Leo Trotskij

Ett brev till John G. Wright

19 december 1939


Originalets titel: A Letter to John G. Wright
Översättning: Se startsida för "Till marxismens försvar"
HTML: Martin Fahlgren

Ingår i samlingen "Till marxismens försvar".Käre vän,[25]
Jag läste ditt brev till Joe.[26] Jag instämmer helt i din uppfattning om nödvändigheten av en hård och t.o.m. oförsonlig teoretisk och politisk strid mot oppositionens småborgerliga tendenser. Du kommer att se att jag i min senaste artikel, vilken sänds med flyg till dig i morgon, kommer att karaktärisera oppositionens avvikelser än skarpare än majoriteten har gjort. Men på samma gång tror jag att den oförsonliga ideologiska kampen borde föras parallellt med en mycket varsam och klok organisatorisk taktik. Ni har inte det minsta intresse av en splittring, om så oppositionen av en händelse skulle hamna i majoritet på nästa kongress. Ni har inte den minsta anledning att ge oppositionens heterogena och obalanserade armé en förevändning till splittring. Även som en eventuell minoritet borde ni, enligt min mening, förbli disciplinerade och lojala mot partiet i sin helhet. Detta är av yttersta vikt för skolningen i äkta partipatriotism, om vars nödvändighet Cannon helt riktigt skrev till mig en gång.

En majoritet sammansatt av denna opposition skulle inte hålla längre än några månader. Därefter skulle partiets proletära tendens återigen bli i majoritet med oerhört ökad auktoritet. Var ytterst hård men tappa inte fattningendetta gäller nu mer än någonsin för strategin hos partiets proletära flygel.

Med bästa kamratliga hälsningar och välönskningar.

Din
LEO TROTSKIJ

Coyoacán, D.F.

P.S.Det onda kommer av: 1) Dålig sammansättning speciellt av den mycket viktiga New Yorkavdelningen; 2) Brist på erfarenhet speciellt hos de medlemmar som kom över från Socialist Party (Youth). Att komma över dessa svårigheter, som ärvts från det förgångna, är inte möjligt genom exceptionella åtgärder. Fasthet och tålamod är nödvändiga. L.T.Noter:

[25] John C. Wright (Joseph Vanzler): ledare för SWP. Han var en av nationalkommitténs ledamöter vid den kongress som hölls i april 1940. Innan Trotskij dog översatte han många av hans verk. Han har utgivit The Third International after Lenin och The Stalin School of Falsification. Många av Trotskijs skrifter publicerade han i The Militant, New International och Fourth International. Efter Trotskijs död har Wright i två volymer samlat och publicerat den ryske revolutionärens bidrag till Tredje Internationalen The First Five Years of The Communist International.
  Han bidrog också till SWP:s interna politiska arbete. Han var specialist på frågor som rörde Sovjetunionens politiska utveckling och på Förenta staternas ekonomi. Han dog 1956.

[26] Joseph Hansen: född i Salt Lake City 1910. Han studerade vid staten Utahs universitet. Under studietiden anslöt han sig (1934) till trotskismen, och sedan dess har han oavbrutet deltagit i det revolutionära arbetet. Åren därefter medarbetade han i tidningarna Voice of the Federation, organ för det just då bildade sjömansförbundet på västkusten, och Labour Action, en veckotidning som utgavs av James Cannon.
  I september 1937 begav han sig till Mexiko, för att arbeta som Trotskijs sekreterare fram till mordet på denne i augusti 1940. Han var en av de första, som skyndade till Trotskijs rum efter mördarens hugg. Hansen har arbetat inom SWP ända sedan dess grundande. Han har varit chefredaktör för dess veckotidning The Militant och för den teoretiska tidskriften International Socialist Review. Han har bidragit till diskussionerna inom och utom partiet, speciellt frågan om Sovjetunionens sociala natur under tiden för den polemik som behandlas i den här boken. Han har också intresserat sig för de östeuropeiska staternas. Kubas och Kinas sociala natur. 1950 ställde han upp som SWP:s kandidat till senatorsposten för staten New York.
  Bland hans mest intressanta skrifter om den kubanska revolutionen kan nämnas Theory of the Cuban Revolution, In Defence of the Cuban Revolution och Cuba: the Acid Test. För närvarande är han chefredaktör för en veckotidning om den internationella arbetarrörelsen, Intercontinental Press.