Ett brev till Martin Abern

29 januari 1940


Originalets titel: A Letter to Martin Abern
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".29 januari, 1940

Käre kamrat Abern:

Jag mottog meddelandet om ditt föregivna uttryck ”Detta innebär splittring” av kamrat Cannon. Han skrev den 28 december, 1939:

Ditt dokument har redan spritts vida inom partiet. Än så länge har jag bara hört två bestämda kommentarer från minoritetens ledare. Abern anmärkte till Goldman, efter att ha läst rubriken och de första styckena, ”Detta innebär splittring”.

Jag känner Cannon som en trovärdig kamrat och jag har inte den minsta anledning att betvivla sanningshalten i hans meddelande.

Du säger att denna rapport ”är en lögn”. Jag vet av lång erfarenhet att i stridens hetta kommer sådana missförstånd mycket ofta till stånd utan dålig avsikt från den ena eller andra sidan.

Du frågar mig huruvida jag gjorde någon ansträngning att kolla sanningshalten i denna rapport. Ingen alls. Om jag hade spritt det i min privata korrespondens, som ett faktum jag kände till, skulle det inte ha varit lojalt. Men jag publicerade det med anmärkningen ”det har rapporterats” och gav dig därmed möjlighet att bekräfta eller förneka rapporten. Jag anser detta vara den bästa koll som är möjlig i en partidiskussion.

Du säger i början av ditt brev: ”Jag har förut inte fäst något avseende vid ett antal felaktiga uttalanden, men i ditt brev noterar jag bland annat ...” etc. Vad betyder här meningen ”ett antal felaktiga uttalanden”? Av vem? Vad betyder ”bland annat”? Vad slags annat? Tror du inte att dina uttryck av oerfarna kamrater kan uppfattas som vaga insinuationer? Om det i min artikel finns ”ett antal felaktiga uttalanden” och ”annat”, så vore det bättre att nämna dem exakt.

Om de felaktiga påståendena inte är mina, så förstår jag inte varför du introducerar dem i ditt brev till mig. Jag har också svårt att förstå hur man kan underlåta att ”fästa avseende” vid ett antal felaktiga påståenden om de har någon politisk betydelse: det kunde tolkas som en brist på omsorg om partiet.

I vilket fall som helst noterar jag med tillfredsställelse att du kategoriskt förnekar satsen ”detta innebär splittring”. Jag tolkar den energiska tonen i ditt brev i den meningen, att ditt förnekande inte är ett formellt sådant; dvs. att du inte bara förnekar "quoteb"et, utan att du liksom jag anser att själva idén om en splittring vore ett föraktligt svek gentemot Fjärde Internationalen.

Broderligen LEO TROTSKIJ

Coyoacán, D.F.
Kopia till Cannon