Marxists Internet Archive

Rådsmakt
nr 3

1974


Publicerat: Förbundet Arbetarmakt, mars 1974
Digitalisering: Jonas Holmgren


Innehåll:


Anmälan

I de hittills utkomna numren av RÅDSMAKT har vi publicerat artiklar vars syfte har varit att politiskt avgränsa Förbundet Arbetarmakt. Vi har riktat en relativt kortfattad och allmän kritik mot felaktiga politiska teorier, som leninism och anarkism. Denna avgränsning har varit nödvändig, om än inte tillräcklig. Vi menar heller inte att vi har avslutat kritiken och polemiken med dessa riktningar. Vår kritik kommer emellertid i fortsättningen att i högre grad att riktas mot konsekvenser och enskilda företeelser i de felaktiga teorierna.

Huvudartikeln i detta nummer tar upp ett sådant område, strategi och taktik, som de leninistiska och anarkistiska grupperna särskilt väl lyckats misshandla och förvirra. Artikeln är ursprungligen ett tal som hölls på ett av Förbundet Arbetarmakts avtalsmöten i december. Till artikeln har fogats en kommentar till den diskussion om taktik och strategi som under vintern förts i KFmlr, och de sorglustiga turerna i den diskussionen.

I artikeln "Psykiatrin i borgarklassens tjänst" behandlas psykiatrins roll i klassamhället. Den beskriver hur reaktionära krafter utnyttjat psykiatrin för sina syften och hur villigt "framstående psykiatriker" ställer sin "vetenskap" till förfogande.

Författaren pekar på vilka som har intresse av att psykiatrin fungerar som den gör; lägger skulden för psykisk sjukdom, alkoholism etc. på den enskilde individen istället för på det sjuka samhälle som tingat fram dessa "avvikelser".

Redaktionen

Citatet

Vid tiden för den omdebatterade s.k. "oljekrisen" gav trotskistiska RMF (Revolutionära Marxisters Förbund) ut ett extranummer av sin tidning, Mullvaden. Om detta nummer skrev man senare i samma tidning (nr 1/1974): "Den formulerade ... arbetarklassens svar på den aktuella situation - den förde fram arbetarklassens politik för att möta kapitalets attacker."

Detta är en analys av sin egen situation och uppgift som bara är värdig en leninistisk studentorganisation som RMF. Den är definitivt inte värdig en marxist!