Leo Trotskij

Ett brev till James P. Cannon

27 februari 1940


Originalets titel: A Letter to James P. Cannon
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".27 februari, 1940

Käre vän,

Jag besvarar ditt brev från den 20 februari. Jag antar att minoritetskongressen nu är över och jag tror att i den konkreta taktiska fråga, som du analyserar i ditt brev, kommer era omedelbara drag att till åtminstone (51) procent bero på resultaten av denna kongress.

Du är övertygad om att minoriteten som helhet förbereder en splittring och att ni inte kan vinna över någon annan. Jag godtar denna premiss. Men så mycket nödvändigare var det att innan Clevelandkongressen göra en energisk fredsgest för att radikalt ändra er linje efter deras negativa svar. Jag uppskattar till fullo era synpunkter om nödvändigheten av att ge ut ett nummer av NEW INTERNATIONAL som förbereder den allmänna opinionen på splittring. Men minoritetskongressen ägde rum den 24-25 februari och partikongressen blir inte av förrän i början av april. Ni förfogar över tillräckligt med tid för fredsförslaget, för fördömandet av minoritetens vägran och för utgivningen av numret av NEW INTERNATIONAL. Vi måste göra allt för att också övertyga de andra sektionerna[62] om att majoriteten uttömt alla möjligheter till enighet. Det är anledningen till att vi tre[63] ställde förslaget till den Internationella exekutivkommittén: det är också nödvändigt att pröva varje medlem i denna inte betydelselösa instans.

Jag förstår mycket väl otåligheten hos många majoritetskamrater (Jag antar att denna otålighet inte sällan har samband med teoretisk likgiltighet), men de borde påminnas om att händelserna i Socialist Workers Party nu har en stor internationell betydelse och att ni inte bara får handla på grundval av era subjektiva bedömningar, hur riktiga de än må vara, utan på grundval av de objektiva fakta som är tillgängliga för alla.

W. RORK (Leo Trotskij)

Coyoacán, D.F.Noter

[62] Trotskij refererar till andra sektioner av Fjärde Internationalen.

[63] De tre var Trotskij, Otto Fischer och Grandizo Munis. De var medlemmar av Fjärde Internationalens internationella exekutivkommitté och befann sig i exil i Mexiko. Den 20 februari skickade de ett brev till exekutivkommittén i vilket de hävdade: ”Med hänsyn till den exceptionella situation som uppstått till följd av de häftiga striderna och de djupa motsättningarna kan den kommande minoriteten kräva att den skall få rimliga garantier för sin existens då det gäller dess ideologi. Vi anser att den kommande majoriteten bör lämna dessa rimliga garantier, så att en förhastad splittring, som inte är oundviklig, kan förhindras”.
  I majoritetens namn gjorde Cannon detta förslag till sitt och skickade den 24 februari 1940 ett telegram till minoritetskongressen i Cleveland i vilket han hävdade: ”Vi, för vår del, håller fast vid den deklaration som vi tidigare gjort, och där vi säger att vi, om vi kommer i majoritet, motsätter oss alla uteslutningar ur partiet. Om vi blir i minoritet, så kommer vi att bibehålla en enad och disciplinerad hållning. Vi begär att er kongress gör ett liknande uttalande. Om detta blir gjort, och om vi blir i majoritet, är vi beredda att fatta alla beslut och medgivanden som är förenliga med en bolsjevikisk organisations principer och metoder. Detta för att garantera minoritetens rättigheter efter kongressen”.