Leo Trotskij

Ett brev till Chris Andrews

17 augusti 1940


Originalets titel: A Letter to Chris Andrews
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".17 augusti,

1940 Käre Chris:[78]

Jag uppskattade mycket din värdering av den anti-pacifistiska position partiet intagit. Denna position har två stora fördelar: för det första, den är revolutionär till sitt innehåll och grundad på vår epoks hela karaktär, när alla frågor kommer att avgöras inte bara genom kritikernas vapen, utan genom vapnens kritik; för det andra, den är fullständigt fri från sekterism. Vi ställer inget abstrakt bejakande av vår okränkbarhet mot händelserna och massornas känslor.

Den stackars ”Labour Action” [79] från den 12 augusti skriver: ”Vi ställer oss till 100 procent bakom Lewis[80] i denna kamp mot tvångsuttagning”. Vi står inte på Lewis sida för fem öre, eftersom Lewis försöker försvara det Kapitalistiska Fäderneslandet med fullständigt förlegade medel. Den större majoriteten av arbetarna förstår eller känner att dessa medel (yrkesmässig frivillig beväpning) är förlegade ur militär synpunkt och utomordentligt farligt ur klassynpunkt. Det är anledningen till att arbetarna är för tvångsuttagning. Det är en mycket förvirrad och motsägelsefylld form av anslutning till ”proletariatets beväpning”. Vi förkastar inte helt torrt denna stora historiska förändring, som alla slags sekterister gör. Vi säger ”Tvångsuttagning? Ja. Men gjord av oss själva”. Det är en utmärkt utgångspunkt.

Med bästa hälsningar, jag är  i all broderlighet,
EDER GAMLE MAN (Leo Trotskij)


Noter

[78] Chris Andrews: amerikansk student som bodde i Mexico. Han blev övertygad trotskist och anslöt sig till Fjärde Internationalen. Han blev en av Trotskijs livvakter. 1939 återvände han till New York och arbetade inom SWP.

[79] Efter splittringen gav Shachtmangruppen ut en veckotidning, Labour Action. De använde det namn Cannon givit den tidning han gav ut i San Francisco 1936 i början av 1937, som organ för den trotskistiska fraktionen inom Amerikas socialistiska parti.

[80] John L. Lewis: ordförande för gruvarbetarfackföreningen. Han var en av de ledande personligheterna inom CIO. Han kom med förslaget att man frivilligt skulle skriva in sig i armén, i motsättning till den obligatoriska inskrivningen. SWP tog omedelbart avstånd från denna ståndpunkt. Det deklarerade (Resolution om den militära politiken publicerad i den interna bulletinen vol. 3 n4. 1, augusti 1940) att man var för arbetarnas militära utbildning, men inte under kapitalisternas kontroll, och man lanserade slagordet för arbetarnas militära utbildning på regeringens bekostnad men under fackföreningarnas kontroll.