Karel MarxOznámení redaktorovi časopisu „Neue Deutsche Zeitung“[201]


Ve fejetonu Vašeho časopisu ze dne 22. června t. r. jste mi vyčetl, že hájím panství a diktaturu dělnické třídy, kdežto Vy na rozdíl ode mne zdůrazňujete odstranění třídních rozdílů vůbec. Nechápu tuto opravu.

Víte jistě velmi dobře, že se v „Manifestu Komunistické strany“ (uveřejněném před únorovou revolucí 1848) na str. 16 říká: „Sjednotí-li se proletariát v boji proti buržoazii nutně ve třídu, pozvedne-li se revolucí na panující třídu a zruší-li jako panující třída násilně staré výrobní vztahy, zruší s těmito výrobními vztahy i podmínky existence třídního protikladu, zruší třídy vůbec, a tím i své vlastní panství jako třídy.“

Je Vám také známo, že v „Bídě filosofie“ jsem před únorem 1848 zastával proti Proudhonovi týž názor.[202]

Konečně v článku, který kritizujete („Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Rcvue“, čís. 3, str. 32),[a] píšu: „Tento socialismus (tj. komunismus) je vyhlášením permanentnosti revoluce, je to třídní diktatura proletariátu jako nutný průchozí stupeň k odstranění třídních rozdílů vůbec, k odstranění všech výrobních vztahů, na nichž tyto rozdíly spočívají, k odstranění všech společenských vztahů, jež těmto výrobním vztahům odpovídají, k převratu všech idejí, jež z těchto společenských vztahů vyplývají.“

Červen 1850

K. Marx
Otištěno v „Neue Deutsche Zeitung“,
čís. 158, 4. července 1850
  Podle textu novin
Přeloženo z němčiny

__________________________________

Poznámky:
(čísla označují poznámky uváděné v souhrnu na konci knižního vydání, písmeny jsou značeny poznámky uvedené na jednotlivých stránkách.)

a Viz zde. (Pozn. red.)


201Neue Deutsche Zeitung“ [„Nové německé noviny“] — demokratický list, který vycházel v letech 1848—1850 ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho redaktorem byl Otto Lüning, v polovině čtyřicátých let jeden z představitelů „pravého“ socialismu, v období revolucí z let 1848 až 1849 maloburžoazní demokrat. Lüning uveřejnil ve svých novinách recenzi o vyšlých čtyřech číslech „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“ a věnoval v ní zvláštní pozornost Marxovu dílu „Třídní boje ve Francii 1848—1850“ a Engelsovu dílu „Německá kampaň za říšskou ústavu“.

202 Marxův a Engelsův „Manifest Komunistické strany“ a Marxova „Bída filosofie“ — viz Marx—Engels, Spisy 4, zde a zde.