Leo Trotskij

POUM och Fjärde internationalen

Brev till R.S.A.P. 18 oktober 1935 [1]


Originalets titel: Letter to a comrade
Översättning: Martin Fahlgren
HTML: Martin Fahlgren
Annan version: I pdf-format på marxistarkiv.sedirektlänkKamrater:

Senaste numret av La Batalla innehåller manifestet från föreningskongressen mellan Arbetar- och bondeblocket och Kommunistiska vänstern. Jag riktar er uppmärksamhet på en paragraf som talar om den internationella anslutningen.

Det nya partiet gör anspråk på att tillhöra [London-byrån för] Revolutionär Socialistisk Enhet (IAG).[2] Det är lika naturligt för Spanien, som det var naturligt för Nederländerna, ty i båda dessa fall hade majoriteten innan sammanslagningen tillhört IAG. Men manifestets förklaring till denna anslutning är föga övertygande. Dokumentet hävdar att denna internationella organisation (IAG) ”objektivt arbetar för att återupprätta de revolutionära styrkornas enhet på en ny grundval”.[3] Vad betyder här ”objektivt”? Man skulle kunna säga att proletariatet objektivt är tvingat att gå den revolutionära vägen, och med detta skulle man åsyfta kapitalismens utvecklingslagar. Men hur kan man tala om samma ”objektiva” nödvändighet för små propagandistiska organisationer? Hela innebörden av deras existens ligger i deras subjektiva strävan, men vilket är deras program? Vilket är deras mål? Dessa subjektiva kriterier avgör helt och hållet vilken roll de kan spela i arbetarrörelsen.

Just dessa avgörande frågor är obesvarade. De talar bara om ”revolutionär enhet på en ny grundval”. Men vi vill veta vilken denna ”nya grundval” är. SAP:s eller den revolutionära marxismens och Fjärde internationalens? Det förs en bitter kamp i det nederländska partiet kring denna fråga. Ju längre det nya spanska partiet undviker att precisera sina ståndpunkter i denna diskussion, desto hetsigare och mer destruktiv kommer den oundvikliga konflikten mellan de motstridiga tendenserna att bli.

Med tanke på det nya spanska partiets framtid kan vi bara på ett vänskapligt sätt framhålla behovet av teoretisk och politisk klarhet.


Noter:

[1] Detta brev var avsett för holländaren Henk Sneevliet. En kopia skickades till fransmannen Jean Rous.

[2] Kallades tidigare ”Internationale Arbeitsgemeinschaft” (IAG), som bildades 1933 och var en lös sammanslutning av centristiska partier som tillhörde varken Andra eller Tredje internationalen (Komintern). Bland medlemmarna fanns tyska SAP (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands), brittiska ILP (Independent Labour Party), franska PSOP (Parti Socialiste Ouvrier et Paysan) och svenska SP (Socialistiska Partiet, ”Kilbomspartiet”).

[3] Den citerade frasen ur POUM:s resolution är felöversatt. Orden ”objektivt arbetar för att...” borde ha översatts som ”vars målsättning /cuyo objetivo/ är att arbeta för att...”, vilket ger en annan innebörd och Trotskijs polemik slår fel.