Leo Trotskij

Ett brev till Joseph Hansen

18 januari 1940


Originalets titel: A Letter to Joseph Hansen
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".18 januari, 1940
Käre Joe,

Min artikel mot Shachtman är redan skriven. Jag behöver nu bara två dagar för att putsa den, och jag kommer att försöka använda några av dina citat.

Men jag vill här tala om en annan viktig fråga. Några av oppositionens ledare förbereder en splittring; varigenom de i framtiden kommer att representera oppositionen som förföljd minoritet. Det är mycket utmärkande för deras sinnestillstånd. Jag tror att vi måste svara dem ungefär som följer:

”Är ni redan rädda för framtida repressalier? Vi föreslår er ömsesidiga garantier för den framtida minoriteten, oberoende av vilka som utgör denna minoritet, ni eller vi. Dessa garantier kan formuleras i fyra punkter: 1) Inga fraktionsförbud; 2) Inga andra begränsningar av fraktionsaktiviteten än de som dikteras av nödvändigheten av samfälld aktion; 3) De officiella publikationerna måste naturligtvis representera den linje som fastställts av den nya kongressen; 4) Den framtida minoriteten kan, om den så önskar, ha en internbulletin avsedd för partimedlemmar, eller en gemensam diskussionsbulletin med majoriteten”.

Att fortsätta med diskussionsbulletiner omedelbart efter en lång diskussion och en kongress är naturligtvis inte regel utan ett undantag, ett ganska beklagansvärt sådant. Men vi är ingalunda några byråkrater. Våra regler är inte oföränderliga. Vi är dialektiker också på det organisatoriska fältet. Om vi i partiet har en betydande minoritet som är missnöjd med kongressens beslut, så är det så mycket mer att föredra att diskussionen legaliseras efter kongressen än att en splittring uppstår.

Vi kan, om nödvändigt, gå än längre och föreslå dem att under nationalkommitténs överinseende publicera speciella diskussionssymposier, inte bara för partimedlemmar utan också för allmänheten. Vi borde gå så långt som möjligt i detta avseende för att avväpna deras åtminstone förhastade klagomål och göra det svårt för dem att framkalla en splittring.

För min del tror jag att en förlängning av diskussionen, om den kanaliseras av god vilja från båda sidor, endast kan tjäna partiets skolning under nuvarande förhållanden.

Jag tycker att majoriteten borde offentliggöra dessa förslag inom nationalkommittén i skriven form. Vad än deras svar må bli kan endast partiet vinna.

Med bästa hälsningar,
CORNELL (Leo Trotskij)

Coyoacán, D.F.