Leo Trotskij

Ett brev till William F. Warde

16 januari 1940


Originalets titel: A Letter to William F. Warde
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".16 januari 1940

Käre kamrat Warde[44],

Du är en av de jämförelsevis få kamrater som på allvar är intresserad av de metodologiska frågorna i vår rörelse. Tror du inte att ett ingripande i diskussionen från din sida utifrån denna infallsvinkel kunde vara av stor nytta?

Vänner har skrivit till mig att intresset för dialektisk materialism inom vårt parti, särskilt bland de unga, håller på att bli mycket starkt. Tror du inte att kamrater som kan orientera detta intresse nu borde skapa ett rent teoretiskt sällskap i syfte att befordra den dialektiska materialismen inom partiet? Du själv, kamrat Wright, kamrat Gerland[45] (mycket väl förtrogen med ämnet) kunde möjligtvis bilda den första kärnan till ett sådant sällskap, naturligtvis under överinseende av nationalkommitténs propagandaavdelning. Detta är förvisso bara ett vagt förslag långt bortifrån som borde diskuteras med de ansvariga partiinstitutionerna.

Kamratliga hälsningar,
LEO TROTSKIJ

Coyoacán, D. F.
Noter:

[44] William F. Warde (George Novack): militant revolutionär och ledare för SWP. I mitten av trettiotalet var han med i Amerikanska kommittén för Trotskijs försvar, vilken utgav Dewey­kommissionens rapport om Moskvaprocesserna. Han var den viktigaste ledaren och organisatören av Civil Rights Defence Committee, som mellan 1941 och 1945 oförtrutet kämpade mot regeringens kampanj mot SWP. Den startade också en kampanj till förmån för de anklagade vid Minneapolisprocessen. Det stora stöd som man lyckades mobilisera begränsade de utdömda straffen.
 En krigsinvalid från andra världskriget James Kutcher drabbades av maccarthytidens häxjakt, och Warde organiserade hans försvar. Tack vare Wardes ansträngningar blev kampanjen framgångsrik, och Kutcherfallet blev symbol för det segerrika motståndet mot maccarthismen.
 Han är en betydande historiker och filosof och han har bidragit till SWP:s kadrers utbildning, speciellt då det gäller den dialektiska materialismen. Han skrev flera broschyrer om denna bl.a. Introduction to the Logic of Marxism, Combined an Uneven Development in History, The Long view of History. Hans bok Origins of Materialism blev en stor framgång.
 Han var elev till filosofen John Dewey, och skrev ett svar till dennes polemik mot Trotskijs skrift Deras moral och vi. Hans svar grundade sig på de idéer som Trotskij själv utarbetat. Han polemiserade mot C. Wright Mills idéer och mot New Lefts med broschyren Who Will Change the World? Han redigerade en antologi med Trotskijs skrifter. Förordet skrevs av Isaac Deutscher och titeln var The Age of Permanent Revolution [Den permannta revolutionens epok].
 Han redigerade också ett urval viktiga skrifter om existensialismen och utgav dem till­sammans med marxistiska skrifter om denna fråga. Boken Existentialism versus Marxism blev en stor succé. Den har kommit ut i tre upplagor.
För SWP:s tidningar har han skrivit många artiklar om den amerikanska historien, neger­frågan, den sovjetisk-kinesiska konflikten, kulturrevolutionen och krisen i Tjeckoslovakien.

[45] Gerland: pseudonym för en av Trotskijs sekreterare.