Leo Trotskij

Den allmänna omröstningen och demokratisk centralism

21 oktober 1939


Originalets titel: The Referendum and Democratic Centralism
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".Vi kräver en allmän omröstning i krigsfrågan[10] eftersom vi vill paralysera eller försvaga den imperialistiska statens centralism. Men kan vi erkänna den allmänna omröstningen som en normal metod att besluta i frågor rörande vårt eget parti? Man kan inte besvara denna fråga annat än negativt.

Var och en som talar till förmån för en allmän omröstning erkänner därmed att ett partibeslut bara är en aritmetisk totalsumma av delbeslut, där varje del ofrånkomligen begränsas av sina egna krafter och sin egen begränsade erfarenhet. Var och en som talar till förmån för en allmän omröstning måste tala för imperativa mandat; dvs. för en procedur där varje lokalgrupp har rätt att tvinga sin representant vid en partikongress att rösta på ett bestämt sätt. Var och en som erkänner imperativa mandat förnekar automatiskt kongressens betydelse som partiets högsta organ. Istället för en kongress är det tillräckligt att införa en räkning av lokalgruppernas röster. Partiet som en centraliserad helhet försvinner. Genom att acceptera en allmän omröstning ersätts inflytandet från de mest avancerade delarna och de mest erfarna och framsynta kamraterna från huvudstads- eller industricentra med inflytandet från de minst erfarna, efterblivna sektionerna, etc.

Naturligtvis är vi för en allsidig prövning och röstning i varje fråga av varje partidistrikt, av varje particell. Men på samma gång måste varje delegat, som valts av ett partidistrikt, ha rätt att väga alla de argument mot varandra som är förbundna med frågan på kongressen och rösta i enlighet med sitt politiska omdöme. Om han på kongressen röstar mot den majoritet som valt honom, och om han inte efter kongressen kan övertyga sin organisation om hur rätt han haft, så kan organisationen följaktligen beröva honom sitt politiska förtroende. Sådana fall är oundvikliga. Men de är ett ojämförligt mindre ont än systemet med allmänna omröstningar eller imperativa mandat som fullständigt tar död på partiet som helhet.

Coyoacán, D.F. 21 oktober 1939
Noter:

[10] Under sin fraktionstid framlade minoriteten krav på en allmän omröstning i frågan om SSSR:s sociala natur. Majoriteten motsatte sig detta. Trotskij stödde majoritetens förkastande av omröstningen.