Qr-MIA
       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:

Inleiding

De moderne natuurwetenschap, die als enige een veelzijdige systematische en wetenschappelijke ontwikkeling realiseerde, staat in contrast met de briljante natuurfilosofische intuïties van de oudheid en de uiterst belangrijke maar sporadische ontdekkingen van de Arabieren, die grotendeels zonder resultaat zijn verdwenen – deze moderne natuurwetenschap stamt uit de tijd, zoals alle recente geschiedenis, uit dat machtige tijdperk dat wij Duitsers de Reformatie noemen, uit die nationale ramp die ons toen trof, en dat de Fransen de Renaissance en de Italianen het Cinquecento noemen, hoewel het door geen enkele van deze namen volledig uitgedrukt wordt. Het is het tijdperk dat ontstaan is in de laatste helft van de vijftiende eeuw. Het koningschap, met steun van de stedelijke burgerij, brak de feodale adellijke macht en vestigde grote monarchieën, voornamelijk gebaseerd op nationaliteit, waarbinnen de moderne Europese naties en de moderne burgerlijke maatschappij tot ontwikkeling kwamen. En terwijl burgers en adel nog met elkaar vochten, wees de Boerenoorlog in Duitsland profetisch op de toekomstige klassenstrijd, niet alleen door de rebelerende boeren in beeld te brengen – dat was niet langer iets nieuws – maar na hen het begin van het moderne proletariaat, met de rode vlag in de hand en de eis van gemeenschappelijk eigendom van goederen op hun lippen. Met de manuscripten gered uit de val van Byzantium, met de antieke beelden opgegraven uit de ruïnes van Rome, werd aan het verbaasde Westen een nieuwe wereld geopenbaard, die van het oude Griekenland: de middeleeuwse schaduwen verdwenen voor de stralende vormen; Italië steeg tot een ongekende bloei in de kunst, die leek op een weerspiegeling van de klassieke oudheid en nooit meer werd bereikt. In Italië, Frankrijk en Duitsland ontstond een nieuwe literatuur, de eerste, moderne literatuur; kort daarna kwamen de klassieke tijdperken van de Engelse en Spaanse literatuur. De grenzen van de oude orbis terrarum [wereldrond] werden doorgeprikt. Pas nu werd de wereld voor het eerst echt ontdekt en werd de basis gelegd voor de daaropvolgende wereldhandel en de overgang van ambacht naar manufactuur, die op hun beurt het uitgangspunt vormden voor de moderne grootschalige industrie. De dictatuur van de Kerk over de geesten van de mensen werd aan diggelen geslagen; ze werd afgeschud door de meerderheid van de Germaanse volkeren, die het protestantisme overnam, terwijl onder de Latijnen een blijmoedige geest van vrij denken, overgenomen van de Arabieren en gevoed door de pas ontdekte Griekse filosofie, meer en meer wortel schoot en de weg bereidde voor het materialisme van de achttiende eeuw.

Het was de grootste progressieve revolutie die de mensheid tot nu toe had meegemaakt, een tijd die vroeg om reuzen en die reuzen opleverde – reuzen in denkkracht, passie en karakter, in universaliteit en leren. De mannen die de moderne heerschappij van de bourgeoisie stichtten, die hadden allesbehalve burgerlijke beperkingen. Integendeel, het avontuurlijke karakter van die tijd inspireerde hen in meerdere of mindere mate. Er was toen nauwelijks een man van belang die niet veel had gereisd, die geen vier of vijf talen beheerste, die op een aantal terreinen niet schitterde. Leonardo da Vinci was niet alleen een groot schilder, maar ook een groot wiskundige, werktuigkundige en ingenieur, aan wie de meest uiteenlopende takken van de natuurkunde schatplichtig zijn qua belangrijke ontdekkingen. Albrecht Dürer was schilder, graveur, beeldhouwer en architect, en vond bovendien een systeem van fortificatie uit dat veel van de ideeën belichaamde die veel later weer werden opgepakt door Montalembert en de moderne Duitse vestingwetenschap. Machiavelli was staatsman, historicus, dichter en tegelijkertijd de eerste opmerkelijke militaire auteur van de moderne tijd. Luther reinigde niet alleen de augiasstal van de Kerk, maar ook die van de Duitse taal; hij creëerde modern Duits proza en componeerde tekst en melodie van die triomfantelijke hymne die de Marseillaise van de zestiende eeuw werd. De helden van die tijd waren nog niet geknecht aan de arbeidsverdeling, waarvan we de beperkende, eenzijdige effecten zo vaak bij hun opvolgers zien. Maar wat vooral voor hen kenmerkend is, is dat ze bijna allemaal hun leven en activiteiten voortzetten te midden van de toenmalige bewegingen, in de praktische strijd; ze kiezen partij en sluiten zich aan bij de strijd, de een met spreken en schrijven, de ander met het zwaard, velen met beide. Vandaar de volheid en de kracht van het karakter die hen tot complete mannen maakt. Studeerkamergeleerden zijn de uitzondering – hetzij personen van tweede of derde rang of voorzichtige filistijnen die hun vingers niet willen branden.

In die tijd ontwikkelde de natuurwetenschap zich te midden van de algemene revolutie en was ze zelf ook grondig revolutionair; ze moest in de strijd haar bestaansrecht winnen. Zij aan zij met de grote Italianen van wie de moderne filosofie dateert, leverde zij haar martelaren voor de brandstapel en de gevangenissen van de inquisitie. En het is kenmerkend dat de protestanten de katholieken overtroefden in het vervolgen van het vrije natuuronderzoek. Calvijn liet Servet op de brandstapel branden toen deze op het punt stond de bloedcirculatie te ontdekken, en hij hield hem inderdaad twee uur lang in leven; voor de inquisitie was het tenminste voldoende om Giordano Bruno gewoon levend te verbranden.

De revolutionaire daad waarmee de natuurwetenschap zich onafhankelijk verklaarde en als het ware Luthers verbranding van de pauselijke bul herhaalde, was de publicatie van het onsterfelijke werk waarmee Copernicus, hoewel schuchter en als het ware pas vanaf zijn sterfbed, de handschoen wierp naar het kerkelijk gezag inzake de natuurwetenschap. De emancipatie van de natuurwetenschap t.o.v. theologie dateert van deze actie, hoewel de strijd vanuit specifieke antagonistische claims zich tot op de dag van vandaag voortsleept en in veel geesten nog lang niet voltooid is. De ontwikkeling van de wetenschappen ging echter met grote stappen vooruit, en, zo zou men kunnen zeggen, ze kreeg kracht in verhouding tot het kwadraat van de afstand (in tijd) van haar vertrekpunt. Het was alsof de wereld wilde tonen dat de wederzijdse wet van de beweging voortaan net zo geldig zou zijn voor het hoogste product van organisch materiaal, de menselijke geest, als voor de anorganische stof.

Het belangrijkste werk in de nu aangebroken eerste periode van de natuurwetenschap, lag in het beheersen van het onmiddellijke materiaal. Met de meeste vakgebieden moest vanaf het begin begonnen worden. De oudheid had Euclides en het Ptolemeïsche zonnestelsel nagelaten; de Arabieren hadden nagelaten: de decimale notatie, het begin van de algebra, de moderne cijfers en de alchemie; de christelijke middeleeuwen helemaal niets. Noodzakelijkerwijs stond in deze situatie de meest fundamentele natuurwetenschap, de mechanica van aardse en hemelse lichamen, op de eerste plaats, en daarnaast, als dienstmeid, de ontdekking en perfectionering van wiskundige methoden. Hier werd groots werk verricht. Aan het einde van de periode, gekenmerkt door Newton en Linnaeus, vinden we deze wetenschappelijke vakgebieden tot een zekere perfectie gebracht. De basiskenmerken van de meest essentiële wiskundige methoden werden vastgelegd; analytische geometrie door Descartes in het bijzonder, logaritmen door Neper, en de differentiaal- en integraalrekening door Leibniz en misschien Newton. Hetzelfde geldt voor de mechanica van vaste lichamen, waarvan de belangrijkste wetten voor eens en altijd zijn verduidelijkt. Tenslotte ontdekte Kepler in de astronomie van het zonnestelsel de wetten van de planeetbeweging en Newton formuleerde ze vanuit het oogpunt van de algemene wetten van de beweging van de materie. De andere takken van de natuurwetenschap waren ver verwijderd van deze voorlopige perfectie. Pas tegen het einde van deze periode werd de mechanica van vloeibare en gasvormige lichamen verder behandeld.{1} De eigenlijke natuurkunde was nog steeds niet verder gekomen dan het eerste begin, met uitzondering van de optica, waarvan de uitzonderlijke vooruitgang te danken was aan de praktische behoeften van de astronomie. Door de flogistontheorie emancipeerde de chemie zich voor het eerst van de alchemie. De geologie was nog niet verder gekomen dan het embryonale stadium van de mineralogie; vandaar dat de paleontologie nog niet kon bestaan. Op het gebied van biologie ten slotte was de essentiële preoccupatie nog steeds het verzamelen en voor het eerst ordenen van het immense materiaal, niet alleen botanisch en zoölogisch, maar ook anatomisch en zelfs fysiologisch. Er kon nog nauwelijks gesproken worden over vergelijking van de verschillende levensvormen, over het onderzoek naar hun geografische spreiding en hun klimatologische, enz., leefomstandigheden. Alleen de botanica en de zoölogie kwamen hier dankzij Linnaeus bij benadering tot een voltooiing.

Maar wat deze periode vooral kenmerkt is de uitwerking van een bijzondere algemene visie, waarin de visie op de absolute onveranderlijkheid van de natuur centraal staat. Hoe de natuur zelf ook tot stand is gekomen, eens zij er was, is ze gebleven zoals ze was, zolang ze bleef bestaan. De planeten en hun satellieten, ooit in beweging gezet door de mysterieuze “eerste impuls”, cirkelden in hun voorbestemde ellipsen voor alle eeuwigheid, of in ieder geval tot het einde van alle dingen. De sterren bleven voor altijd vast en onwrikbaar op hun plaats en hielden elkaar daarin vast door “universele gravitatie”. De aarde had zonder verandering in alle eeuwigheid stand gehouden, of anders vanaf de eerste dag van haar schepping. De “vijf continenten” van de huidige tijd hadden altijd bestaan, en ze hadden altijd dezelfde bergen, valleien en rivieren gehad, hetzelfde klimaat en dezelfde flora en fauna, behalve in zoverre er verandering of teelt door de mens had plaatsgevonden. Planten- en diersoorten waren bij hun ontstaan al definitief vastgelegd; steeds weer geproduceerd, en het was voor Linnaeus al een toegift, toe te geven dat er mogelijk hier en daar nieuwe soorten hadden kunnen ontstaan door kruising. In tegenstelling tot de geschiedenis van de mensheid, die zich in de tijd ontwikkelt, werd aan de geschiedenis van de natuur slechts een ontvouwing in de ruimte toegeschreven. Alle verandering, alle ontwikkeling in de natuur, werd ontkend. De natuurwetenschap, die in het begin zo revolutionair was, werd plotseling geconfronteerd met een absoluut conservatieve natuur waarin zelfs tot op de dag van vandaag alles was zoals het in het begin was geweest en waarin – tot het einde van de wereld of tot in alle eeuwigheid – alles zou blijven zoals het in het begin was geweest.

Zo hoog als de natuurwetenschap van de eerste helft van de achttiende eeuw boven de Griekse oudheid stond in kennis en zelfs het ordenen van haar materiaal, stond zij net zo laag bij de Griekse oudheid in het theoretisch meesterschap van dit materiaal, in de algemene kijk op de natuur. Voor de Griekse filosofen was de wereld in wezen iets dat uit de chaos was voortgekomen, iets dat zich had ontwikkeld, dat was ontstaan. Voor de natuurwetenschappers van de periode waar we mee te maken hebben was het iets versteend, iets onveranderlijk, en voor de meesten van hen iets dat plots was ontstaan. De wetenschap was nog steeds diep verstrikt in de theologie. Overal zocht en vond het zijn ultieme toevlucht in een impuls van buitenaf, die niet vanuit de natuur zelf te verklaren was. Zelfs als de aantrekkingskracht, door Newton pompeus gedoopt als “universele gravitatie”, werd opgevat als een essentiële eigenschap van de materie, vanwaar komt dan de onverklaarbare tangentiële kracht die als eerste de banen van de planeten doet ontstaan? Hoe zijn de ontelbare soorten dieren en planten ontstaan? En bovenal, hoe is de mens ontstaan, omdat het toch zeker was dat hij niet eeuwig aanwezig was? Maar al te vaak beantwoordde de wetenschap zulke vragen door de Schepper verantwoordelijk te maken voor alle dingen. Copernicus schrijft aan het begin van de periode een brief waarin hij afstand doet van de theologie; Newton sluit de periode af met het postulaat van een goddelijke eerste impuls. Het hoogste algemene idee dat deze natuurwetenschap bereikte was dat van de doelgerichtheid van de ordening van de natuur, de oppervlakkige teleologie van Wolff, volgens welke katten werden geschapen om muizen te eten, muizen om door katten te worden opgegeten, en de hele natuur om te getuigen van de wijsheid van de Schepper. Het is een grote verdienste van de toenmalige filosofie dat zij zich niet liet ontmoedigen door de beperkte stand van de contemporaine natuurkennis, dat zij er – van Spinoza tot de grote Franse materialisten – op aandrong de wereld vanuit zichzelf te verklaren en de verantwoording in detail aan de natuurwetenschap van de toekomst overliet.

Ik behandel de materialisten van de achttiende eeuw in deze periode, omdat er geen ander natuurlijk wetenschappelijk materiaal voor hen beschikbaar was dan het hierboven beschreven materiaal. Kants baanbrekende werk bleef voor hen een geheim en Laplace kwam lang na hen. Laten we niet vergeten dat deze verouderde kijk op de natuur, hoewel in alle opzichten doordrongen van wetenschappelijke vooruitgang, de hele eerste helft van de negentiende eeuw domineerde{2} en nog steeds op alle scholen wordt onderwezen.[1]

De eerste breuk in deze versteende kijk op de natuur werd niet gemaakt door een natuurwetenschapper, maar door een filosoof. In 1755 verscheen Kants Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. De kwestie van de eerste impuls werd verworpen; de aarde en het hele zonnestelsel verscheen als iets dat in de loop der tijd was ontstaan. Als de grote meerderheid van de natuurwetenschappers iets minder weerstand hadden gehad tegen het denken dat Newton in een waarschuwing tot uitdrukking bracht: “Fysica, pas op voor de metafysica!”, dan hadden ze uit deze ene geniale ontdekking van Kant conclusies moeten trekken, die hen eindeloze omwegen, onmetelijke hoeveelheden tijd en verspilling van arbeid, in foutieve richtingen, had bespaard. Want Kants ontdekking bevatte het uitgangspunt voor alle verdere vooruitgang. Als de aarde iets was dat was ontstaan, dan moet haar huidige geologische, geografische en klimatologische toestand, en ook haar planten en dieren, iets zijn dat was ontstaan; zij moet niet alleen een geschiedenis hebben gehad van co-existentie in de ruimte, maar ook van opeenvolging in de tijd. Als er meteen verder onderzoek in deze richting was gedaan, zou de natuurwetenschap aanzienlijk verder gevorderd zijn dan nu het geval is. Maar wat voor goeds kan er van de filosofie komen? Kants werk bleef zonder direct resultaat totdat, vele jaren later, Laplace en Herschel de inhoud ervan verder uitwerkten en meer gedetailleerde uitleg gaven, waardoor de “nevelhypothese” geleidelijk aan werd gerespecteerd. Verdere ontdekkingen brachten het uiteindelijk de overwinning; de belangrijkste waren: de juiste beweging van de vaste sterren, de demonstratie van een resistent medium in de universele ruimte, het bewijs geleverd door spectrale analyse van de chemische identiteit van de materie van het universum en het bestaan van zulke gloeiende nevelmassa’s als Kant had gepostuleerd.{3}

Het is echter geoorloofd te betwijfelen of de meerderheid van de natuurwetenschappers zich zo snel bewust zouden zijn geworden van de tegenstrijdigheid van een veranderende aarde die onveranderlijke organismen voortbracht, als niet het dagende besef had bestaan dat de natuur niet alleen bestaat, maar ook ontstaat en vergaat, en steun had gekregen van een andere zijde. De geologie ontstond en wees erop dat niet alleen de aardse lagen zich na elkaar vormden en op elkaar afzetten, maar ook de schelpen en skeletten van uitgestorven dieren en de stammen, bladeren en vruchten van niet meer bestaande planten die zich in deze lagen bevinden. Uiteindelijk moest worden erkend dat niet alleen de aarde als geheel, maar ook haar huidige oppervlak en de planten en dieren die erop leven een geschiedenis in de tijd bezaten. In eerste instantie gebeurde de erkenning met tegenzin. De theorie van Cuvier over de omwentelingen van de aarde was revolutionair in woord en daad. In plaats van één enkele goddelijke schepping plaatste hij een hele reeks van herhaalde scheppingshandelingen, waardoor het wonder een essentieel natuurlijk middel werd. Lyell bracht voor het eerst zin in de geologie door de plotselinge revoluties als gevolg van de stemmingen van de Schepper te vervangen door de geleidelijke effecten van een langzame transformatie van de aarde.[2]

De theorie van Lyell was nog meer onverenigbaar met de aanname van standvastige organische soorten dan al zijn voorgangers. Geleidelijke transformatie van het aardoppervlak en van alle levensomstandigheden leidde direct tot een geleidelijke transformatie van de organismen en hun aanpassing aan de veranderende omgeving, tot de veranderlijkheid van de soorten. Maar traditie is niet alleen een macht in de katholieke Kerk, maar ook in de natuurwetenschap. Jarenlang zag Lyell zelf de tegenstrijdigheid niet, en zijn leerlingen nog minder. Dit is alleen te verklaren door de arbeidsverdeling die ondertussen dominant was geworden in de natuurwetenschap, die iedereen min of meer beperkte tot zijn of haar specifieke onderwerp en slechts een aantal van hen niet beroofden van een algemeen overzicht. Intussen had de natuurkunde enorme vooruitgang geboekt, waarvan de resultaten vrijwel gelijktijdig door drie verschillende mannen werden samengevat in 1842, een belangrijk tijdvak voor deze tak van natuuronderzoek. Mayer in Heilbronn en Joule in Manchester demonstreerden de omzetting van warmte in mechanische energie en van mechanische energie in warmte. De bepaling van het mechanische equivalent van warmte stelde dit resultaat buiten kijf. Tegelijkertijd heeft Grove – niet een natuurwetenschapper van beroep, maar een Engelse advocaat – door eenvoudige verwerking van de reeds bereikte individuele fysieke resultaten bewezen dat alle zogenaamde fysieke krachten, mechanische kracht, warmte, licht, elektriciteit, magnetisme, zelfs de zogenaamde chemische kracht, onder bepaalde omstandigheden van de ene naar de andere veranderen zonder dat er enig krachtverlies plaatsvindt, en zo op een fysieke manier de stelling van Descartes bewezen dat de hoeveelheid beweging die in de wereld bestaat, onveranderlijk is. Daarmee werden de bijzondere fysische energieën, de als het ware onveranderlijke “soort” van de fysica, opgelost in verschillende gedifferentieerde vormen van beweging van de materie, die volgens bepaalde wetten in elkaar kunnen worden omgezet. De toevalligheid van het bestaan van zoveel fysieke krachten werd uit de wetenschap geëlimineerd door het bewijzen van samenhangen en overgangen. De natuurkunde was, net als de astronomie, tot een resultaat gekomen dat noodzakelijkerwijs wees op de eeuwige cyclus van bewegende materie als de ultieme werkelijkheid.

De wonderlijk snelle ontwikkeling van de chemie sinds Lavoisier en vooral sinds Dalton de oude ideeën van de natuur van een andere kant aanviel, door op anorganische wijze verbindingen te produceren die tot dan toe alleen in levende organismen waren geproduceerd, werd bewezen dat de wetten van de chemie dezelfde geldigheid hadden voor organische lichamen als voor anorganische lichamen, en werd een groot deel van de kloof tussen anorganische en organische natuur, die na Kant nog steeds onoverbrugbaar was, gedicht.

Ten slotte werd er op het gebied van biologisch onderzoek; wetenschappelijke reizen en expedities die sinds het midden van de vorige eeuw systematisch werden georganiseerd; nauwkeurige exploratie van de Europese koloniën in alle delen van de wereld door specialisten die er wonen; vooruitgang van de paleontologie, de anatomie en de fysiologie in het algemeen, in het bijzonder sinds het systematische gebruik van de microscoop en de ontdekking van de cel; zoveel materiaal verzameld dat de toepassing van de vergelijkende methode zowel mogelijk als noodzakelijk werd.{4} Enerzijds werden de levensomstandigheden van de verschillende flora en fauna bepaald door middel van een vergelijkende fysieke geografie; anderzijds werden de verschillende organismen met elkaar vergeleken op basis van hun homologe organen, en dit niet alleen in volwassen toestand maar in alle stadia van de ontwikkeling. Hoe dieper en preciezer dit onderzoek werd uitgevoerd, hoe meer dat rigide systeem van een onveranderlijk gefixeerd organisch karakter onder haar handen wegsmolt.

Niet alleen raakten de afzonderlijke soorten planten en dieren steeds meer met elkaar verweven, maar er kwamen ook dieren opduiken, zoals Amphioxus en Lepidosiren, die de spot dreven met alle voorgaande classificaties,{5} en uiteindelijk werden er organismen aangetroffen waarvan niet kon worden gezegd of ze tot het planten- of dierenrijk behoorden. Meer en meer werden de hiaten in het paleontologisch dossier gedicht, waardoor zelfs de meest onwillige het opvallende parallellisme tussen de evolutionaire geschiedenis van de organische wereld als geheel en die van het individuele organisme – de draad van Ariadne die uit het labyrint moest leiden waarin plantkunde en zoölogie steeds meer verdwaald leken te zijn – moest worden onderkend. Het was veelzeggend dat bijna gelijktijdig met de aanval van Kant op de eeuwigheid van het zonnestelsel, C. F. Wolff in 1759 de eerste aanval op de bestendigheid van de soorten uitvaardigde en de afstammingstheorie verkondigde. Maar wat bij hem slechts een ingenieuze anticipatie was, die met Oken, Lamarck, Baer stevig vorm kreeg en precies 100 jaar later, in 1859, door Darwin zegevierend werd uitgevoerd. Bijna gelijktijdig werd vastgesteld dat protoplasma en de cel, waarvan reeds was aangetoond dat het de ultieme morfologische bestanddelen van alle organismen waren, onafhankelijk van elkaar voorkomen als de laagste vormen van organisch leven. Hierdoor werd niet alleen de kloof tussen de anorganische en de organische natuur tot een minimum beperkt, maar werd ook een van de meest essentiële moeilijkheden weggenomen die de theorie van de afstamming van organismen tot dan toe in de weg hadden gestaan. De nieuwe opvatting van de natuur was in hoofdlijnen compleet; alle verstarring was opgelost, alle fixatie verdween, alle particulariteit die als eeuwig werd beschouwd werd vergankelijk, het geheel van de natuur toonde zich als bewegend in een eeuwige stroom en cyclisch verloop.


Zo zijn we weer teruggekeerd naar het standpunt van de grote grondleggers van de Griekse filosofie, de opvatting dat de hele natuur, van het kleinste element tot het grootste, van zandkorrels tot zonnen, van protista tot mensen, zij bestaan in het eeuwige ontstaan en vergaan, in een onophoudelijke stroom, in een onafgebroken beweging en verandering, met als wezenlijk verschil dat wat voor de Grieken een briljante intuïtie was, in ons geval het resultaat is van strikt wetenschappelijk onderzoek in overeenstemming met de ervaring, en dus ook in een veel concretere en duidelijkere vorm naar voren komt. Het is waar dat het empirische bewijs van deze beweging niet geheel vrij is van lacunes, maar deze zijn onbeduidend in vergelijking met wat al vaststaat en elk jaar worden ze meer en meer gedicht. En hoe kan het bewijs in detail anders dan gebrekkig zijn als men bedenkt dat de meest essentiële takken van wetenschap – transplanetaire astronomie, chemie, geologie – een wetenschappelijk bestaan hebben van nauwelijks honderd jaar, en de vergelijkende methode in de fysiologie nauwelijks vijftig jaar, en dat de basisvorm van bijna alle organische ontwikkeling, de cel, een ontdekking is van nog geen veertig jaar oud?{6}

De ontelbare zonnen en zonnestelsels van ons eiland-universum, begrensd door de buitenste stellaire ringen van de Melkweg, zijn ontstaan uit wervelende, gloeiende dampmassa’s, waarvan de bewegingswetten misschien bekend zullen worden nadat de waarnemingen van enkele eeuwen ons inzicht hebben gegeven in de juiste beweging van de sterren. Het is duidelijk dat deze ontwikkeling niet overal in hetzelfde tempo is verlopen. Herkenning van het bestaan van donkere lichamen, niet alleen planetair van aard, dus gestorven zonnen in ons sterrenstelsel, dwingt steeds meer tot astronomie (Mädler); aan de andere kant (volgens Secchi) behoort een deel van de dampvormige nevelvlekken tot ons sterrenstelsel als nog niet volledig gevormde zonnen, waarbij het niet uitgesloten is dat andere nevels, zoals Mädler beweert, verre onafhankelijke eiland-universums zijn, waarvan het relatieve ontwikkelingsstadium door de spectroscoop moet worden bepaald.

Hoe een zonnestelsel zich ontwikkelt vanuit een individuele nevelmassa, heeft Laplace tot in detail gedemonstreerd op een manier die tot nu toe ongeëvenaard is; later heeft de wetenschap hem meer en meer bevestigd.

Op de zo gevormde individuele lichamen – zowel zonnen als planeten en satellieten – overheerst in eerste instantie de vorm van beweging van de materie die we warmte noemen. Er kan geen sprake zijn van chemische verbindingen van de elementen, zelfs niet bij een temperatuur als die van de zon; in de mate waarin warmte onder dergelijke omstandigheden in elektriciteit of magnetisme wordt omgezet zullen verdere zonnewaarnemingen aantonen; het is al zo goed als bewezen dat de mechanische beweging die in de zon plaatsvindt uitsluitend voortkomt uit het conflict van warmte met de zwaartekracht.

Hoe kleiner de afzonderlijke lichamen, hoe sneller ze afkoelen. Satellieten, asteroïden, meteoren eerst, zoals al lang geleden onze maan is gestorven. Langzaam de planeten, langzamer het centrale lichaam.

Naarmate de afkoeling vordert, wordt het samenspel van de fysieke bewegingsvormen die in elkaar overgaan steeds prominenter, totdat een punt wordt bereikt waarop de chemische relatie begint te gelden, waar de elementen die voorheen chemisch indifferent waren, een na een zich chemisch beginnen te onderscheiden, chemische eigenschappen krijgen en verbindingen met elkaar vormen. Deze verbindingen veranderen voortdurend met de dalende temperatuur, die niet alleen elk element, maar ook elke afzonderlijke verbinding van de elementen anders beïnvloedt, en veranderen ook met de daaruit voortvloeiende overgang van een deel van de gasvormige materie, eerst naar de vloeibare en dan naar de vaste toestand, en dat met de nieuwe voorwaarden die zo ontstaan.

De periode dat de planeet een vaste korst heeft en de accumulatie van water aan het oppervlak samenvalt met die waar de inwendige warmte meer en meer afneemt in vergelijking met de warmte die door het centrale lichaam naar het oppervlak wordt gestuurd. Zijn atmosfeer wordt de arena van de meteorologische fenomenen in de zin waarin we het woord nu begrijpen; zijn oppervlak wordt de arena van de geologische veranderingen waarin de afzettingen als gevolg van de atmosferische neerslag steeds belangrijker worden in vergelijking met de langzaam afnemende externe effecten van het hete, vloeibare binnenste.

Als de temperatuur uiteindelijk zo in evenwicht is dat de levensvatbaarheid van het eiwit binnen de gegeven grenzen valt, althans op een aanzienlijk deel van het oppervlak, dan wordt onder verder gunstige chemische omstandigheden een levend protoplasma gevormd. Wat deze omstandigheden zijn, weten we nog niet, wat niet verwonderlijk is omdat tot nu toe niet eens de chemische formule van het eiwit is vastgesteld – we weten niet eens hoeveel chemisch verschillende eiwitlichamen er zijn – en omdat het pas ongeveer tien jaar geleden bekend werd dat volledig structuurloos eiwit alle essentiële functies van het leven uitoefent: spijsvertering, uitscheiding, beweging, samentrekking, reactie op stimuli en voortplanting.

Het kan millennia geduurd hebben voor de omstandigheden zich voordeden waaronder een volgende vooruitgang kon plaatsvinden en dit vormloze eiwit de eerste cel produceert door vorming van een kern en het celmembraan. Deze eerste cel vormde ook de basis voor de morfologische ontwikkeling van de hele organische wereld; de eerste die zich ontwikkelde, zoals we volgens analogie van het paleontologisch archief mogen veronderstellen, waren ontelbare soorten niet-cellulaire en cellulaire protista, waarvan alleen Eozoon canadense tot ons is gekomen, en waarvan sommige geleidelijk aan differentiëren in de eerste planten en andere in de eerste dieren. En van de eerste dieren werden, voornamelijk door verdere differentiatie, de talrijke klassen, ordes, families, geslachten en diersoorten ontwikkeld; en tenslotte zoogdieren, de vorm waarin het zenuwstelsel zijn volledige ontwikkeling bereikt; en daaronder tenslotte weer dat zoogdier waarin de natuur het bewustzijn van zichzelf – de mens – bereikt.

Ook de mens ontstaat door differentiatie. Niet alleen individueel, door differentiatie van een enkele eicel naar het meest gecompliceerde organisme dat de natuur voortbrengt – nee, ook historisch. Toen na duizenden jaren van worstelen de splitsing van de hand met de voet – en het rechtop lopen – eindelijk tot stand kwam, werd de mens gescheiden van de aap en de basis gelegd voor de ontwikkeling van gearticuleerde spraak en de geweldige ontwikkeling van de hersenen, die sindsdien de kloof tussen mens en aap onoverkomelijk heeft gemaakt. Specialisatie van de hand – dat betekent gereedschap, en het gereedschap betekent de specifiek menselijke activiteit, de transformerende reactie van de mens op de natuur, de productie. Dieren in engere zin hebben ook werktuigen, maar alleen als ledematen van hun lichaam: de mier, de bij, de bever; dieren produceren ook, maar hun productieve effect op de omringende natuur in relatie tot die laatste is helemaal niets. De mens alleen is erin geslaagd zijn stempel op de natuur te drukken, niet alleen door de planten- en dierenwereld van de ene plaats naar de andere te verplaatsen, maar ook door het uitzicht en het klimaat van zijn woonplaats, zelfs de planten en dieren, zo te veranderen dat de gevolgen van zijn activiteit alleen met de dood van de aardbol kan verdwijnen. En dat heeft hij vooral en in essentie met de hand gedaan. Zelfs de stoommachine, tot nu toe zijn krachtigste werktuig voor de transformatie van de natuur, hangt er van af, omdat het een werktuig is, in laatste instantie van de hand. Maar stap voor stap met de ontwikkeling van de hand ging die van de hersenen; eerst het bewustzijn van de voorwaarden voor afzonderlijke, praktisch nuttige handelingen, en later, bij de meer bevoorrechte volkeren en voortkomend uit het voorgaande, inzicht in de natuurwetten die hen beheersen. En met de snel groeiende kennis van de natuurwetten groeiden ook de middelen om op de natuur te reageren; de hand alleen zou nooit de stoommachine hebben gemaakt als de hersenen van de mens zich er niet naast en met, hadden ontwikkeld.

Met de mens gaan we de geschiedenis in. Dieren hebben ook een geschiedenis, die van hun afstamming en geleidelijke evolutie naar hun huidige toestand. Deze geschiedenis is echter voor hen bepaald, en voor zover zij er zelf aan deelnemen gebeurt dit zonder hun kennis of verlangen. Aan de andere kant, hoe meer de mens zich, zelfs beperkt, van de dieren verwijdert, hoe meer hij zijn eigen geschiedenis bewust maakt, des te minder wordt de invloed van onvoorziene effecten en ongecontroleerde krachten van deze geschiedenis, en des te nauwkeuriger komt het historische resultaat overeen met het vooraf vastgelegde doel. Als we deze maatregel echter toepassen op de menselijke geschiedenis, op die van zelfs de meest ontwikkelde volkeren van nu, dan stellen we vast dat er hier nog steeds een kolossale wanverhouding bestaat tussen de voorgestelde doelen en de bereikte resultaten, dat onvoorziene effecten overheersen en dat de ongecontroleerde krachten veel krachtiger zijn dan die welke volgens plan in gang zijn gezet. En dat kan niet anders zolang de meest essentiële historische activiteit van de mens, die hem van beestachtigheid tot mensheid heeft verheven en die de materiële basis vormt van al zijn andere activiteiten, namelijk de productie van zijn levensbehoeften, dat wil zeggen de dagelijkse maatschappelijke productie, vooral onderhevig is aan het samenspel van onbedoelde effecten van ongecontroleerde krachten en slechts bij wijze van uitzondering het gewenste doel bereikt en, veel vaker, precies het tegenovergestelde. In de meest geavanceerde industrielanden hebben we de natuurkrachten onderworpen en in dienst van de mensheid gesteld; we hebben daardoor de productie oneindig vermenigvuldigd, zodat een kind nu meer voortbrengt dan honderd volwassenen. En wat is het resultaat? Toenemend overwerk en toenemende ellende van de massa’s, en elke tien jaar een grote ineenstorting. Darwin wist niet wat een bittere satire hij schreef over de mensheid, en vooral over zijn landgenoten, toen hij liet zien dat vrije concurrentie, de strijd om het bestaan, die de economen vieren als de hoogste historische prestatie, de normale staat van het dierenrijk is. Alleen een bewuste organisatie van de maatschappelijke productie, waarbij de productie en distributie op een geplande manier worden voortgezet, kan de mensheid wat betreft het maatschappelijke aspect boven de rest van de dierenrijk verheffen, zoals de productie in het algemeen dit deed voor de mens als soort. De historische evolutie maakt een dergelijke organisatie dagelijks onontbeerlijker, maar ook met elke dag meer mogelijk. Uit deze evolutie zal er een nieuw tijdperk in de geschiedenis komen, waarin de mensheid zelf, en met de mensheid alle takken van haar activiteit, en vooral de natuurwetenschappen, een opmars zullen beleven die alles wat eraan voorafgaat zal overschaduwen.

Echter, “alles wat ontstaat, is waard om te vergaan”. Miljoenen jaren kunnen verstrijken, honderdduizenden generaties worden geboren en sterven, maar onverbiddelijk zal de tijd komen dat de afnemende warmte van de zon niet meer voldoende is om het ijs te smelten dat komt van de polen; waar de mensen die zich steeds meer rond de evenaar concentreert, uiteindelijk zelfs daar niet meer genoeg warmte zal vinden om te leven; waar beetje bij beetje ook het laatste spoor van organisch leven verdwijnt en de aarde, een bevroren bol als de maan, cirkelt in diepe duisternis en in steeds kleinere banen rond de eveneens gedoofde zon en er uiteindelijk in valt. Andere planeten zullen voor gaan, anderen zullen volgen; in plaats van het heldere warme zonnestelsel met zijn harmonieuze regeling van lichamen, zal slechts een koude, dode bol nog zijn eenzame weg maken door het universum. En wat er te gebeuren staat met ons zonnestelsel, zal vroeg of laat gebeuren met alle andere systemen van ons eiland-universum; het zal gebeuren met alle andere ontelbare eiland-universums, zelfs met die waarvan het licht nooit de aarde zal bereiken zolang er een menselijk oog is om het te zien.

En als zo’n zonnestelsel zijn levensloop heeft voltooid en bezwijkt onder het lot van alles wat eindig is, de dood, wat dan? Zal het corpus van de zon voor eeuwig door de oneindige ruimte tollen, en zullen alle ooit oneindig diverse, gedifferentieerde natuurkrachten voor eeuwig overgaan in één enkele vorm van beweging, aantrekkingskracht?

“Of” – zoals Secchi vraagt – “bestaan er krachten in de natuur die het dode systeem weer in zijn oorspronkelijke staat van een gloeiende nevel kunnen veranderen en het weer tot nieuw leven kunnen wekken? We weten het niet”.

Maar we weten dit niet in de zin dat we weten dat 2 × 2 = 4, of dat de aantrekkingskracht van materie toeneemt en afneemt volgens het kwadraat van de afstand. Maar in de theoretische natuurwetenschap, die haar kijk op de natuur zoveel mogelijk verwerkt tot een harmonieus geheel, en zonder welke zelfs de meest gedachteloze empiricus vandaag de dag nergens terecht kan, moeten we heel vaak rekening houden met onvolledig gekende grootheden en heeft men beroep moeten doen op consequent denken, om het gebrek aan kennis te overwinnen. De moderne natuurwetenschap heeft het principe van de onverwoestbaarheid van de beweging uit de filosofie moeten overnemen; zonder dit principe kan ze niet meer bestaan. Maar de beweging van de materie is niet slechts een ruwe mechanische beweging, slechts een verandering van plaats, het is warmte en licht, elektrische en magnetische spanning, chemische combinatie en dissociatie, leven en, ten slotte, bewustzijn. Zeggen dat de materie gedurende haar hele tijdloze, onbeperkte bestaan slechts één keer en voor een zeer korte tijd, in verhouding tot haar eeuwigheid, in staat is om haar beweging te differentiëren en zo de volledige rijkdom van deze beweging te ontvouwen, en dat zij voor en na de eeuwigheid beperkt blijft tot louter een verandering van plaats – dat staat gelijk met te zeggen dat materie sterfelijk is en de beweging van voorbijgaande aard is. De onverwoestbaarheid van de beweging kan niet alleen kwantitatief zijn, het moet ook kwalitatief worden opgevat; de materie waarvan de zuiver mechanische verandering van plaats inderdaad de mogelijkheid inhoudt om onder gunstige omstandigheden te worden omgezet in warmte, elektriciteit, chemische werking of leven, maar die niet in staat is om deze omstandigheden uit zichzelf te produceren, zo’n materie heeft de beweging verloren; de beweging die het vermogen verloren heeft om te worden omgezet in de verschillende vormen die daarvoor geschikt zijn, kan inderdaad nog steeds dynamiek hebben, maar geen energie meer, en is dus gedeeltelijk vernietigd. Beide zijn echter ondenkbaar.

Zoveel is zeker: er was een tijd dat de materie van ons eiland-universum een hoeveelheid beweging – waarvan we de aard nog niet kennen – had omgezet in warmte, zodat daaruit de zonnestelsels konden worden ontwikkeld die (volgens Mädler) ten minste twintig miljoen sterren bevatten, waarvan het geleidelijke uitsterven eveneens zeker is. Hoe heeft deze transformatie plaatsgevonden? We weten net zo weinig als jezuïet Secchi weet of het toekomstige caput mortuum van ons zonnestelsel weer zal worden omgezet in grondstof voor een nieuw zonnestelsel. Maar hier moeten we ofwel onze toevlucht nemen tot een Schepper, ofwel worden we gedwongen tot de conclusie dat de gloeiende grondstof voor het zonnestelsel van ons universum op een natuurlijke manier werd geproduceerd door transformaties van beweging die van nature inherent zijn aan bewegende materie, en waarvan de condities dus ook moeten worden gereproduceerd door materie, al was het maar na miljoenen en miljoenen jaren en min of meer bij toeval, maar met de noodzaak die ook inherent is aan het toeval.

De mogelijkheid van een dergelijke transformatie wordt meer en meer toegegeven. Men komt tot de opvatting dat de hemellichamen uiteindelijk in elkaar zullen vallen en men berekent zelfs de hoeveelheid warmte die bij dergelijke botsingen ontstaan. Het plotselinge opflakkeren van nieuwe sterren en de even plotselinge toename van helderheid van bekende sterren, waarvan we kennis hebben door de astronomie, is het gemakkelijkst te verklaren door zulke botsingen. Niet alleen beweegt onze groep planeten rond de zon, en onze zon binnen ons eiland-universum, maar ons hele eiland-universum beweegt zich ook in de ruimte in tijdelijk, relatief evenwicht met de andere eiland-universums, want zelfs het relatieve evenwicht van vrij bewegende lichamen kan alleen bestaan waar de beweging wederzijds wordt bepaald; en velen nemen aan dat de temperatuur in de ruimte niet overal hetzelfde is. Tenslotte weten we dat, met uitzondering van een oneindig klein deel, de hitte van de ontelbare zonnen van ons eiland-universum in de ruimte verdwijnt en er niet in slaagt om de temperatuur in de ruimte zelfs met een miljoenste van een graad Celsius te verhogen. Wat gebeurt er met al die enorme hoeveelheid warmte? Is het voor altijd verdwenen in de poging om de universele ruimte te verwarmen, is het praktisch opgehouden te bestaan en blijft het theoretisch alleen maar bestaan in het feit dat de universele ruimte met een decimale fractie van een graad warmer is geworden, beginnend met tien of meer nullen? De onverwoestbaarheid van de beweging verbiedt een dergelijke veronderstelling, maar het laat de mogelijkheid toe dat door het opeenvolgend in elkaar vallen van de lichamen van het universum alle bestaande mechanische beweging in warmte wordt omgezet en de laatste in de ruimte wordt uitgestraald, zodat ondanks alle “onverwoestbaarheid van kracht” alle beweging in het algemeen zou zijn opgehouden. (Overigens ziet men hier hoe onnauwkeurig de term “onverwoestbaarheid van kracht” is, in plaats van “onverwoestbaarheid van beweging”.) Vandaar dat we tot de conclusie komen dat op een of andere manier, wat later de taak van wetenschappelijk onderzoek zal zijn om dit aan te tonen, de warmte die in de ruimte wordt uitgestraald moet kunnen worden omgezet in een andere vorm van beweging, waarin het opnieuw kan worden opgeslagen en geactiveerd kan worden. En daarmee verdwijnt de grootste moeilijkheid die de heromzetting van uitgestorven zonnen in een gloeiende nevel in de weg stond.

Voor het overige is de eeuwig herhaalde opeenvolging van werelden in een oneindige tijd slechts de logische aanvulling op het naast elkaar bestaan van ontelbare werelden in de oneindige ruimte – een principe waarvan de noodzaak zich zelfs aan het antitheoretische yankee-brein van Draper heeft opgedrongen.[3]

Het is een eeuwige cyclus waarin de materie zich beweegt, een cyclus die alleen zijn loop vervolledigt in tijdsperiodes waarvoor ons aards jaar geen adequate maatstaf is, een cyclus waarin de tijd van de hoogste ontwikkeling, de tijd van het organische leven en nog meer die van het leven van wezens die zich bewust zijn van de natuur en van zichzelf, net zo beperkt is als de ruimte waarin het leven en het zelfbewustzijn in werking treden; een cyclus waarin elke eindige wijze van bestaan van materie, of het nu gaat om de zon of een neveldamp, een enkel dier of een diersoort, chemische combinatie of dissociatie, even vluchtig is en waarin niets eeuwig is, maar eeuwig veranderende, eeuwig bewegende materie en de wetten volgens welke ze beweegt en verandert. Maar hoe vaak, en hoe meedogenloos ook, deze cyclus wordt voltooid in tijd en ruimte, hoe vele miljoenen zonnen en aardbollen ook mogen ontstaan en vergaan, hoe lang het ook mag duren voordat de voorwaarden voor organisch leven zich ontwikkelen, hoe ontelbaar ook de organische wezens die moeten ontstaan en sterven voordat dieren met een brein dat in staat is om te denken uit hun midden worden ontwikkeld, en voor een korte tijdspanne voorwaarden te vinden die geschikt zijn voor het leven, om later zonder genade te worden uitgeroeid, hebben we de zekerheid dat de materie in al haar transformaties eeuwig hetzelfde blijft, dat geen van haar attributen ooit verloren kan gaan, en dus ook dat met dezelfde ijzeren noodzaak dat ze op de aarde haar hoogste schepping, de denkende geest, zal uitroeien, ze ergens anders moet produceren en op een ander moment weer moet voortbrengen.

_______________
[1] Hoe onwankelbaar nog in 1861 een man in deze zienswijze kon geloven, wiens wetenschappelijke prestaties zeer belangrijk materiaal leverde voor de eliminatie ervan, blijkt uit de volgende klassieke woorden: “Alle voorstellingen van ons zonnestelsel, voor zover we in staat zijn ze te begrijpen, zijn gericht op het behoud van wat er bestaat en op onveranderlijke voortzetting. Zoals sinds de oudheid geen enkel dier en geen enkele plant op aarde volmaakter of op enigerlei wijze anders is geworden, zoals we in alle organismen slechts stadia naast elkaar en niet de een na de ander aantreffen, zoals ons eigen ras in lichamelijk opzicht altijd hetzelfde is gebleven – zo rechtvaardigt ook de grootste verscheidenheid in naast elkaar bestaande hemellichamen ons niet om te veronderstellen dat deze vormen slechts verschillende stadia van ontwikkeling zijn; het is eerder zo dat alles wat geschapen is op zich onveranderd volmaakt is”. (Mädler, Pop. Astr[onomie] Berlijn, 1861, 5e editie, p. 316.)
[2] Het manco van Lyells opvatting – althans in zijn eerste vorm – lag in de opvatting van krachten die op de aarde constant werkzaam zijn, constant in kwaliteit en kwantiteit. De afkoeling van de aarde bestaat voor hem niet; de aarde ontwikkelt zich niet in een bepaalde richting maar verandert slechts op een inconsequente toevallige manier.
[3] “ De veelheid aan werelden in de oneindige ruimte leidt tot het concept van een opeenvolging van werelden in de oneindige tijd.” J. W. Draper, History of the Intellectual Development of Europe, 1864. Vol. 2, p. 325.{1} In de kantlijn van het manuscript noteerde Engels met potlood: “Torricelli ter gelegenheid van de regulering van de elektriciteit in de Alpen”
{2} In de kantlijn van het manuscript noteerde Engels: “De vastigheid van de oude natuurvisie vormde de basis voor een algemene samenvatting van de totale natuurwetenschap als een geheel. De Franse encyclopedisten, nog steeds puur mechanisch naast elkaar, dan tegelijkertijd St. Simon en de Duitse natuurfilosofie, voltooid door Hegel.”
{3} In de kantlijn van het manuscript noteerde Engels met potlood: “Vloedgolven rotatieremming, ook door Kant, pas nu begrepen.”
{4} In de kantlijn van het manuscript noteerde Engels: “Embryologie”
{5} In de kantlijn van het manuscript noteerde Engels: “Ceratodus. Dito Archaeopteryx enz.”
{6} In Engels’ manuscript is deze paragraaf gescheiden van de vorige en de volgende paragraaf door horizontale lijnen en diagonaal doorgestreept, zoals Engels deed met paragrafen in een manuscript die hij in andere werken had gebruikt.