Leo Trotskij

Ett brev till James P. Cannon

12 september 1939


Originalets titel: A Letter to James P. Cannon
Översättning: (se huvudmeny)
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".12 september 1939[1]

Jag gör för närvarande en utredning om SSSR:s (Sovjetunionens) sociala karaktär i samband med krigsfrågan. Skrivandet och översättningen av det kommer att ta åtminstone ytterligare en vecka i anspråk. De bärande tankegångarna är följande:

1. Vår definition av SSSR kan vara riktig eller felaktig, men jag ser ingen anledning att låta denna definition bli beroende av den tysk-sovjetiska pakten.

2. SSSR:s sociala karaktär bestäms inte av dess vänskapsförhållande till demokrati eller fascism. Den som gör sig till tolk för en sådan uppfattning förblir fången i den stalinistiska inställningen till folkfrontsepoken.

3. Den som påstår att SSSR inte längre är en degenererad arbetarstat utan en ny social bildning, borde klart utsäga vad han tillägger våra politiska slutsatser.

4. Frågan om SSSR kan inte avskiljas som något unikt i förhållande till hela vår tids historiska process. Antingen är stalinstaten en övergångsform, en deformering av en arbetarstat i ett efterblivet och isolerat land, eller så är ”byråkratisk kollektivism” (Bruno R. La Bureaucratisation du Monde; Paris 1939) en ny social bildning som ersätter kapitalismen världen kring (stalinism, fascism, New Deals, etc.). De terminologiska experimenten (arbetarstat, icke-arbetarstat; klass, icke-klass; etc.) är bara meningsfulla utifrån denna historiska aspekt. Den som väljer det andra alternativet medger, öppet eller i tysthet, att alla revolutionära potentialer hos världsproletariatet är uttömda, att den socialistiska rörelsen är bankrutt, och att den gamla kapitalismen omvandlar sig själv till ”byråkratisk kollektivism” med en ny härskande klass.

Den ofantliga betydelsen av en sådan slutsats är självklar. Den angår hela världsproletariatets och mänsklighetens öde. Med vilken rätt kan vi vilseleda oss själva genom rent terminologiska experiment med en ny historisk uppfattning som visar sig stå i ett fullständigt motsatsförhållande till vårt program, vår strategi och taktik? Ett äventyrligt snedsteg av det slaget skulle just nu, inför världskriget, vara dubbelt kriminellt, när perspektivet om den socialistiska revolutionen blir en överhängande realitet och alla kommer att uppleva fallet SSSR som en övergångsepisod i världens socialistiska revolutionsprocess.

Jag skriver dessa rader under brådska, vilket förklarar deras otillräcklighet, men jag hoppas att om en vecka kunna skicka dig mina mer fullständiga teser.

Kamratliga hälsningar

V.T.O. (Leo Trotskij) [2]Noter:

[1] James. P. Cannon: amerikansk trotskistisk ledare. Han var en av grundarna av den amerikanska trotskistiska rörelsen och han har i många år varit en av dess främsta företrädare. Ännu idag, vid en ålder av 77 år, är han en av de mest kända personligheterna inom det revolutionära avantgardet i Förenta Staterna.

  Hans skrifter under kampen mot den småborgerliga oppositionen inom SWP och hans korrespondens med Trotskij i den här frågan har kommit ut i volymen The Struggle for a Proletarian Party (Pioneer Publishers, New York, 1943) [Kampen för ett arbetarparti]. Av mycket stort intresse är hans bok The History of American Trotskyism (Pioneer Publishers, New York, 1944) [Den amerikanska trotskismens historia 1928-1938], den amerikanska trotskismens historia fram till kampen mot BurnhamShachtmangruppen. Medan han var sekreterare för Socialist Workers Party drogs han inför rätta tillsammans med 29 andra ledare för partiet och avdelning 544 av biltransportarbetar­förbundet. Detta var första gången som Smith Act (en repressiv lag som Roosevelt genom­drivit mot åsiktsbrott) tillämpades. Vid rättegången talade Cannon i sitt och de andra anklagades namn, och han försvarade marxismens idéer och program. Hans inlägg under rättegången i Minneapolis har getts ut i broschyren Socialism on Trial (Pioneer Publishers, New York, 1942) [Socialism inför rätta]. Rättegången avslutades med att Cannon och 17 andra anklagade dömdes till ett års fängelse. 1944 måste han och hans kamrater avtjäna domen, trots Civil Rights Defence Committees intensiva kampanj. Nyligen kom de brev han skrev under fängelsetiden (Letters from Prison, Merit Publishers, New York, 1968) ut, och de ger en levande beskrivning av SWP:s problem under den här tiden och Cannons intryck av fängelselivet.
  Efter fängelselivet återtog Cannon sin ställning inom SWP. Hans bidrag var speciellt värdefulla under den svåra maccarthytiden. 1953 flyttade han till Los Angeles och där bor han fortfarande. Några av hans viktigaste artiklar har samlats i en volym med titeln Notebook of an Agitator (Pioneer Publishers, New York, 1958). Hans bok The First Ten Years Of American Communism är mycket intressant. Den behandlar det amerikanska kommunist­partiets grundande och dess degeneration. Den innehåller också en uppsats om Eugene V. Debs och en annan om bolsjevismens inflytande på negerfrågan i Förenta Staterna. Boken gavs ut 1962 av Lyle Stuart i New York med förord av historikern Theodore Draper.

[2] På grund av de omständigheter han befann sig i under vistelserna i de olika länder han levde i efter exilen, använde Trotskij ofta pseudonymer i sina brev. Hans brev undertecknades ofta med hans engelska sekreterares namn.