Marxists Internet Archive: Македонски


Петар Кропоткин

(1842 - 1921)


1900: Комунизам и анархија

1902: Меѓусебната помош: фактор на еволуцијата (извадок)

1919: Порака до западноевропските работници

1920: Порака до чехословачките работници

1920: Две писма до Ленин

 

Петар Кропоткин