förhållandena: a) Deras existens i den samhälleliga arbetsdelningen inom produktionsprocessen, som gäller själva den ekonomiska apparaten. Auktoritet och arbetsledning hänger ihop med det intellektuella arbetet och kunskapssekretessen. b) Deras existens i hela den samhälleliga arbetsdelningen: politiska och ideologiska förhållanden som griper in i bestämningen av klassernas platser. Men det är uppenbart att det inte är skolan, eller andra ideologiska apparater, som skapar uppdelningen, eller som är den primära och enda faktorn för dess reproduktion, trots att den griper in i reproduktionen, och samtidigt framstår i sin kapitalistiska form som ett resultat av denna uppdelning och dess reproduktion i klasskampen. Att skolan inom sig själv reproducerar uppdelningen mellan manuellt och intellektuellt arbete beror med andra ord på att den på grund av sin kapitalistiska karaktär redan i det stora hela har sin plats i förhållande till (och som apparat reproduceras i förhållande till) uppdelningen mellan manuellt och intellektuellt arbete, som går utöver skolan och tilldelar den dess roll. Skolan skiljs från produktionen vilket har direkt samband med produktionsmedlens skiljande från den direkte producenten, som inte heller förfogar över dem.

16.2. Vidare är det också viktigt att inse, eftersom vi talar om ideologiska apparater, att dessa apparater som inte skapar ideologin, inte heller är de primära eller enda faktorerna för de ideologiska dominans- och underkastelseförhållandenas reproduktion. De ideologiska apparaterna utformar och inpräntar (materialiserar) bara den dominerande ideologin. Det är inte Kyrkan som skapar och bevarar religionen, som Weber hävdade, utan tvärtom religionen som skapar och bevarar Kyrkan. Ett utmärkt exempel på en reproduktion av den dominerande ideologin, som går utöver apparaterna, ger Marx i sina analyser av varufetischismen, som just gäller kapitalets värdeskapande process. Marx noterar för övrigt detta och talar ofta om en "överensstämmelse", vilket innebär en distinktion, mellan "institutioner" och det samhälleliga medvetandets former. Ideologins och politikens roll i den utvidgade reproduktionen av klassernas ställning täcker kort sagt här klasskampen, som styr apparaterna. Det är här som klassinstinkten hör hemma vad gäller arbetarklassen, som tidigare nämndes: de ideologiska statsapparaterna skapar inte den dominerande ideologin, och arbetarklassens revolutionära apparater (partiet) skapar inte heller den proletära ideologin. De utformar och systematiserar den genom att skapa den revolutionära teorin.

16.3. I den omfattning reproduktionen av platserna i de ideologiska och politiska dominansförhållandena utnyttjar apparaterna, används likaså andra apparater än de ideologiska statsapparaterna, isynnerhet den ekonomiska apparaten. I egenskap av produktionsenhet i kapitalistisk form utgör "företaget" också en apparat i den meningen att det, genom den samhälleliga arbetsdelningen inom det (den despotiska arbetsorganisationen), reproducerar de politiska och ideologiska förhållanden som gäller samhällsklassernas plats. Reproduktionen av ideologiska förhållanden, som är av avgörande betydelse, är med andra ord inte uteslutande de ideologiska apparaternas sak, på samma sätt som det som äger rum inom "produktionen" inte bara gäller "det ekonomiska", och de ideologiska apparaterna inte har monopol på reproduktionen av de ideologiska dominansförhållandena.

16.4. Reproduktionen av klassernas plats för slutligen in inte bara de ideologiska statsapparaterna och den ekonomiska apparaten, utan även den i egentlig mening repressiva Statsapparaten. Det sker huvudsakligen inte via dess repressiva roll i den strikta betydelsen av organiserad fysisk kraft. Visserligen är denna repression absolut nödvändig för utsugning och klassdominans, men under kapitalismen är den vanligtvis inte direkt närvarande som sådan i produktionsförhållandena, utan verkar i allmänhet bara i form av bibehållande av utsugningens "villkor" (armén är inte direkt närvarande i fabriken). Det är t.o.m. en av skillnaderna mellan det kapitalistiska produktionssättet och "förkapitalistiska" produktionssätt. Marx förklarar mycket bra att i dem var den direkte producenten inte helt och hållet skild från sina arbetsmedel, han förfogade över dem, och det krävdes ett direkt ingripande av en "utomekonomisk" kraft för att han skulle producera merarbete för ägaren (t.ex. feodalherren). Att de olika grenarna av den repressiva statsapparaten ingriper under kapitalismen i reproduktionen av klassernas platser beror på att de inte bara har en repressiv uppgift, även om det är deras viktigaste funktion, som skiljer dem från de ideologiska apparaterna. De har också en ideologisk uppgift som i allmänhet är sekundär, på samma sätt som de ideologiska apparaterna också i allmänhet har en sekundär, repressiv uppgift. På så sätt har armén, rättsväsendet och fängelserna (den borgerliga "rättvisan") en viktig funktion för reproduktionen av samhällsklassernas platser, genom den roll de spelar för att materialisera och återskapa de ideologiska förhållandena (den borgerliga ideologin).

17. Låt oss nu ta upp den andra aspekten på reproduktionen, de agerandes reproduktion. Den omfattar som led i ett och samma förlopp kvalifikation och underkastelse, på så sätt att agenterna kan besätta platserna, och fördelningen av dem på platserna.

Exakt förståelse av sammanlänkningen av reproduktionens två aspekter, under dominans av reproduktionen av klassernas platser, klargör också det fåfängliga i den borgerliga problematiken kring social rörlighet, som vi får tillfälle att återkomma till på flera ställen i fortsättningen. Problematiken kring. "gruppers" och "individers" sociala rörlighet förutsätter:

a) att den viktigaste frågan angående, ja orsaken till, den "sociala stratifieringen" är individernas "cirkulation/rörlighet" mellan strata. Men det är ju klart att även med det absurda antagandet att alla borgare från en dag till en annan skulle inta arbetarnas plats, och vice versa, skulle ingenting väsentligt ha förändrats i kapitalismen, eftersom det fortfarande skulle finnas borgerliga och proletära platser, som ju är den grundläggande aspekten i de kapitalistiska förhållandenas reproduktion.

b) att den "sociala trögheten", som beklagas, helt enkelt beror på "individers" och "miljöers" bristande sociala jämlikhet, som liksom varje annan form av ojämlikhet skulle kunna försvinna i ett kapitalistiskt samhälle där alla får sin chans.

17.1. De ideologiska statsapparaterna och framförallt skolan har en egen och avgörande roll för reproduktionen av agenterna, deras utbildning/underkastelse och fördelning.

Några anmärkningar är nödvändiga här:

17.2. De agerandes reproduktion, och isynnerhet utbildningen av produktionsagenterna, gäller inte en enkel teknisk arbetsdelning (en teknisk utbildning), utan istället en egentlig kvalifikation/underkastelse som även omfattar politiskt-ideologiska förhållanden. Den utvidgade reproduktionen av dessa täcker här in en aspekt av reproduktionen av de samhälleliga förhållandena, som sätter sin prägel på reproduktionen av arbetskraft.

Att skolan har en särskild roll i detta sammanhang får inte fördölja att kvalifikation/underkastelse (och inte bara teknisk arbetsutbildning) sker också inom den ekonomiska apparaten, eftersom företaget inte bara är en enkel enhet för produktion. Det medför för övrigt att företaget har en specifik roll som apparat för fördelningen av agenterna inom det. Beträffande de invandrade arbetarna dominerar denna funktion i den ekonomiska apparaten, men det berör inte bara denna arbetarkategori. Att glömma bort att den ekonomiska apparaten har denna roll och betrakta agenterna som fördelade redan i skolan (före den ekonomiska apparaten) vore att hamna i samma typ av regressiv och lättvindig förklaring som den som går ut på att agenterna redan helt fördelats i familjen (före skolan). De kapitalistiska klasserna är inte kast grundade på ursprung eller arv. De är inte heller kast skapade av skolan. På samma sätt som denna regressiva förklaring inte gäller för förhållandet mellan familj och skola, eftersom familjen fortsätter att utöva sitt inflytande under skoltiden, kan den inte heller tillämpas på relationen mellan skola och ekonomisk apparat, eftersom skolan fortsätter att utöva sitt inflytande under agenternas ekonomiska verksamhet: det kallas oskyldigt för vidareutbildning eller återkommande utbildning. Med hänsyn till vad som sagts om den repressiva Statsapparaten vill jag här peka på den roll vissa grenar av den spelar för reproduktion av agenterna. Det gäller speciellt armén, vars egen roll, isynnerhet för agenternas fördelning, varit viktig i Frankrike under lång tid.

17.3. Vi måste emellertid gå längre för att undanröja missuppfattningarna i den "funktionalistiska institutionella" riktningen som alltid talat om "institutionernas" roll för "individernas" utbildning och fördelning, framförallt i termer av "socialiseringsprocess". Man måste för det första inse att denna aspekt på reproduktionen är oupplösligt förenad med den första och underordnad den. I den utsträckning det sker en utvidgad reproduktion av platserna, och på grund av den, följer en viss reproduktion och fördelning av agenterna mellan dem. För det andra får man inte glömma att den avgörande rollen för agenternas fördelning i hela samhällsformationen har arbetsmarknaden, som uttryck för produktionsförhållandenas utvidgade reproduktion. Detta gäller även om det strängt taget inte finns en enhetlig arbetsmarknad, d.v.s. även om arbetsmarknaden utövar sin efterfrågan på ett redan uppspaltat område på grund av bl.a. de ideologiska statsapparaternas egen inverkan. (En arbetslös student tar inte en ledig anställning som arbetare vid bandet.) Detta beror på att det även beträffande fördelningen finns en grundläggande förbindelse mellan de fördelande apparaterna och arbetsförhållandena. Den förbindelsen medför bl.a. att de ideologiska apparaternas roll för uppdelningen av arbetsmarknaden begränsas. Det är t.ex. inte skolan som ligger bakom att det framförallt är bönder som utgör reservarbetskraften. Det är utvandringen från landsbygden, d.v.s. att platser på landsbygden försvinner, samtidigt med arbetarklassens utvidgade reproduktion, som i detta avseende bestämmer skolans roll.

17.4. Eftersom denna aspekt på reproduktionen är underordnad den första och det rör sig om utvidgad reproduktion, måste slutligen platsernas direkta inverkan på agenterna fastställas, vilket är samma sak som att vi här återfinner klasskampens företräde framför apparaterna. Strängt taget rör det sig inte om agenter som ursprungligen (före eller utanför skolan) är "fria" och "rörliga" och som "cirkulerar" bland dessa platser på de ideologiska apparaternas befallning, och efter den ideologiska skolning och utbildning som de fått. Det är visserligen sant att klasserna i det kapitalistiska produktionssättet och i en kapitalistisk samhällsformation inte är några kast, att agenternas ursprung inte binder dem vid bestämda platser, och att den roll som skolan och de andra apparaterna har i fördelningen av agenter bland dessa platser är mycket viktig. Inte desto mindre visar sig fördelningens verkan i att borgarna via de ideologiska apparaterna väsentligen förblir (och deras barn blir) borgare, och att proletärerna förblir (och deras barn blir) till största delen proletärer. Det visar att det inte huvudsakligen eller enbart beror på skolan att fördelningen tar denna form utan att det följer av platsernas inverkan på agenterna, och att denna inverkan går utöver skolan och även utöver familjen. Det rör sig inte om ett alternativ mellan familj och skola ifråga om orsak/verkan-sammanhang, som en del av den aktuella debatten vill låta påskina. Inte heller rör det sig om en enhet familj-skola, som grundorsak till fördelningseffekten. Vad frågan istället gäller är en rad relationer mellan apparater, som har sina rötter i klasskampen. Det rör sig med andra ord om en första fördelning av agenter, som är förbunden med den primära reproduktionen av klassernas platser. Den ger en viss apparat, eller en rad apparater, den specifika roll som de spelar för agenternas fördelning i samhällsformationens olika utvecklingsetapper.

->

 


Noter:

[1] Jag utvecklar här och gör mer exakta analyser som framförts framförallt i Politisk makt och sociala klasser, samtidigt som jag fullföljer tillrättalägganden som redan påbörjats i Fascism och diktatur. Men jag håller fast vid den teoretiska ramen och de väsentliga analyserna. Trots att texter av vissa bland oss uppfattats som om de ingick i samma "problemställning", och har fungerat på det sättet, fanns det i själva verket från början väsentliga skillnader mellan en del av dessa texter. När det gäller den historiska materialismen fanns det redan väsentliga skillnader mellan å ena sidan Politisk makt (och likaså Bettelheims texter, men jag talar här bara för mig själv) och å andra sidan Balibars text "Historiematerialismens grundläggande begrepp" i Att läsa Kapitalet (sv. övers. 1967) som utmärks av ekonomism och strukturalism. Skillnaderna är ännu tydligare nu när Balibar själv har genomfört en riktig kritik av vissa punkter ("Sur la dialectique historique" i La Pensée, augusti 1973). Om läsaren hänför sig till den framgår det tydligt att en stor del av de frågor som Balibars "självkritik" gäller (frågan om klasskampen, begreppet produktionssätt, dess samband med begreppet samhällsformation, begreppet konjunktur, begreppet instans o.s.v.), är just de där väsentliga skillnader fanns redan då mellan våra respektive texter. Det vill säga att när det gäller mig själv vidhåller jag, med vissa tillrättalägganden, de väsentliga analyserna från mina tidigare arbeten.

 


Last updated on: 9.28.2008