NỘI CHIẾN Ở PHÁP[191]


Phần I
Phần II
Phần III
Phần IV
Phụ Lục
Lời kêu gọi thứ nhất của Tổng hội đồng Hội liêp hiệp công nhân quốc tế về cuộc chiến tranh Pháp-Phổ
Lời kêu gọi thứ hai của Tổng hội đồng Hội liêp hiệp công nhân quốc tế về cuộc chiến tranh Pháp-Phổ.


  Tác giả: K.Marx
  Ngày viết: 1870 - 1871
  HTML Markup: Chu Đình Châu
  Nguồn: C.Mác - Ph-Ăng-gen Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 1994, t.17, tr.9-16, tr.362-374, tr.421-487