Leo Trotskij

Från Oktoberrevolutionen till Brestfreden


Innehållsförteckning


Förord

Denna skrift författades – under lediga stunder – till största delen i en miljö, som föga lämpade sig för systematiskt arbete. De skilda kapitlen nedskrevs nämligen mellan sammanträdena under fredsförhandlingarna i Brest-Litowsk.
Avsikten med denna skrift är, att inför det internationella proletariatet klarlägga orsakerna, händelseförloppet och innebörden i den ryska oktoberrevolutionen. (1)
Världshistorien framskapade en besynnerlig situation, då delegerade för den mest revolutionära regim, som mänskligheten hittills lärt känna, tvangs att förhandla med och sitta vid samma diplomatbord som representanterna för den mest reaktionära av alla härskande klasser. Under fredsförhandlingarnas gång glömde vi icke ett ögonblick, att vi stod där såsom den revolutionära klassens representanter. Vi vände oss i våra tal till de genom kriget undertryckta arbetarna i alla länder. Vi uppbars helt av den fasta förvissningen, att det avgörande ordet i krigets slutuppgörelse, liksom i alla andra frågor, kommer att sägas av det europeiska proletariatet. Då vi bytte ord med Kühlmann och Czernin, gick våra tankar till våra vänner och likasinnade: Karl Liebknecht och Friedrich Adler. Vår fria tid gav vi åt denna bok, som är ägnad arbetarna i Tyskland, i Österrike-Ungern och i alla andra länder. Hela Europas borgerliga press samarbetar enigt på att binda ett nät av lögner och vanställningar kring det proletariska regeringssystemet i Ryssland. Den socialpatriotiska pressen – utan mod och tro på sin egen sak – har avslöjat sin kompletta oförmåga att begripa den ryska revolutionens innebörd och klarlägga densamma för de handlingskraftiga massorna. Med denna broschyr vill vi komma dem till bistånd. Vi är fullkomligt övertygade om, att de revolutionära arbetarna i Europa och i övriga världsdelar skall förstå oss. Vi tror att de inom kort kommer att ta upp samma arbete, som vi nu för till fullbordan hos oss. Men de kommer att genomföra detta verk vida grundligare än vi, emedan de kan stöda sig på sin rikare erfarenhet och sina bättre andliga och tekniska resurser. Därför blir deras gärning oss den bästa hjälpen i att övervinna alla svårigheter.
Brest-Litowsk, den 12. (25.) februari 1918.


1) Förf. använder uttrycket oktoberrevolutionen. Enligt gammal rysk stil ägde revolutionen nämligen rum i oktober, men enligt den nya stilen, som vi här i Sverge följa, i november. Övers. anm.


Innehållsförteckning