Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx

KAPITÁL

Kritika politické ekonomie
Díl třetí
Kniha třetí
Celkový proces kapitalistické výroby


Autor: Karel Marx, 1863-1883, upravil a uspořádal Bedřich Engels 11 let po Marxově smrti;
Zdroj: 1. vydání
Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1956
Poprvé publikováno: 1894;
Online verze: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org), 2010—2011;
Transkripce: Karol Bóna;
Převod do HTML : Karol Bóna;


Obsah

Předmluva

Oddíl první
Přeměna nadhodnoty v zisk
a míry nadhodnoty v míru zisku

Kap. 1: Cena nákladů a zisk
Kap. 2: Míra zisku
Kap. 3: Poměr míry zisku k míře nadhodnoty
Kap. 4: Vliv obratu na míru zisku
Kap. 5: Úspory při používání konstantního kapitálu

I. Část všeobecná
II. Šetření na pracovních podmínkách na úkor dělníků
[Uhelné doly. Zanedbání nejnutnějších výdajů — Továrny. — Práce v uzavřených místnostech vůbec.]
III. Úspory na hnací síle, na převodovém zařízení a na budovách
IV. Využití exkrementů výroby
V. Úspory díky vynálezům

Kap. 6: Účinek změny ceny

I. Kolísání cen suroviny a jeho přímé účinky na míru zisku
II. Vzestup a pokles hodnoty kapitálu, uvolňování a vázání kapitálu
III. Všeobecný doklad: bavlnová krise v létech 1861 - 1865
[Předcházející období 1845-1860. - 1861-1864. Americká občanská válka. Bavlnová kalamita. Nejlepší příklad, jak se pro nedostatek a drahotu suroviny přerušuje výrobní proces. - Bavlněný odpad. Východoindická bavlna (surat). Vliv na mzdy dělníků. Zdokonalování strojů. Nahrazování bavlny škrobovou moučkou a anorganickými látkami. Účinek tohoto šlichtování škrobovou moučkou na dělníky. Přádelníci jemnějších čísel. Podvody továrníků. - Experimenta in corpore vili [tj. dělníci jako pokusní králici]. - Nájemné. - Vystěhovalectví.]

Kap. 7: Dodatky

Oddíl druhý
Přeměna zisku v průměrný zisk

Kap. 8: Různě složení kapitálů v různých výrobních odvětvích a rozdíly v mírách zisku, které z toho vyplývají
Kap. 9: Tvořeni všeobecné míry zisku (průměrné míry zisku) a přeměna hodnot zboží ve výrobní ceny
Kap. 10: Vyrovnávání všeobecné míry zisku konkurencí. Tržní ceny a tržní hodnoty. Mimořádný zisk
Kap. 11: Vliv všeobecného kolísání mzdy na výrobní ceny
Kap. 12: Dodatky

I. Příčiny podmiňující změnu výrobní ceny
II. Výrobní cena zboží středního složení
III. Kapitalistovy důvody pro kompensaci

Oddíl třetí
Zákon sestupné tendence míry zisku

Kap. 13: Zákon jako takový
Kap. 14: Opačně působící příčiny

I. Zvyšování stupně vykořisťováni práce
II. Stlačování mzdy pod hodnotu pracovní síly
III. Zlevňování prvků konstantního kapitálu
IV. Relativní přelidnění
V. Zahraniční obchod
VI. Vzrůst akciového kapitálu

Kap. 15: Rozvinutí vnitřních rozporů zákona

I. Všeobecná část
II. Konflikt mezi rozšiřováním výroby a zhodnocováním
III. Nadbytek kapitálu při nadbytku obyvatelstva
IV. Dodatky

Oddíl čtvrtý
Přeměna zbožního a peněžního kapitálu ve zbožně obchodní a peněžně obchodní kapitál (Obchodní kapitál)

Kap. 16: Zbožně obchodní kapitál
Kap. 17: Obchodní zisk
Kap. 18: Obrat obchodního kapitálu. Ceny
Kap. 19: Peněžně obchodní kapitál
Kap. 20: Z dějin obchodního kapitálu

Oddíl pátý
Štěpeni zisku na úrok a podnikatelský zisk. Úrokový kapitál

Kap. 21: Úrokový kapitál
Kap. 22: Dělení zisku. Úroková sazba. "Přirozená" úroková míra
Kap. 23: Úrok a podnikatelský zisk
Kap. 24: Zvnějšňování kapitalistického vztahu ve formě úrokového kapitálu
Kap. 25: Úvěr a fiktivní kapitál
Kap. 26: Akumulace peněžního kapitálu, její vliv na úrokovou sazbu
Kap. 27: Úloha úvěru v kapitalistické výrobě
Kap. 28: Oběživo a kapitál. Tookovo A Fullartonovo pojetí
Kap. 29: Součásti bankovního kapitálu
Kap. 30: Peněžní kapitál a skutečný kapitál. I

[Obchodní úvěr. - Peněžní kapitál a skutečný kapitál v různých fázích průmyslového cyklu.]

Kap. 31: Peněžní kapitál a skutečný kapitál. II (pokračování)

1. Přeměna peněz v zápujční kapitál.
[Množství zapůjčeného kapitálu je nezávislé na množství existujících peněz.]
2. Přeměna kapitálu nebo důchodu v peníze, které se mění v zápujční kapitál.

Kap. 32: Peněžní kapitál a skutečný kapitál. III (dokončení)

[Tvorba zápujčního kapitálu uvolňováním skutečného kapitálu. - Všeobecně. - Závěry]

Kap. 33: Oběživo za úvěrového systému
Kap. 34: Currency Principle a anglické bankovní zákonodárství z roku 1844
Kap. 35: Drahý kov a směnečný kurs

1. Pohyb zlatého pokladu
2. Směnečný kurs
[Směnečný kurs s Asií. - Anglická obchodní bilance.]

Kap. 36: Předkapitalistické poměry

[Úrok ve středověku. - Užitek, který měla ze zákazu úroků církev.]

Oddíl šestý
Přeměna mimořádného zisku v pozemkovou rentu

Kap. 37: Úvodní výklad
Kap. 38: Diferenciální renta. Všeobecná část
Kap. 39: První forma diferenciální renty (Diferenciální renta I)
Kap. 40: Druhá forma diferenciální renty (Diferenciální renta II)
Kap. 41: Diferenciální renta II — První případ: Stálá výrobní cena
Kap. 42: Diferenciální renta II — Druhý případ: Výrobní cena klesá

I. Při nezměněné produktivitě dodatečného vkladu kapitálu
II. Při klesající míře produktivity dodatečných kapitálů
III. Při stoupající míře produktivity dodatečných kapitálů

Kap. 43: Diferenciální renta II — Třetí případ: Výrobní cena stoupá. Výsledky.
Kap. 44: Diferenciální renta i na nejhorší obdělávané půdě

[Při stoupající produktivitě postupných vkladů kapitálu. Při klesající produktivitě dodatečných kapitálů. Diferenciální renta a renta jako pouhý úrok z kapitálu přivtěleného k půdě.]

Kap. 45: Absolutní pozemková renta
Kap. 46: Renta ze stavebních pozemků. Důlní renta. Cena půdy.
Kap. 47: Genese kapitalistické pozemkové renty

I. Úvodní výklad
II. Renta v úkonech
III. Renta ve výrobcích
IV. Peněžní renta
V. Podílné hospodaření a rolnické parcelové vlastnictví

Oddíl sedmý
Důchody a jejich zdroje

Kap. 48: Trojjediná formule

I.
II.
III.

Kap. 49: K rozboru výrobního procesu
Kap. 50: Zdání, které budí konkurence
Kap. 51: Vztahy rozdělování a výrobní vztahy
Kap. 52: Třídy

Bedřich Engels.
Dodatky k třetímu dílu "Kapitálu"

Úvod
I) Zákon hodnoty a míra zisku
II) Bursa